Menu


Úvod

 
 
 
 
 

Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.


 

* * *
 

Skandální video z Bruselu

Svědectví dívky vychované dvěma lesbami

 

Vatikánská filatelie včera a dnes

Jestliže dnes se Poste Vaticane opanovali interpreti bláznivé luteránské revoluce, 20. února 1946 představily zcela jinou připomínku, totiž sérii 14 známek na oslavu 400. výročí tridentského koncilu, který jednoznačně odsoudil protestantismus a vytyčil hlavní linii protireformace.

Děti, poslední hodina je tu. Jak jste slyšeli, Antikrist přichází...

"Církev potřebuje ke své obraně jediné, aby byla poznána a představena světu a dějinám tak, jak ji Ježíš skutečně zamýšlel a založil“. To ostatní, co se týká církve, „je vyzařování její vitality a výkupné síly, anebo selhání a zrada nehodných synů, ve kterých má svět poznat a odsoudit pouze sám sebe“.

Nač ještě čekáme?

Existuje nejen hereze slov, ale také hereze do očí bijících skutků a plodů. Je to v dějinách církve zcela bezprecendentní situace rozvratu evidentně dlouhodobě rafinovaně připravovaného smečkou vlků v rouše beránčím.

17.listopadu 1631 se narodil bl.Marek z Aviána, zachránce Vídně

Nezrazujte církev Pekingu!

Je to bolestná výzva kardinála Josepha Zena, emeritního biskupa Hong-Kongu, v homilii v rámci zádušní mše za kněze Pietro Wei Hepinga, duchovního podzemní katolické církve (věrné Vatikánu), který byl nalezen mrtev. Je to jeden ze symbolů tragédie, která se stále více prohlubuje pro ty, kteří žijí v podzemní církvi, právě když rozhovory Svatého Stolce s Pekingem činí pokroky, ale za jakých podmínek?

Dopis schválený samotným nebem

Po zralé úvaze posílen z nebe, napsal kapucín  P. Weinandy dopis. V polovině léta ho doručil papeži Františkovi a o svátku Všech svatých ho zveřejnil ve Spojených státech na portálu CRUX a v Římě ve čtyřech jazycích na  blogu Settimo Cielo.

Stateční obránci víry a církve

Světci, které dnes naléhavě potřebujeme

Apel na křesťany Věčného Města

Jako za starých dob, kdy Římané několikrát za různých situací dosáhli toho, že byli vyhnáni antipapežové a falešní uchazeči o apoštolský trůn, tak dnešní věřící města Říma mají slavnostní povinnost jednat.

Konverze k luterství papeže Bergoglia

31. října 2016 zahájil papež Bergoglio luteránský rok na setkání s představiteli světového luteranismu ve švédské katedrále v Lundu. Přesně rok po tomto datu Vatikánská pošta oslavuje zrození protestantismu.

»Interkomunion« není možné!

Na matoucí Bergogliovy odpovědi o přijímání Eucharistie nekatolíky odpovídá prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád zcela jednoznačně.

Ty, lidský synu, slyš. Toto praví Panovník Hospodin o tvé zemi

V dnešním matutitnu římského breviáře (8.11) promlouvá k nám Hospodin slovy proroka Ezechiela.

Bůh nás volá k novému křížovému tažení

Diskvalifikující fakta  současné hlavy církve jsou karastrofální. Ale Pán svou Církev neopustí.   Musíme mít víru, naději a sílu.

Ve Vatikánu triumfují úhlavní nepřátelé církve

V těchto dnech (2. - 4.listopadu) organizuje Papežská akademie věd konferenci Zdraví osob a zdraví planety: naše odpovědnost. Je to další akce Vatikánu, v níž dominuje potratová lobby, která přivádí Svatý stolec k tomu, aby akceptoval politické předpoklady kontroly porodnosti.

