Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

 

DOMINICA IN SEXAGESIMA


* * *22. února: Svátek Katedry sv. Petra

22. února: Svatá Markéta z Cortony

23. února: Svatého Petra Damiána, biskupa a učitele církve

 

Apel B&B je nutný a závazný

To, co se stalo již  r. 2002, by nás mělo o něčem poučit: eminence se mohla cítit docela v bezpečí, protože se pozornost soustředila jen na pedofilii, zatímco jeho vášní byli seminaristé.

Rozhovor s iniciátorem manifestace mlčení

Náš symbolický akt je ve skutečnosti vyznání katolické víry a chce nahradit Bohu poctu, která mu byla odmítnuta. Je to navíc výzva předsedům biskupských konferencí, aby někdo z nich našel  odvahu  povstat na sumitu, prolomit mlčení a říct papeži pravdu.

Dopis dvou kardinálů biskupům na sumitu

Jsme z těch, kteří v roce 2016 interpelovali Svatého otce o pochybnostech, které rozdělovaly církev po závěrech synodu o rodině. Dodnes tato dubia neobdržela odpověď, ale jsou součástí ještě širší krize víry. Proto vás vyzýváme, abyste pozvedli svůj hlas za záchranu a prohlášení nedotknutelnosti církevní nauky.

 Generál, který se nelíbil třem papežům

Postava P. Arrupeho, tak oceňovná současnou římskou hierachií, se ve Vatikánu netěšila vždy stejné úctě. Naopak, když stál v čele Tovaryšstva Ježíšova, vztahy mezi papežem „bílým“ a oním „černým“ nebyly nijak idylické.

Zbourat zeď mlčení

V Římě na náměstí sv. Silvestra se v úterý konala akce laiků z celého světa. Žádají biskupy na sumitu 21. - 24. února a biskupy na celém světě, aby prolomili mlčení o morální a naukové krizi, která pustoší církev.

Belgická církev přiznává homosexuální katastrofu

Biskup zneužíval 13 let svou vlastní neteř pod záštitou kardinála Danneelse

Theodore McCarrick byl vyloučen z duchovního stavu

Propuštění do laického stavu nedává odpověď na otázku, jak bylo možné, že tento odsouzený mohl udělat tak velkou kariéru, ačkoli jeho nepřístojné jednání bylo dlouho známé a prohlášení arcibiskupa Viganò podalo svědectví, že bylo známo i na nejvyšších místech církve.

Jezuitská zrada

Není rozvratnéhu hnutí v církvi, do kterého by nebyli zapojeni jezuité

Jeden doušek z duchaplné knihy Gotti Tedeschiho

Gotti Tedeschi vydal novou publikaci nazvanou Minimální rozhovory. Jedná se o sérii poklábosení ( nazvěme to tak) mezi autorem a různými osobnostmi světového kalibru. Celé dějiny západní civilizace jsou zde revidovány jako „ustavičný pád do pneumatické nicoty".

Pamflet LGBT proti církvi

Titul zní: Sodoma a autorem je Fréderic Martel, známý francouzský aktivista LGBT. Kniha se zrodila v Itálii z rozhovorů mezi autorem a vydavatelem Carlo Fertlinellim, jehož syn zahynul jako terorista, když kladl bombu v Enel de Segrate.

Když vyloučíme Kristův kříž, zbude jen (masonský) deismus

Velká média spustila aplaus k dokumentu »Lidské bratrství za světový mír a všeobecné soužití«, podepsaný v Abu Dhabi v Arabských emirátech velkým imámem z Al Azhar a papežem Františkem.I když pokusy nastolit vztahy přátelství s islámským světem je třeba brát pozitivně, je třeba také vidět, jak se tyto vztahy utvářejí.

Pádná kritika profesora Josefa Seiferta

Prohlášení v Abu Dhabi je nejheretičtější hereze mezi herezemi.

Křesťanství v Sýrii stojí před úplným zánikem

V kolébce křestanství na konci druhé světové tvořili křesťané 25% populace, v roce 2011 klesl teto podíl na 6% a současný stav jsou pouhá 2%.

Manifest víry kardinála Müllera

V důsledku šířícího se zmatku v nauce víry požádali mě mnozí biskupové, kněží, řeholníci a laici katolické církve o veřejné svědectví o pravdě zjevení. Je to prapůvodní úkol pastýřů, kteří vedou svěřený lid po cestě spásy.

