Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově příchozí

 

 Domini nostri Jesu Christi  Regis

28. října: sv. Apoštolů Šimona a Judy

Pocta kazateli papežského dvora

Cantalamessa:Přijímám jmenování kardinálem jako uznání důležitosti Božího slova více než uznání mé osoby od chvíle, kdy sloužím církvi jako papežský kazatel

Další oběť současného systému

Mons. Giovanni d' Ercole rezignoval na biskupskou funkci v Ascoli Piceno a odebral na neurčitou dobu do jednoho afrického kláštera. Důvod? Hájil svobodu církve během lockdovnu.

Závažné přehlížení výstrahy sv. Pavla

V první kapitole listu Římanům, který nám Apoštol poskytuje  teologickou interpretaci fenoménu a představuje širokou kulturní scestnost v této otázce: jak říká posvátný text, je to současně doklad o vyloučení Boha z kolektivní pozornosti a ze sociálního života, a představuje současně vzdor a odmítání jeho úcty a oslavy 

Výzva k elitám proti prostřednosti

Dnes je dobře známá polovičatost, která je odmítnutím velikosti a nadvlády ducha, nahrazená hledáním úspěchu a vlastních zájmů. Skandál, kterým prochází sekretariát Vatikánu v těchto dnech, vynáší na světlo vulgární způsob služby církvi, ve které nacházejí své přirozené pařeniště teologické a morální bludy.

Semeraro & spol. dobývají Sv. Petra

Marcello Semeraro ze své diecéze Albano udělal hlavní stan italského hnutí katogay a prosazuje plné přijetí homosexuality včetně úpravy výkladu evangelia a změny Katechismu katolické církve.

Setkání dvou listů na stejné téma

Rodina - Boží dar

Když se Bergoglio dovolává rodiny, mluví o něčem, o čem nemá nejmenšího ponětí.

Dopis příteli.

Materiální oheň, do kterého upadly naše milované kostely (bez jediného mužného zásahu ze strany církevní hierarchie) nejsou ničím ve srovnání se strachem a třesením, jaké zakoušíme, když se díváme na duchovní, mravní a naukovou spoušť, kterou  záměrně a bez překážek  vyvolává osobně ten, kdo by měl být Kristovým náměstkem v roli posla, ne - li osoby Antikrista.

Zoufalý zásah Satanova lokaje 

Skandální vměšování Bergoglia do prezidentských voleb ve prospěch potratáře Bidena

Svět máme spasit, a nikoliv následovat a omlouvat

Dopis kardinála Siriho německému teologovi Bernhardu Häringovi, který ho požádal o "dialog".

 
To je titul nové publikace na italském knižním trhu. Autorem je známý kněz publicista Curzio Nittoglia.
 

Potvrdilo se, že režisér Evgeny Afineevsky zmanipuloval některé dřívější Františkovy výroky tak, že je prezentoval v jiném smyslu než autor. To je jistě závažné. Ale neméně závažná je skutečnost, že dotyčný režisér byl v těchto dnech přijat ve Vatikánu s otevřenou náručí a setkal se se samotným papežem, který měl pro něho připravený zvláštní dárek – dort se svíčkou.

Očekávali bychom, že horoucí touha po všeobecném bratrství, která přiměla Františka, aby napsal Fratelli Tutti, vychází z Ježíšových slov: „Jen jeden je váš Mistr a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Slova, která pronesl v souvislosti s výtkou zákoníkům a farizeům, že zkomolili Mojžíšovo učení.Ale kdepak Místo toho je zde pokus o sjednocení, z něhož jako takového se zrodila masonerie.

Na římském filmovém festivalu se má promítat dokumentární film Francesco režiséra Evgeny Afineevsy. Ve filmu jsou zachyceny některé jeho výroky o homosexualitě.

Třetí týden října bychom mohli označit za týden polských světců. K k dávnějším jako sv. Hedvice a sv. Janu Kentskému se připojil nejnověji kněz mučedník bl. Jerzy Popiełuszko

Interview italské historičky Cristiny Siccardi pro portugalský portál Dies Irae

V naší rodině se od počátku četly životopisy svatých a to byl vždy nejkrásnější způsob informace a návod pokračovat v této četbě. Mojí zálibou byly vždy dějiny, což mě přivedlo ke studiu literatury a filozofie se zaměřením na historii, se záměrem věnovat se studiu dějin křesťanství a církve.