Sunt certi denique fines neboli všechno má své meze

Kardinál Walter Brandmüller, jeden z autorů dubií, 28. října v obšírném interview pro deník Frankfurter Algemeiene Zeitung mimo jiné opakoval, že v žádném případě není možno měnit nauku o manželství, kterou stanovil sám Ježíš Kristus v jejím svátostném a nezrušitelném charakteru.

Martin Luther a jeho boj s Bohem

Mezi významné knihy, které vyšly k 500. výročí Reformace, patří kritická studie Franze Krombecka„Boj s Bohem Martina Luthera“.Kniha se řadí k těm pramenům, které pojednávají o Lutherovi v protikladu k „oficiálnímu historickému líčení“.

Z Konference nové »Akademie pro život« v Angelicu I.

1. část seznamuje s vystoupením kardinála Bramdmüllera, prof. De Mattei a profesora Josefa Seiferta.

Z Konference nové »Akademie pro život« v Angelicu II.

Z vystoupení dalších odborníků.

Profil vetřelce

Dnešní oslavy v protestantském světě jsou oslavou studnice veškerého jedu, který otravuje moderní svět a který Bergoglio loká plnými doušky.

Osobité magisterium papeže Františka

Dopis, kterým v minulých dnech papež František odporoval a hrubě a ponížil kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregace pro posvátné obřady, patří k četným dokladům o tom, jak tento papež uskutečňuje své magisterium.

Svatá Terezie z Avily k 31. říjnu

Nová »Akademie pro život« ve šlépějích Jana Pavla II.

Konference o lidském životě, která se dnes konala v sobotu Angelicum, oznámila založení nové akademie pro život s oficiálním názvem John Paul II Academy for Human Life (JAHLF)

Humanae vitae proti a pro

Na papežských univerzitách se pořádají protikladné akce

Růženec na pobřeží

Příklad Polska našel následovníky. V Irsku vyzývají katolíci k růženci na pobřeží, aby si vyprosili Boží pomoc pro život a víru. Iniciativa „Rosary on the Coast“ se bude konat na svátek Krista Krále.

»Ona Lutherova? Nebyla to reforma, ale revoluce«

Po loňském přípravném Bergogliově vyznání lásky k Lutherovi se zřejmě další jednostranné sbližování stalo očekávaným pokračováním a jakýkoliv provokační nesmysl je přijímán s mlčenlivou samozřejmostí, jakoby šlo o učitelský hlas církve.  S jedinou kritickou reakcí vystoupil degradovaný prefekt Kongregace na obranu víry kardinál Gerhard Müller.

Jezuitská rekonstrukce nového Luthera

Před luterským výročím (31. října 2017) upevňuje Bergogliův tábor svou víru v Nového Luthera. Jezuitský časopis Civiltà Cattolica dokonce klade k vrcholnému bodu reformačního výročí otázku, zda byl Luther skutečně heretik.

Postih za podpis na Correctio filialis

Rektor a kancléř Vysoká škola teologické v Heligenkreuz se distancují od signatáře.

Spadaro: Neexistuje   norma, kterou bychom museli v každém případě respektovat.

Spadaro mluví o AL v rovině právního pozitivismu, který vylučuje veškerá božská objektivní kritéria. Zda jde o regulérní nebo neregulérní situace, není v tom žádný rozdíl, je možné „žít v Boží milosti“, „milovat“ a „růst“.

Co se děje v Polsku?

Polská biskupská konference na svém podzimním zasedání v Lublině projednala podobné směrnice k aplikaci AL. Zprávy o zasedání   se však objevily jen na mimopolských sítích jako zprávy z důvěryhodných pramenů.

Trump a Orbán: ve hře je ztráta, nebo ochrana identity

Ve dnech končícího stého výročí fatimských zjevení pronesli představitelé dvou zemí zcela podobné projevy svědčící o skutečném zápasu, který se právě odehrává ve světě.

Po manželství přichází na pořad kněžský celibát

Tento cíl je tak starý jako modernistické hnutí ´68 v katolické církvi. Toto hnutí potřebuje pro elegantní odbourání celibátu nějaký vhodný precedent. Mimořádná situace v Amazonii, pro mnoho katolíků neznámá, je pro tento účel precedent jako stvořená.

