Menu


Úvod


  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovém
 
 
 

*   *    *
 

*   *   *
 
 

 
Ctihodní kardinálové a biskupové, vy jste sůl země. Ale když se ta sůl zkazí, čím bude osolena? K ničemu se nehodí, než aby byla vyhozena ven a pošlapána od lidí. To vám připomíná váš Pán a Mistr ( Mt 5,13).
(viz)
 
 
 
Obdařen od Boha lidskými kvalitami, které tak výrazně převyšují průměr, měl Don Císař drahocenný dar víry a kněžského povolání už od útlého dětství,  Bůh však od něho žádal oběť zneuznání těchto kvalit a darů. A nejen to: Žádal od něho oběť kněžského stavu v procesu pozemského očišťování, pronásledování a urážek.
 

Lidská důstojnost a tedy i důstojnost ženy má svůj základ v našem božském synovství, tedy v tom, že nejsme otroky hříchu. O lidskou důstojnost obecně a obzvláště o důstojnost ženy bojujeme především tím, že bojujeme proti hříchu jak v osobním životě, tak životě společenském, kde máme být jako křesťané solí země slovem božské moudrosti a světlem světa bezúhonností života.

 
Dějiny znají chvíle, kdy Bůh trestá lidskou společnost za obzvláště těžké viny. Trest, jak je zřejmé, je kolektivní. K těmto krajním lékům sahá Pán, aby učinil konec zatvrzelosti, pýše a neposlušnosti. Milosrdenství nemá žádný účinek bez pokorného přiznání vin a nezvratného rozhodnutí k nápravě ze všech sil.
 
 
Kardinál Jean-Piierre Kutwa, arcibiskup z Abidjanu na Pobřeží slonoviny zakázal všem kněží diecéze vykonat církevní pohřeb čestnému členu a zakladateli zednářské lóže. 
 

Skutečná reforma papežské kurie se provádí ryze v osobním zájmu Bergoglia, který zcela ignoruje mechanismy a pravidla a požadavky, které překládali kardinálové velmi naléhavě ještě před konkláve 2013.

Liturgická kontrarevoluce – „umlčený“ případ P. Calmela OP

27. listopadu 1969, tři dny před osudovým datem, kdy vstoupil v platnost Novus Ordo Missae, vyjádřil P. Roger Thomas Calmel OP jeho odmítnutí v jedinečném prohlášení, které publikovala revue Itineraires.

 
Biskup Laun ze Salzburgu píše: »Papeži jako dobrému pastýři je možno klást otázky, i kritické. Někdy je lépe pomlčet tváří v tvář omylům, kterých se může papež dopustit. Nikoliv však v tomto případě. Není možné odložit otázku, o které se dnes diskutuje.
 
 
V době šťastnější než ta, ve které žijeme, platilo rčení: Roma locuta, causa finita – Řím promluvil, je konec sporu. Toto heslo, hodné lepších katolíků, již padesát let neplatí. Často platí přímo opak: Řím promluvil, začínají rozpory, otvírá se propast zmatků, která vrhá věřící do těžkých pochybností svědomí. Z toho se pak rodí problém neposlušnosti.
 
 
Bergoglio uklidil nepohodlného kardinála alespoň na čas k protinožcům.
 
 
Prý je třeba přísně potrestat neposlušné Polsko.
 

V Německu vznikla nová internetová stránka. 

Dva čelné levicově liberální listy USA - New York Times a Washington Post se zapojily do otevřeného boje proti současnému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Oba tyto listy ovšem neobyčejně ostře atakují také amerického kardinála Raymonda Burekho a mají zato, že tím podporují svého spojence papeže Františka. Kardinál se pro ně stal „osou zla“, která zařadila katolickou církev do boje o Bílý dům.

Před nástupem Donalda Trumpa si Obama pospíšil a popohnal u OSN masivní homo- lobbying. Obamova vláda vyvinula velký tlak na OSN a EU, aby byl nastolen „nezávislý expert“, který se má postarat o celoplanetární práva homosexuálů.

Narůstající problémy v církvi: roztržka kvůli AL

Zatímco emeritní biskup v Barceloně kardinál Sistach prohlásil před několika dny, že s rozporným materiálem AL je všechno v pořádku a není v něm žádná dvojznačnost, jsou jiní biskupové zcela opačného názoru.

Neexistuje žádná spravedlnost, jestliže někdo, kdo má moc, tuto moc zneužívá. Tři a půl roku jsme svědky omezování osobní svobody, jaká jsou uložena zakladateli a generálnímu představenému Františkánů Neposkvrněné P. Stefanu Maria Manellimu, která dosud nebyla ani v nejmenším odůvodněna a jsou nepochopitelná a pohoršující. 