Vážné ohrožení biskupského sumitu

Podle názoru biskupa Schneidera se sumit 21. -24. zcela mine svým cílem, jestliže za hlavní problém krize nebude označeno homosexuální chování.

Na pomoc studujícím Bergogliovu »novou teologii«

Malé krůčky k rehabilitaci Boha

Ke katastrofání "teologii" falešného pastýře

Představujeme vám významné prohlášení biskupa Athanasia Schneidera, kterým reaguje na Bergogliovu cestu do Spojených emirátů.

Papeži Františku, uznáváte za závaznou a pravdivou směrodatnou trvalou nauku katolické církve?Všichni lidé na světě – ale především ti, kteří se identifikují jako homosexuálové, mají před Bohem právo poznat pravdu.

Z interview nikoliv na palubě letadla

Bergogliova "Archa bratrství" kontra křesťanská láska

Bratrství představuje hlavní dogma masonerie, která ve své ideologii a svých rituálech předkládá parodii křesťanské nauky a liturgie. Není to náhoda, že Velká Lóže Španělska děkovala papeži Františkovi za jeho Poselství 25. prosince.

Věřím v trojjediného Boha bez dodatečných korektur

Docela krátké užitečné zamyšlení

Dopis jednoho kněze

»Kam nás to Petrův nástupce vede? Kam chce dovést tuto církev, když neumí definovat těžký hřích a nepomáhá nám, jak se ho varovat? Co tím chce říct, když zapomíná zdůraznit, že Kristus je jediný Spasitel a že všechna náboženství nemohou být stejná? Chce nás dovést do nebe, nebo někam jinam?«

Poprava  francouzské královské rodiny

To, co královská rodina prožila za Francouzské revoluce, jícnu pronásledování a zrůdností, patří k událostem, které nikdo nemůže vymazat, i když se o nich nevypráví a nevyučuje, protože by to znělo nepřátelsky vůči těm principům, které dodnes ovládají Francii a Evropu.

Z Vatikánu se vytratil "římský duch" 

Otevřeně vyznáváme, že Bůh dopouští toto pronásledování své církve z důvodu hříchů lidí a zvláště kněží a prelátů (…) Není proto divu, že choroba se šíří od hlavy k údům, od papeže k prelátům. ( Hadrián VI. 1523)

Nejen koncil, ale také gnóze

Neexistuje již náležité rozlišování mezi pravdou a domněnkou, mezi omylem a lží, mezi dobrem a zlem, mezi přáteli a nepřáteli; triumfoval luterský princip svobodného bádání, Písmo svaté je zbaveno veškeré autority. Tradice je skutečnost pro většinu věřících neznámá, zatímco učitelský úřad neznamená nic.

Bergogliova politika v rozporu s posláním církve

Bergogliovo pojetí je zcela naturalistické, přesně v duchu internacionalismu jakožto marxistické doktríny. Je to plod jeho materialistického smýšlení, teologie osvobození a popření metafyziky.  

Koranizace ke cti sv. Františka z Assisi

Na pořadu je celibát

Při návratu z Panamy se paluba letadla stala opět místem tradiční Bergogliovy konference. Nejedná o učitelský úřad, ale o osobní názory, o kterých je možno diskutovat, to všechno však s jasným vědomím, že papežovy výroky jsou určeny k tomu, aby předznamenaly veřejné katolické mínění a záměrně naznačují „kontroverzní pastorační rozhodnutí“, jaké má Bergoglio za lubem.

Nigerijským křesťanům hrozí vyhubení

Svědectví katolického kněze Josepha Fidelise z diecéze Maiduguri: »Boko Haram mi vyhrožovalo, ale já své věřící neopustím. Lépe je zemřít v kostele než utéct. Víra pro nás znamená více než život“

»Hříchy těla jsou ty nejlehčí!«

Že „teologie“ argentinského jezuity Jorge Bergoglia má málo společného s teologií katolické církve, je snad už jasné i jeho někdejším ctitelům. Podle bergologie hovění tělesným žádostem neboli hříchy pod pasem jsou ty nejlehčí, protože tělo je slabé

Historické kořeny všeho zla 2

Bergogliovy vazby na hebrejský svět a jejich důsledky

 Satan bude vládnout ve falešné církvi

Čím více se ovšem šíří Bergogliem požehnaná lavina cizoložství a svatokrádeží, tím více se šíří také nakažlivé mínění, jakoby to vlastně bylo v pořádku. Závrať liduvládného sebevědomí chlácholí davy, že pravda bude nakonec tam, kde je většina. Ale jak nás poučila Sodoma a Gomora, je tomu zcela naopak: pravdu si zachovala jen nepočetná Lotova prchající rodina.