Léta trvající tvrdošíjné mlčení

Všemohoucí Státní sekretariát odpovídá všem, včetně homosexuálních párů, kterým přeje všechno dobré, což je přinejmenším kopanec. Naopak katolíci nemají nárok na potvrzení o doručení


Lyonští kněží odešli s nepořízenou

Velká část hodinové audience   byla věnována apoštolskému listu Amoris laetitia. Papež se přitom po celou dobu zdráhal podat přítomným jasná vysvětlení, jak mají podle AL postupovat.

Scalfariho katecheze na pokračování

Seznam teologicky sporných nebo neúnosných výpovědí, které Scalfari připisuje papeži, stále roste. Od odbourání hříchu až k absolutnímu primátu svědomí, od prohlášení, že se nehodlá obrátit, po požadavek „univerzálního promísení všech“ až ke komunistům, kteří smýšlejí jako křesťané.

Výzva P. Filipa M.  Stajnera katolickým voličům

Nelze volit strany, které podporují Evropskou unii, jež je řízena čistým Zlem k šíření protikřesťanských, protirodinných, protimorálních a protipřirozených ideologií. Současnou hrozbou ze strany EU je také pašování islámských imigrantů do zemí EU.

Pařížské prohlášení

Významné osobnosti podepsaly společné přiznání k pravé Evropě. Vypočítávají, co dělá Evropu Evropou a co nejde zaměňovat s Evropskou unií (EU): Naše milovaná vlast se nenaplňuje skrze Evropskou unii.

To co dnes sklízíme, není nic jiného, než plody 2. vatikánského koncilu

Stačí se vrátit ke kronikám   oné katastrofální události moderních dějin církve.

.

»S účinnou Boží pomocí zachránil Evropu«

Velitel Svaté ligy v námořní bitvě u Lepanta měl pouhých 24 let. Pod španělským jménem Don Juan de Austria narodil se v Řezně jako nemanželský syn císaře Karla V.

Už není doba zázraků?

Tvrzení - Už není doba zázraků - staré 150 let má ještě větší platnost v době, kdy prožíváme znesvěcování, které zachází až k pohrdání vším nadpřirozeným, neuznává království Krista, Pána nebe i země.

Pastýři sami znemožňují v církvi poslušnost

Poslušnost  není možná, když pastýři a především papež místo utvrzování ve víře svými myšlenkami, slovy a skutky víru křesťanů oslabují. V takovém případě musí s povinnou úctou vyslovit svůj nesouhlas. Plnou moc papeže nelze zaměňovat s absolutní mocí nad církví.

Correctio filialis - první bilance

Biskupové, kteří aplikují nauku papeže Františka, se neinspirují katechismem Pia X. ani novým katechismem Jana Pavla II. V jejich diecézích rozvedení a civilně sezdaní jsou si plně vědomi své situace a vyžadují přijímání na základě Amoris laetitia. Přijímání se jim povoluje jako legitimní právo.

Bergogliova nesmyslná politika

Marcello Pera bývalý předseda italského senátu a přítel Benedikta XVI. v Il Mattino prohlásil:Bergogliova migrační politika nemá ani racionální, ani biblické opodstatnění.

Nápadná příbuznost mezi Lutherem a jeho dnešním ctitelem

Bojovat proti Turkům znamená bojovat proti Bohu, byla   jedna z Lutherových tezí, které papež Lev X. odsoudil ve své exkomunikační bule. Luther neodvolal, nýbrž bulu hrdě veřejně spálil. Někteří protestanti tento jeho čin dodnes oslavují, ale bulu nikdo z nich nečetl.

Jedna z odpovědí panu kardinálovi

Pontifikát bez precedentu

Bergogliův pontifikát trvá již téměř 54 měsíců a soustavně se množí hlasy a znamení, že v církvi se zavádí kázeň založená na zastrašování.