 
V době protestantizace církve založené naším Pánem Ježíšem Kristem, není zde jiné cesty, než modlitba a četba stránek, které mohou v srdci od základu ozdravit víru v jediného Boha, který nás může spasit: onoho katolického.
 

Sarkastický protest, který vytapetoval v sobotu ulice kolem Vatikánu, se řadí k tradičním projevům nevole lidu zvaným „pasquinate“.

 
10. listopadu přijal Bergoglio kardinála Burkeho v jeho funkci patrona MŘ. Tato funkce odpovídá postavení papežského vyslance u řádu. Kardinál informoval papeže o situaci v řádu, především o roli Albrechta Boeselagera, od r. 2014 Velkého kancléře MŘ.
 
Papež násilník?
 
Ruka vstřícná vůči FSSPX je tatáž ruka, která udeřila do Maltézského řádu a do řádu Františkánů Neposkvrněné.
 

Takové plakátové akce nejsou v Itálii neobvyklé. Policie si jich všímá pro nezaplacení příslušné daně.

Tisícovka kněží z anglofonní oblasti a bratrstev katolického kléru USA, Velké Británie, Austrálie a Irska vyjádřila svou oficiální podporu žádosti o vyjasnění Amoris laetitia, jak to vyjadřují Dubia čtyř kardinálů. Podpora byla vyjádřena výslovným způsobem také od mnoha kardinálů, biskupů, kněží i laiků.

 
Podle zpráv z jezuitské revue American Magazine ze 17. ledna 2017 byla ustavena komise pro inovace v liturgii. Předsedou komise je biskup Arthur Roche, sekretář Kongregace pro božský kult a svátostnou kázeň.
 

Doktorka Silvana De Mari jakoby byla povolána, aby hlasitě vykřičela to, o čem se druzí bojí promluvit. Jde svou cestou, připravená utkat se v jakémkoliv procesu.

Přeji si, aby jednoho dne byl ve Vatikánu proveden velký exorcismus

Španělský exorcista zpracoval zvláštní formu velkého exorcismu, který je zaměřen proti přítomnosti démonů na určitých místech, budovách nebo v celých městech.

Pochod pro život ve Washingtonu 

Faktické schizma v církvi

Demise velmistra Maltézského řádu Matthewa Festinga uložená 23. ledna Františkem je rizikem, že se stane Pyrrhovým vítězstvím. Papež František sice dosáhl, čeho chtěl, ale musel použít nátlaku a znásilnil tak jak právo, tak řád.

Nejhrubší urážka svrchovaného Maltézského řádu

Parolinův dopis je nejhrubší urážkou naprosté svrchovanosti Maltézského řádu, jeho Ústavy, historie a důstojnosti.

Bergogliova okupace

Iniciativa z Malty inspiruje

Homosexuální kruhy nenechaly bez povšimnutí dokument, který pro „neregulérní svazky“ vydali maltézští biskupové.

Krádež ciboria s posvěcenými hostiemi

Arcibiskup Luigi Negri z Ferrary oznámil v neděli 22. ledna, že v jednom kostele jeho diecéze bylo ze svatostánku ukradeno ciborium s mnoha posvěcenými hostiemi.

Nástup Antikrista

Děti, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli, Antikrist přichází, a teď se skutečně objevilo mnoho antikristů. Z toho můžete poznat, že poslední hodina je tady… Kdo je ten lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. (1 Jan 2,18–22)

Sorosovy nezdary a pikle

Za údajným „ženským povstáním“ proti Trumpovi stojí kampaň, kterou financuje George Soros

Homo-sekce na internetu Bílého domu zrušena

Obamova homo-sekce whitehouse.giv/lgbt na internetu Bílého domu byla z příkazu prezidenta Trumpa odpojena.

Částečné dementi z Malty

Na dotaz agentury OnePeterFive prohlásil biskup Grech z biskupství Gozo na Maltě, že zpráva o hrozbě suspenze za odmítnutí Eucharistie církevně nesezdaným, kteří žijí more uxorio, se nezakládá na pravdě.

Máme nové dogma? První oficiálně postižený kněz

Bergogliánští biskupové vytvořili z papežovy dvojznačnosti jednostranně hotovou věc. „Revoluce něžnosti se změnila na klacek. Nejzávažnější případ se zatím udál v Kolumbii, kde biskup Robert Corredor v diecéze Pereira oficiálně suspendoval mladého kněze

Mobilizující nástup Bergogliovy gardy

Bergogliův tým vystoupil s neuvěřitelným sebevědomím jakoby církevní dějiny začínaly 13. března 2013. Ekumenismus byl podle Kaspera ve slepé uličce, pak přišel František, „papež překvapení". Marco Impagliazzo, předseda San Egidio, vsadil na stejnou kartu a postavil Assisi proti Lepantu.