Synodalismus - Bergogliův destrukční mechanismus

V září 2018 v apoštolské konstituci Episcopalis communio změnil opět Bergoglio pravidla pro tyto biskupské synody v tom smyslu, že jejich závěry se mohou stát přímou součástí učitelského úřadu církve.

Také reforma církve má své mučedníky

Patří mezi ně sv. Arialdo (+1066) a sv. Erlembaldo (1075), vůdci tzv. „patarie“, laického hnutí, které se v XI. století postavilo za morální reformu církve v milánské diecézi, jedné z nejvíc zkažených v Itálii.

Hanebný kolaps Venezuely

Případ Venezuely je jeden z nejdramatičtějších, jaké poznaly světové dějiny, protože dosud nikdy žádná kriminální organizace neprovedla takovou kolosální krádež, jaká se uskutečnila v tomto národě.

»Kompost jsi a v kompost se obrátíš!«

Je zde řeč o dekompozici organického materiálu, především vegetace, který se používá  na zúrodnění půdy.

Nic není skryto, co by nebylo odhaleno

Po Barrosovi, McCarrickovi, Pinedovi vyplaval na povrch té páchnoucí žumpy další Františkův chráněnec - biskup Gustavo Zanchetta.

Smilstvo a svatokrádeže!

Svatý František z Assisi  podvodně zfalšovaný

Bergogliovi nic není svaté, ani největší svatí.

Tisíciletá  konspirace není pouhou černou legendou, kterou vynalezla extrémní pravice, ale   jedná se o objektivní realitu uznávanou samotnými Židy mentálně liberálnějšími a pozornějšími na nezvratná historická fakta.
 

Tento velikán  egyptského mnišství žil ve čtvrtém století a zvolil si život na poušti a v samotě. Tato volba ho neušetřila boje proti ďáblu, vlastní slabosti a pokušením.

Skoncovat nekompromisně s nemravností kléru všech stupňů!

Petice, které přicházejí předsedům biskupských konferencí, požadují drastická opatření a přísné normy včetně zákazu připouštět ke kněžskému svěcení osoby s homosexuálními tendencemi.

Arcibiskup Carlo Maria Viganò zveřejnil 22. srpna 2018   pravdivou a oprávněnou žalobu proti papeži Františkovi a některým kardinálům. Stal se odvážným tlumočníkem bolestného volání duší trpících pro nepřípustné zamlčování homosexuálních sítí v mnoha diecézích, seminářích a řeholních řádech atd. ze strany papeže.

Svůj k svému: "Diktátor" podporuje komunistického diktátora
 
Zatímco venezuelští biskupové jsou mezi prvními, kdo považují Nicolase Maduru za nezákonného vůdce, Svatý stolec vyslal svého představitele na prezidentskou přísahu „státníka“, kterého uznává jen několik extrémně levicových jihoamerických států. Dvacet bývalých státníků píše Bergogliovi, aby se vzpamatoval.
 

Je jím markýz Carlo Tancredi Faletti di Barolo,  poslední potomek vznešeného rodu Barolo, jedné z nejprestižnějších a nejbohatších rodin Evropy XIX. století.

 
Publikujeme další dokument C. M. Viganò, který nese datum 13. ledna 2019. Je to otevřený dopis arcibiskupu McCarrickovi.

Italka v Londýně

Je to příběh mladé italské matky, která několik let žije v Londýně. Ve dvacátém týdnu těhotenství byla provedena echografie a lékaři usoudili, že dítě může mít Downův syndrom. Od té doby byla matka vystavena nátlaku až do osmého měsíce.

Na adresu samozvaného světapána

Církev nemůže a také nesmí určovat státu, jak řídit migrační problém, který je v tomto případě ve skutečnosti islámskou invazí. To prohlašuje Mons. Michele Crociata, sicilský Ital, který nedávno publikoval knihu: Křesťané a muslimové v průběhu staletí. Je velmi fundovaným znalcem islámu.