Máme "hlavu" nebo nemáme?

K nekonečným polemikám o sedesvakantismu

Máme dva Ratzingery

A liší se k nepoznání.

Vatikánská mince k Světovému dni Země
 

»Nová encyklika Fratelli Tutti se představuje jako souhrn Františkova sociálního magistéria a shrnuje systematickým způsobem podněty předložené v projevech, diskuzích a vystoupeních v prvních sedmi letech pontifikátu«. (Andrea Tornielli) Komentář Roberta de Mattei.

Navzdory značné délce je toho málo, co bychom už nebyli slyšeli od Františka v té nebo oné formě. Ale pokud jde o hlavní bolest nebo téma, tato encyklika soustřeďuje v jediném dokumentu zvláštní Františkovy starosti, jeho specifické naděje pro církev a svět. To vyjadřuje František nejlépe, i když jsou v tom trvalé slepé body.

 

Média informují o přípravě restriktivních opatření. IBK je v živém kontaktu s úřady na Viminále

Covid-panika je nebezepečnější než samotná choroba

Zlověstná pasivita k Bergogliově herezi. Církev je v krajně havarijním stavu a kdo této církvi složil svou přísahu věrnosti a k tomu stavu mlčí, nese za to svou plnou spoluodpovědnost před Bohem i před lidmi.

 
Jsou si náležitě vědomi své odpovědnosti?
 
 
V posledním vydání listu El Oriente , což je orgán Velké španělské lóže, je článek s titulem: »Papež objímá univerzální bratrství, velký princip masonerie«
 

U příležitosti zveřejnění „Fratelli tutti“, předkládáme čtenářům jednu z promluv amerického arcibiskupa služebníka Božího Fultona Sheena, který čeká na své blahořečení. Více než 70 let staré věty znějí, jako byly napsány právě za dnešních dnů. Vystihují zradu současné církve již dvacet let před druhým vatikánským koncilem. 

Tato encyklika představuje ideologický manifest Bergolgia - jeho vyznání zednářské víry a jeho kandidaturu na předsednictví jediného Univerzálního Náboženství, služky Nového Světového Řádu. Takové svědectví o podřízenosti myšlení mainstreamingu si může vysloužit potlesk Božích nepřátel, ale potvrzuje nesmiřitelné opuštění evangelizačního poslání církve. Na druhé straně jsme již slyšeli: »prozelytismus je slavnostní hloupost«.

 
 
Tento politický šot odmítán nazvat encyklikou
 

31 řeholnic kongregace Malé sestry Mariiny je připraveno dát se do boje. Po vizitě jim Vatikán vytýká příliš tvrdou praxi, mnoho modliteb, příliš strohé vedení a příliš tradiční oděv.

Svatopetrský haléř pro udavače kardinála Pella

Při vyšetřování finančních machinací exkardinála Becciu se objevily stopy, směřující k osobám, c-ím figurují v komplotu proti kardinálu Pellovi, který skončil jeho protiprávním odsouzením k šesti letům zostřené vazby ve věznici Barwon. 

Všechno začalo 24. září, když tisková kancelář Vatikánu oznámila: Svatý otec přijal demisi na úřad prefekta Kongregace pro svatořečení a na práva spojená s kardinálskou hodností od Jeho Eminence kardinála Giovanni Angelo Becciu

Jedním z výzkumníků je dr. Mateo Bartelli, lékař a genetik, prezident Magi Gruo, součásti sítě Ebtna-Lab, která v těchto dnech oznámila realizaci spreje Endovirostop, který účinkuje jako prevence infekcí dýchacího ústrojí

¨Ideologický aparát vysloveně totalitní, který pracuje na základě sanitárního teroru všeho druhu a ve jménu „náboženství zdraví“, šíří den co den cifry, které nemají vůbec žádný vědecký základ. »Jak je vůbec možné, že celá země, aniž by si toho byla vědoma, se eticky a politicky i prakticky zhroutila tváří v tvář chorobě?


Vražda kněze na náměstí

Soudní znalec Giovanni Scola, který prováděl pitvu, označil čin za nedokončený pokus o uřezání hlavy

Jeden ze tří na špici církve

Palcové titulky v Espresso přiměly papeže, aby si předvolal kardinála Angelo Becciu, dosavadního prefekta Kongregace pro svatořečení, aby „složil účty ze svého správcovství“. Předvolaný se sám zříká své funkce i kardinálské hodnosti a všech práv udělených papežem.