Kdo na místo současné odepsané hierarcie ?

Zhotovili jsme si nové „křesťanství“, snadné a líbivé, v souladu s krokem doby, citlivé na témata moderního světa a na očekávání současného člověka, bez pravidel, bez obětí, odříkání a pokání, bez dědictví temného středověku, v úplném protikladu k evangeliu; veselé hlásání osvobození, pokoje, lásky a všeobecného bratrství, které zůstalo zanedbávané téměř dvě tisíciletí. …

Bergoglio: Luterovým záměrem nebylo rozdělit církev

To, co říká Bergoglio o svém „chráněnci“, to můžeme říct stejně tak o Luciferovi, Jidášovi, Ariovi, Nestorovi atd. prakticky o všech hereticích a schizmaticích: (včetně Bergoglia) že měli „dobré úmysly“ a nechtěli „ rozdělovat“, chtěli jenom – ve své pýše – „obnovovat “ a „reformovat“

Skandální kontroverze na Maltě
 
Bergogliovo „nové milosrdenství“ se proměnilo v divoký nátlak a nepředstavitelný skandál. Biskupové šlapou po tisícileté církevní praxi.
 
 
Jeden z nejpodlejších triků implantovaných nepřáteli církve  na 2VK
 

Není vlastně nic nového: Svatý Jeroným v komentáři k Matoušovu evangeliu 7, 15-16 píše: To jsou ti, kteří se odívají do vnějšího hávu zbožnosti a kajícnosti, ale v srdci nemají smýšlení Kristovo, protože se vzdálili od učitelského úřadu církve a pošlapávají pravou nauku.                                                                

Albánští mučednící a Hodžovo peklo 

Letos v lednu je tomu 70 let, co se na albánské biskupství v Durazzo dostavili vládní emisaři komunistické vlády Envera Hodži, aby pozvali do Tirany biskupa Mons. Kolë Prennushiho (1885- 1949). Biskup ráno odcestoval, a již se nikdy nevrátil.

Protestantská pastorka "očišťuje" Brazílii

Brazilská media označila její jednání za projev rasismu až posedlosti.

Přibývá zvrácených interpretací Bergliova podvratného projektu

Kdo informovaným a osvíceným svědomím pozná a věří, že žije v míru s Bohem,  tomu nemůže být bráněno přistupovat k svátosti smíření a Eucharistie.  Vatikán to šíří jako "Svělto pro rodiny"

 

Nová strategie hlásání evangelia se musí stát výrazem náboženských potřeb dnešních lidí. Dialog musí prohloubit naše představy o jiných náboženstvích a o společné potřebě náboženských hodnot.

Konkrétní příklady spontánní  evropské islamizace
 
 
Jestliže papež František neodpoví na pět otázek z Dubia, bude následovat „bratrské napomenutí“.
 
Věcný dotaz afrického kardinála

Platí západní „novoty“ i pro naše africké 'podivíny'?

Naléhavý úkol: Obnovit pobožnost "prvních sobot"

Při třetím zjevení 13. července ukázala Panna Maria dětem peklo a oznámila strašný trest, který stihne lidstvo, pokud se neobrátí: Abych tomu zabránila, budu žádat zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a smírná přijímání o prvních sobotách. Modlete se, mnoho se modlete, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje.

Lucie není Lucie

Je to až neuvěřitelné, jak málo pozornosti se věnuje skutečnosti, že oficiálně představovaná Lucie v  roce 1917 v Cova da Iria nikdy nebyla a se skutečnou Lucií má společné jen falešné jméno.

Bergogliova "nulová tolerance"

Vyhlašovanou "nulovou toleranci" k pedofilii praktikuje  argentinský papež  podle toho, jak blízcí jsou mu  provinilci.  K potratům je zcela tolerantní.

Zásah typický pro despotu
 
Bergoglio nařídil prefektovi Kongregace pro nauku víry, aby propustil své tři nejlepší spolupracovníky.
 
 
Kořeny krize jsou příliš hluboké a široce rozvětvené a schází ochota přiznat si konečně pravdu, která letos tak či onak vyjde najevo.
 

Má si pospíšit, aby po jeho odchodu nebyla možnost k „návratu“.
 
 
23 prelátů podporuje výzvu autorů Dubia

Amoris laetitia přivedla církev na pokraj rozkolu. Papež je obklopen špatnými rádci.

Jak to udělat, abychom změnili to, co je neměnné?

K tomu existuje zvláštní vynález zvaný kreativní,neboli tvořivá věrnost.

 
Protagonista posledního proslovu,  chudák, jemuž je třeba prokázat něžnost, není nikdo jiný než Jidáš, přezdívaný zrádce.