Lapidární katecheze, která vyvolala mediální bouři

Všechna čest Donu Albertovi, knězi v Udine, který ve své krásné katechezi hovořil o péči o tělo a o střežení zraku: Postavili ho na pranýř, protože se dotkl citlivého bodu otců a matek, kteří pozbyli svou odpovědnost a stali se narcisty, kteří zapomínají na výchovu a pletou si svobodu s nevázaností.

Tragédie hebrejského národa

Při všech zázracích, které se ukázaly při Pánově narození nebo při jeho smrti, musíme se zamyslet nad tím, jak tvrdá byla srdce oněch Židů, kteří ho nepoznali ani z daru proroctví ani z jeho zázraků. (sv. Řehoř  Veliký)

Začíná výprodej církve

Na závěr vánoční doby si připomeňme, co nám uniklo na samém jejím začátku: Církev oznámila, že bude zavírat kostely pro nedostatek věřících i duchovních. Nestalo se dosud, že bychom slyšeli něco podobného, a to nikoliv z úst nějakého zbloudilého kněze, ale od samotné hlavy současné církve.

Bergogliův vánoční dar zednářům celého světa

»Všichni zednáři světa se připojují k výzvě papeže Františka pro bratrství mezi lidmi různých náboženství«.

Papež František dává najevo svůj odpor k církvi

Známý liturgista Don Nicola Bux kategoricky odmítá to, co papež prohlásil při generální audienci 2. ledna: Papež nemůže hlásat své soukromé názory místo věčně platných katolických pravd. Evangelium nikdy nebylo a nebude revoluční

Pomáhat obětem zneužití podle příkladu světců

Žena, která se sama stala obětí, když jí bylo pět let, ve svém mimořádném procesu vykoupení čerpá ze života mnoha světců, kteří podstoupili pokoření zneužití: sv. Kateřina, Gemma Galgani, Markéta z Kortony, Růžena z Limy, Markéta Marie Alacoque, svatá Bakhita a blahoslavená Vicuña.

Co si počít s člověkem, který mluví z cesty?

Bergogliova mluva je evidentně cílevědomě nepřesná a matoucí. Během několika málo dnů vyslovil např. tři tvrzení, jejichž obsah je velmi problematický. Především prohlásil, že Panna Maria se nenarodila jako svatá, protože »nikdo se nerodí jako svatý, nýbrž svatým se stává. To platí pro všechny«.

Vzmužte se, Monsignore

Přijměte tuto výzvu, která je také vzýváním Panny Marie a andělů, aby zasáhli co nejdříve k záchraně církve a celého světa. Vzmužte se, Monsignore, přijměte tento posvátný návrh pro rok 2019 a my budeme po vašem boku v této dobré bitvě.

Buď  Tradice, nebo nic

Čím hůře je na tom režim, tím více projevuje svou slabost. To je velmi dobře patrné na onom čínském a analogicky také na tom, který okupuje špičky katolické církve. Ale my jsme vyvázli jako pták z lovcovy léčky. Léčka se protrhla, a my jsme volní (Ž 123,7): jde o léčku druhovatikánské indoktrinace a nekritické svévole ve zneužívání autority.

Biskupové na obranu nedotknutelnosti »svátostné pečeti« 

V Belgii se diskutuje o možnosti porušit „pečeť zpovědního tajemství“ v případě těžkých zločinů a ochrany osobnosti. Biskupové ve svém prohlášení zdůraznili neporušitelnost zpovědního tajemství. To se týká pouze svátosti smíření a platí tedy pro biskupy a kněze.

Útoky států na zpovědní tajemství

 Lze předvídat, že legislativa moderních států uloží církvi aplikovat nulovou toleranci proti pedofilii a zbavit zpovědního tajemství kněze, kteří se dovědí o těchto zločinech. V opačném případě dojde k pronásledování pro zpovědní tajemství. Pokud v historii církve začne platit výjimka, stane se v budoucích letech pravidlem. Proto je nezbytná duchovní pomoc těm, kteří necouvnou ani před smrtí, mají-li zachovat Boží zákon.

Proces s McCarrickem

Minulý čtvrtek byl James Grein,  oběť  douhodobého zneužívání, v doprovodu jeho právníka Noakera vyslýchán před církevním soudem arcibiskupství New York. Líčení k případu McCarricka se koná z podnětu Svatého stolce.

Kde můžeme najít tu pravou cestu?