Bergogliův konzultor

Kardinál Blase Cupich, arcibiskup v Chicagu, přispěchal na pomoc Jamesu Martinovi, který usiluje prosadit homosexualitu v církvi jako legitimní.¨

Tisíce naléhavých hlasů

Počet vědců a teologů, kněží, signatářů Correctio filialis se ze vstupních čtyřiceti rozrostl na čtyřnásobek (156). Iniciativa Life Site News dosáhla včera stavu 5025 a podpora věřících 10 624.

 Předseda Hnutí pro život obdržel papežský řád

Apostaze - utrpení současné církve

Fatima se naplňuje v utrpení mystického Kristova Těla, katolické církvi, která – to se děje před zraky všech – strádá pod odpadlictvím, trpí rozchodem s tím, co vždy, všude a všichni věřili, jedním slovem, rozchodem s Dogmatem.

 
Světový ohlas a význam Synovského napomenutí
 
Napomenutí adresované papeži Františkovi více než 60 odborníky a pastýři církve, má mimořádný celosvětový ohlas. Nechybí těch, kteří se pokoušejí iniciativu znehodnotit tím, že výběr signatářů označují za omezený a okrajový.
 
 
Synovské napomenutí papeži z důvodu šíření herezí
 
Papeži Františkovi byl zaslán 11. srpna dopis o rozsahu 25 stran podepsaný 40 katolickými kněžími i teology laiky.Vzhledem k tomu, že papež František dosud na dopis neodpověděl, byl dnes 24. září na svátek Panny Marie de Mercede zveřejněn a otevřen pro další podpisy.
 
 

Velký kancléř nového institutu arcibiskup Vincenzo Paglia vysvětluje důvody radikální přestavby

Další spěšný krok k destrukci církve

Sotva dva dni po překvapujícím úmrtí kardinála Caffarry zlikvidoval současný mocipán jeho dílo a dílo svého předchůdce Jana Pavla II, Papežský institut pro studium manželství a rodiny.

 
 
Jasná slova biskupa Schneidera
 
 
 
Zemský soud nedal kancléři zapravdu a dospěl k závažným zjištěním v jeho neprospěch.
 

 
Svět spěje ke konci, dokládají to hurikány a zemětřesní, nikoliv kvůli CO2, nýbrž kvůli hříchům.
 

V uplynulých dnech představil kardinál Müller v Mannheimu svou knihu Il Papa. Missione e mandato. Poukázal při té příležitosti na skutečnost, že v současné době ve Vatikánu důležitější než Kongregace pro nauku víry je Státní sekretariát

 

Nový „Svatý stolec“ pro nové světové náboženství

Vedle dvoutisíciletého Svatého stolce apoštola Petra existuje totiž dnes také jiný „Svatý stolec“, který chce onomu prastarému stolci v Římě diktovat nový směr. Jedná se o OSN, která stupňuje svůj důraz, své ambice, svou řeč a moc jako agent globální gnóze.

Velké množství katolíků vzhlíželo v posledních letech ke kardinálu Caffarrovi jako k jednomu z mála světel v přítomných temnotách.  Antonio Socci k úmrtí kardinála Caffarry.


 

Ze známé čtveřici autorů dubií byl kardinál Caffarra hnací silou. Na jaře napsal papeži dopis, ve kterém žádal o audienci pro sebe a pro své tři druhy. Jako v celém případě i tentokrát zůstal Bergoglio svou odpověď dlužen


 
Migrace -Obraz realistický a pramálo povzbuzující. A co je ještě více znepokojující, politicky korektní činitelé ho ignorují, minimalizují nebo falzifikují paradoxně proti veškeré logice; spravedlnost je benevolentní vůči vrahům a nemilosrdná vůči obětem.
 

Farář Joseph Illo byl jmenován do této farnosti ve čtvrti Stella Maris před třemi roky. Nenavázal na dosud panující progresismus, ale zvolil zcela jinou cestu. Upřel svoji pozornost na tradiční aspekty. Každým rokem mu přibylo více než deset procent návštěvníků bohoslužeb.