Korunka P. k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

K 52. výročí úmrtí sv. Otce Pia z Pietrelciny přijměte tuto modlitbu, kterou doporučoval svým duchovním synům. (23. 9. 1968)

Poslušný až k smrti

Vše, co existuje mimo Boha, povstalo z jeho vůle a je tedy podřízeno řádu, který nejmoudřejší Tvůrce stanovil. Pokud jsou těmito tvory svobodné a rozumného bytosti a podrobují se Božímu řádu na základě svého svobodného uvážení a rozhodnutí, označujeme tuto podřízenost zpravidla termínem „poslušnost“.

Modlitby ke mši svaté

Tisícileté nenahraditelné poklady odsouzené v NO k zapomenutí

Definitivní konec Ecclesia Dei

Jaké budou důsledky pro tradiční ritus a Summorum Pontificum?

Také Bergoglio je jeden z nich: zaměnil víru v Krista za víru v terapii

Toto obvinění pochází od laika a navíc marxisty.

Velký bojovník za zachránu víry

Církev před zahájením 2. vatikánského koncilu

 

Křesťanské hodnoty porušují lidská práva

Mluvčí OSN se vyslovuje pro větší práva státu v naukových otázkách, když se náboženské instituce projevují jako obecně škodlivé.

Co zmůže modlitba a oběti čistého srdce

Aktuální vzpomínka na mystickou řeholnici.

Rány církve. Nezoufejme, ale nedělejme si iluze!

Bylo to povzbuzující a současně dramatické napomenutí sv. Augustina: »Neztrácejme odvahu, jeden z lotrů byl spasen! Ale iluze stranou: jeden z lotrů byl zavržen (sv. Augustin, Kázání 232, 16): Spása, nebo zavržení! Tertium non datur!

Komunista papežem nebo papež komunistou?

Rozhovor Maike Hickson s Georgem Neumarem o jeho knize Politický papež

Církev ve stínu lóží

Od roku 1958 opanovala Vatikán masonerie; k jejím obětem patří kardinál Siri, který se musel zříct Petrova stolce, na který byl řádně zvolen. To pak mělo své velké finále v široké manipulaci a kontrole Vatikánského koncilu až k přestavbě katolické víry na víru pro-judaistickou.

Probuď se , Pane, proč spíš?

Podvratný plán a jeho realizace

Před zahájením 2VK

Z minulosti budoucího 'světce'

Hrátky s čertem

Zabývat se posledním  "koncilem" nemá už prakticky žádný význam. Co nás musí zajímat: jak organizovat svépomocnou záchranu a dostat z této bryndy zbytek věrných ovcí, které jsou už drahnou dobu bez pastýřů. Ti, kteří se zoufale báli rozkolu, ať si uvědomí, že už v něm dávno vězíme, a to v rozkolu velmi komplikovaném, který nemá v církvi precedent.

To podstatné, co zůstalo stranou

Gherardini o koncilu

Aktuální rozhovor s prof. Roberto De Mattei

Pro nezaujatého pozorovatele je evidentní, že 2VK představuje historickou katastrofu, jaká nemá v dějinách církve precedent. Debata, kterou otevřeli Carlo Maria Viganò a biskup Athanasius Schneider, je více než potřebná, a pokusy ji neutralizovat jsou určeny k nezdaru.

Čím se chlubí emeritní papež

Benedikt XVI. připouští výčitky svědomí ve věci koncilu

Eucharistický život podle příkladu svatých

Přesné otázky a přesné odpovědi

Mons. Viganò odpovídá řediteli Catholic World News Phil Lawlerovi na otázky o doktrinálních a pastoračních problémech 2VK.

Prorocké vidění sv. otce Pia

Pravé začátky pravých velikánů

Závažné zamyšlení v předvečer slavnosti Knížat apoštolských

Ze spisů důvěrnice Ježíšova Srdce 


Sestra Lucie o hrozbě komunismu

Prof. Wiliam Thomas Walch k rozhovoru se sestrou Lucií v roce 1947

»Vylil na nás plnost svého milosrdenství«

Z Newmanových vzpomínek na vlastní homilii.

Kardinální omyl papeže Wojtyly

Polský papež nepochopil, ..