Nabízejí se nám rozmanité cesty, hnutí, prelatury, bratrstva, organizace, společenství... a každá z nich předpokládá prefabrikovaný recept implicitně nebo explicitně exkluzivní, jehož aplikace má zaručit evangelickou dokonalost a vyřešení všech problémů

Komise Ecclesia Dei se ruší

Po třiceti letech existence byla integrována jako „oddělení“ do Kongregace pro nauku víry.

Mediální útoky na moderátorku, kterou nemoc přivedla k víře

Výrok,  že i rakovina se může stát darem, je pro tento svět nepřijatelný?

Pastýři církve, kde to jsme?

Kdo má poslouchat takové Bergogliovy žvásty?

Stalo se před 100 lety

V prosinci 1918 slavila Evropa prvé Vánoce po čtyřech letech ustavičného prolévání krve. Svět, který se rodil, nebyl již ten, jaký byl včera. 3. listopadu rakousko-uherský císař podepsal v Padově s armádou spojenců klid zbraní.

Bergogliův předvánoční projev v kurii

Abychom pochopili nevím kolikátá Bergogliova obviňování vůči všem, bez nejmenšího náznaku sebekritiky, musíme si posloužit jednou historickou paralelou.

P. Weinandy naléhá na papeže

»Naučili jsme se, že to, co papež František říká, má samo o sobě velmi malý význam. Skutečného papeže Františka vidíme pouze v jeho činech a jeho činy jsou často v konfliktu s jeho slovy. Pouze tehdy, jestliže se František vynasnaží   udělat skutečně to, co říká, může mít konference efekt«.

Otec rodiny píše papeži

Pro falešné pastýře, kteří pohoršují maličké, má Ježíš strašná slova, pláč a skřípění zubů bez konce.

Nekupujte dětem chytrý telefon!

Spojené království registrovalo během dvou let 40 000 případů znásilnění dětí dětmi.

Bergoglio v roli generálního tajemníka OSN

Ruku v ruce s OSN horuje za bezpečnou, spořádanou a pravidelnou migraci...

Kardinál Müller k tvrzení německého biskupa o bezpodmínečné poslušnosti  

Kněz má a musí odmítnout poslušnost, jestliže mu biskup přikazuje, aby podal svaté přijímání nekatolíkovi.

Anakolut neboli vyšinutí z vazby.

»Ježíš se už vypařil!«

V diecézi Buffalo, nejvíce zamořené skandály, znemožnili biskupové vyšetření  nesmírné milosti - eucharistického zázraku.

Cesta k svatořečení  bl. J. H. Newmana je otevřena

Arcidiecéze v Chicagu uznala jako přirozeně nevysvětlitelné uzdravení jedné matky s dítětem na přímluvu kardinála Newmana. Jak arcidiecéze, tak Kongregace pro svatořečení uznala uzdravení za zázračné.

Vánoční parabola v čínské omáčce

Měl jsem požádat na čínských úřadech o povolení, abych směl sloužit mši sv. o Vánocích.

Stařenka nás učí, jak je třeba reagovat

Zatímco stát Illinois staví po boku Vánoc sochu ďábla, školy zavádějí cenzuru, která zakazuje fotografii Santa Klause, jak rozjímá nad Ježíškem, jedna 85letá stařenka brání obraz Panny Marie Guadeloupské, umístěný na jejím domku.

Další příspěvek do soutěže tvořivosti.

Jedna malá poznámka v Amoris laetitia nepřestává provokovat k soutěži tvořivosti, jak překonat nepřekonatelné bariéry.

Za rychlý triumf Neposkvrněné

Alarmující zprávy o tvrdém laicismu ve Španělsku, který není ochoten respektovat ani to, co je pro každého křesťana to nejsvětější!

Augiášův chlév v Hondurasu

O milencích, zneužívání a sladkém životě Maradiagovy pravé ruky.

 
Hedviku Carboni můžeme plným právem přiřadit k největším mystičkám pro nesčetné extáze, zjevení Ježíše a Marie, stigmata, korunovaci trním, prorocká zjevení a vidění z onoho světa.
 

Ve vedení církve se šíří jako samozřejmé přesvědčení, že problém církve spočívá v sexuálním „zneužívání“, a nikoliv v homosexualitě. Mnoho našich duchovních jsou však homosexuálové.

Laická spravedlnost v důsledku evidentních nejasností ze strany americké církve převzala iniciativu a ve stejný den diecéze Santa Fè vyhlásila bankrot.