Rozálie Celaková - posel Ježíšova Srdce

Se stoletým předstihem Ježíš proti Bergogliovi: Nečisté hříchy nejvíce zraňují Ježíše a hubí lidstvo.
 

V roce 1938 napsala služebnice Boží Rozálie Celaková naléhavou výzvu lékařům, ve které varuje před hříchy nečistoty

Záchrana nebo záhuba

Ve svých sděleních své služebnici Rozálii Celakové Pán Ježíš opakovaně zdůrazňoval, že hříchy, které mu působí nejvíce utrpení a které současně nejvíce ničí člověka, mezilidské vztahy a vedou do věčné záhuby, jsou hříchy nečistoty, vraždy (potraty) a nenávist.


 

Mají nyní v plánu bořit i zde významné katolické chrámy. První evropský chrám, který má být postižen, je chrám Sagrada Familia.

 

Bergoglio vnucuje Evropě morální řád naprosté a bezpodmínečné otevřenosti hranic a národnosti komukoliv, kdo chce přijít a usadit se zde.

Opět dvě stručné zprávy
 

Dvě stručná sdělení z hlavního města křesťanství
 
 Jedna z nejkrásnějších  děkovných modliteb po mši svaté.
 


 

»Ale proč se ti tolik líbí „Missa latina“«?

Úspěšný projektant "magické jednoty"

Biskup Marcelo Sanches Sorondo, současný kancléř Papežských akademií a politické rámě papeže Františka, pochází z vrstev argentinské politické smetánky. Jeho dědeček byl ministrem vnitra a jeho otec Marcel Sanches Sorondo starší, známý politický publicista a pravicový nacionalista, patřil k vedoucím osobnostem politického puče 1955.

 

Svědectví o Lutherově smrti

Svědectví osobního sluhy Martina Luthera, které publikoval 1606 v ad Aversa historik Henricus Sedulius.

»Jsem pevně přesvědčen, že postižená novorozeňata jsou ďáblem podstrčené kusy masa bez duše, které je třeba utopit«.

Událost, ke které došlo v roce 1944 v americkém státě Mississippi, velmi jasně ukazuje mateřské prostřednictví milostí skrze Pannu Marii. P. Robert O’Leary SVD (1911–1984), misionář verbista ve státě Mississippi, byl osobním účastníkem těchto událostí a vydal o nich vlastní svědectví. 

Sanchez Sorondo: »Lidstvo prožívá magický okamžik, kdy poprvé nauka papeže, která „vychází z evangelia“, souhlasí s „učitelským úřadem“ OSN«..

Obžalovací spis současného pontifikátu

1. března 2017 vyšel na LiveSiteNews Obžalovacví spis čtyřletého Bergogliova pontifikátu

Ostrov světla a pravdy

Odejdi, satane!

 

»Bergoglio nenávidí Západ a chce ho zničit«

Ve svém interview pro Il Mattino řekl významný vědec a teoretik Marcello Pera, že postoj papeže Františka je v rozporu s rozumem i s evangeliem.

Neuvěřitelná liturgická inovace

Quo vadis, Bergoglio?

Deset let od Summorum Pontificum

Anti-církev potřebuje přiměřené anti-tovaryšstvo

Pater James Martin patří k nejznámějším jezuitům v USA. Pokládá se stavitele mostů mezi katolickou církví a LGBT- komunitou. Nemá zájem prezentovat homosexuálům biblickou nauku o homosexualitě, nýbrž naopak přivést katolickou církev k uznání a přijetí homosexuality.


Bergoglio nehodlá vstoupit do dějin   jako přechodný papež

  "Satan bude vládnout falešné církvi."  Bude, nebo  už vládne?

Za nedlouhou dobu, kdy skočil v koši druhý kardinálský dopis papeži Františkovi, došlo k ještě většímu prohloubení vnitrocírkevního zmatku. Biskupové a biskupské konference se vyslovují protikladně k základním otázk<