Boží soud v dějinách

V epoše koronaviru je možno mluvit o všem, ale určitá témata začínají být zapovězena, zvláště v katolickém světě. Hlavním z těchto témat by mohl být soud a Boží odplata v dějinách. Existence této cenzury je dobrým důvodem k pojednání o tomto argumentu. Tohoto úkolu se ujímá Roberto de Mattei..

Přijde den... Proroctví od Pia XII.

Životopis Pia XII. potvrzuje omyl, že v jubilejním roce 2000 nám bylo o Fatimě všechno sděleno.

Těhotná Madona z Matemblewa

Jeden z prvních příkladů z Mariánského kalendáře se týká místa u našich severních sousedů.

Je pandemie Boží trest?

Rozhovor s P. Serafinem Lanzettou

Záludná ekleziologie

Biskupská kolegialita nebo podřízený episkopát?

Zarputilý heretik a hrobař mariánské úcty

Jeho antimariánský minimalismus nezná mezí


                     

Poučení z Knihy moudrosti

Korunka k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Modlitba, kterou se modlí v Itálii jako novénu před obnovou zasvěcení od 25.3 do 5.4

Biskup Lenga církvi

Covid - 19 a sexuální zneužívání u kléru

Julie Maria Jahenny - oběť a posel

Její svědectví pro naši dobu

Co s falešným pastýřem?

Pozdě bycha honit!

Nové scénáře z pohledu historika 2

Epidemie provázely dějiny lidstva od počátku až do dvacátého století a vždy se družily k jiným ranám: válkám a ekonomickým krizím.

Nové scénáře z pohledu filozofa dějin 3

Blížíme se k Svatému týdnu a Svatým Velikonocům. Nuže, poprvé snad po mnoha staletích jsou v Itálii chrámy zavřeny, mše potlačeny, dokonce i bazilika Svatého Petra je zavřena. Velikonoční urbi et orbi neshromáždí poutníky z celého světa. Bůh nás trestá odnětím,


Modlitba za věřící v agonii

Mnoho duší zůstává v procesu umírání v nemocnicích bez náboženské opory.

 
Papež František Vrtošivý pastýř  2

Doufejme, že papež František si uvědomí nezbytnost zachovat autentickou kontinuitu církve, věrnost její prastaré moudrosti – a nikoliv freneticky usilovat o změnu ve jménu změny. Tato naděje je plně v souladu se synovskou úctou věřících, jakou jsou povinni Svatému otci.

Papež František - vrtošivý pastýř 1

J. Mahoney zhodnotil 6. února 2020 v National Review Magazine velmi střízlivě a jasně evidentní problémy současného pontifikátu. Tento nekompromisní portrét  přichází ve chvíli, kdy Bergogliova mašinerie překvapivě zadrhla  a kdy je opravdu nezbytné srovnat si rozvážně a bez emocí, s kým máme tu čest.

Papež Pius XII. o kněžství a apoštolátu

Promluva Jeho Svatosti Pia XII. k římským farářům a postním kazatelům ve středu 6. února 1940

Tajemství ďábelské lsti,  jak naočkovat  církvi  aktuální smrtelný nádor

Enrico Maria Radaelli: Pokusím se vyložit něco, co se jeví jako jediná pravá hermeneutika k výkladu 2VK, jak zachránit církev ze zkázy, jakou představuje její současný učitelský úřad. Jde o naoko nevinnou přesmyčku v tajemství božské Trojice: plodem je triumfální nástup falešné lásky, která se   neřídí pravdou.

Na obranu Ježíše Krista a katolické pravdy

Po webech krouží kázání biskupa Mons. Giampaolo Crepaldiho o svátku Zjevení Páně, které tvrdě napadá „liberální intelektuály

Zapírané Třetí fatimské tajemství se naplňuje

»Viděla jsem cizí církev, která bude zřízena proti všem pravidlům – jako nová pravověrná církev Říma. Církev je ve velkém nebezpečí. Nauka je protestantská, schizmatická a všude se šíří. Dovedně jsou ohrožovány samotné její základy. Viděla jsem mnoho pastýřů, kteří si dovolovali přijímat ideje, které jsou pro církev velmi nebezpečné.

Tajemství židů a pohanů v církvi

Někteří katolíci se absurdně domnívají, že vztah mezi křesťanstvím a židovstvím se poprvé v dějinách řešil deklarací Nostra aetate (1965) zveřejněnou na závěr 2VK. To je zcela nelogické, jak teologicky, tak historicky.<span style="font-family: Monotype