Protestovat se vyplatí

Pro premiéru Verdiho opery Attila si režisér vymyslel, že nechá na scéně rozbít sošku Panny Marie... Scéna však bude změněna v důsledku protestu starosty, katolíka. Protestovat se vyplatí, jestliže protest je ostrý jako meč, který usmrtí Attilu.

Úspěch a nezdar ´68

Na závěr roku 2018 poslední slovo k revoluci ´68, revoluci, u níž po padesáti letech můžeme zvážit úspěch i bankrot.

Sakrální umění »ad absurdum«

Arcibiskup Pario Delpini uvedl do provozu v bazilice v Gallarate nový oltář od Parmiggianiho

Nová oběť víry a čistoty

Několik dní před tím než se slavil den proti násilí na ženách, byla zavražděna Jamie Schmit, protože odmítla požadavek sexuálního agresora. Proč nikdo neztratil ani slovo o této mučednici?

Pastýřský list z konce 19. století

Věda o Eucharistii: Je to živé Srdce, které trpí.

Kardiolog Franco Serafini provedl vědeckou analýzu všech pěti posledních eucharistických zázraků a konfrontoval je na pozadí Kristova umučení. Výsledek je ohromující: »Přesná a podrobná klinická diagnóza, která se shoduje a kryje s tím, co čteme v Evangeliích.

Odhalovat skutečnost homosexuálního kléru je nežádoucí

To, co se stalo v minulých dnech, dává pochopit, že setkání biskupů, které plánuje Vatikán na únor, má vyznít jako odmítnutí existence homosexuálního kléru.

Zamyšlení nad nevyhnutelnou budoucností, která nemusí být nijak vzdálená.

Největší zázrak naší doby

Největším zázrakem naší doby je skutečnost, že katolická víra přežila liturgickou reformu. Nový pohřební obřad nám nabízí zážitek oloupený o symboly, sterilizovaný jako terapie proti křesťanskému smutku, a odmítá se sklonit před velkolepými nadpřirozenými skutečnostmi.

Skandální tvář liturgie v její službě zemřelým

Způsob, jak se moderní obřady zaměřují na to, aby emotivně těšily živé a oslavovaly pozemský život zesnulého, jsou ve skutečnosti dvojím aktem proti lásce, proti lásce k bližnímu a především zbavuje křesťany příležitosti věnovat se s láskou modlitbě za duše svých drahých, příležitosti vykonat velký skutek duchovního milosrdenství, a tak zbavuje duši zemřelého účinnosti a útěchy společné modlitby v jeho prospěch. Poškozuje to mrtvé i živé.
 

Srdíčko maličkého Mirana se zastavilo a lékaři doporučují matce výškrab, ona však odmítá a žádá navození porodu. Navzdory velké bolesti, vzdává úctu Božímu daru a několik fotografií umístí na Facebooku. Děťátko zachraňuje děti před smrtí potratem.

Pastýři, kde jste?

Pastýři církve, vyzývám Vás jménem Ježíše Krista, máte – li ještě jiskřičku víry, myslete na Soud , proberte se ze svého žalostného ochromení; jestli už víru nemáte, opusťte místo, které podvodně okupujete, dříve než Boží hněv na vás dopadne učiní z vás plevy.

Naprogramovaná nesouvislost

Bergoglio s mimořádnou důsledností v nedůslednostech proklamuje nerozlučnost manželství, ale popírá ji činy, když prosazuje osoby, které ji popírají, jako Cupich a Paglia. V Amoris Laetitia mu k tomu poslouží malá poznámka. Programovaná nesouvislost, a výsledkem je zamýšlený zmatek.

O čem jsme psali 13. listopadu 2014

Stačí zabrouzdat do textů uveřejněných před několika roky, a člověk překvapen, jak to, co Bergoglio psal a říkal třeba před čtyřmi roky a čemu jsme nevěnovali příliš pozornost, byly ve skutečnosti přesně promyšlené plány, které krok za krokem směřují k vytyčenému cíli: od základu a nezvratně změnit tvář církve.

Bergoglio mění od základu pojetí církve

Z konference o velkém náporu v duchu neomodernismu

Pokusy o atentát na tradiční liturgii

Na podzimním zasedání italské biskupské konference došlo k otevřenému pokusu zrušit a zcela odstranit tradiční mši, napravit ‚omyl‘ papeže Ratzingera.

Další aktuální články:

Bergogliovy slepé uličky

Skonovat s Bergogliovým mlčením

Mimo všechny pochybnosti