Menu


Úvod

 

  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
 
 
 

+ + +
 
 
 

o o o

 Měsíc Božského Srdce Páně

Kardinál Raymond Burke o úctě k Ježíšovu Srdci

 * * *
 

+ + +

 

Setká se Bergoglio s kardinálským sborem?

28. června chce Bergolio jmenovat nové kardinály. Bude se opakovat situace z 6. listopadu 2016?

Apel na srdce Církve

Jasná Paní přicházející z nebe dává jako odpověď člověku naší doby Pravdu věčného evangelia, kterou potvrdily nadpřirozené události a historická fakta. Fatima nám říká, že dějiny náležejí Bohu a jen v jeho světle můžeme číst události, jak hrozby, tak zaslíbení: to vše závisí na nás, zda dáme prostor evangeliu a Božímu slovu, které se k nám snížilo v čase a v dějinách. (S.M.Lanzetta FI)

Je to div, že tento papež neodpovídá?

Bohužel ne! Tato odpověď se nám jeví jako samozřejmá: protože tento papež odpovědět nemůže.

Viktor Orbán odmítá Eurabii

Podle Orbana začal v některých evropských státech „experiment udušení tisícileté tradice“, která má být kombinována s jinou kulturou, jiným náboženstvím a jiným světovým názorem. Součástí tohoto experimentu je podpora masového přistěhovalectví do Evropy

25. dubna požádali čtyři klardinálové papeže Františka o přijetí

Od té doby došlo  k ještě většímu prohloubení zmatku v církvi.  Bergoglio zarputile mlčí.

S růžencem proti Boko Haram

Růženec se osvědčuje také proti hrozbě islámského terorismu, aby se zastavila metla islámské invaze kamuflované humanitární nouzí a podporovaná ustrašenými vládami neschopnými jediného odvážného činu, ale jen nejhoršího ideologismu.

Epidemie se šíří bez zábran

Dva nejnovější případy Bergogliovy interpretace Amoris Laetitia

Anticírkev a její antipastýř

Anticírkev je »anti« se vším všudy, svého suverénního antipastýře nevyjímaje. Skutečnost, že Bergoglio si je obdivuhodně jist svou věcí, znamená, že se plně spoléhá na svou delegující instanci a zcela nadpřirozenou delegaci pravé církve vůbec nebere v úvahu; počíná si tedy prakticky jako člověk bez víry.

Bergogliův atak na nepohodlný dokument

Mons. Gilfredo Marengo, docent Papežského institutu Jana Pavla II. bude koordinovat komisi, která je pověřena vypracovat novou interpretaci encykliky Humanae vitae. Komisi jmenoval papež František u příležitosti 50. výročí zveřejnění encykliky.

Nástup anticírkve - Závěr

Amoris laetitia je katalyzátor, který vytvořil rozdělení nejen mezi biskupy a různými biskupskými konferencemi, ale rozdělil také kněze od jejich biskupů, jedny od druhých a mezi laiky zasel strach a zmatek. Jako trojský kůň vnáší Amoris Laetitia duchovní zkázu do celé církve, ale je výzvou k odvaze a překonání strachu.

Nástup anticírkve 2

Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, kdo má moc uvrhnout duši i tělo do pekla.  Hrozby našemu tělu mohou vyvolat velký strach, ale tento strach může být přemožen posvátným strachem úcty. Bázeň Boží vede k poslušnosti tj. k zachovávání jeho přikázání a k lásce k životu v pokání.

 

Nadešel  nástup anticírkve

Když se 16. října 1978 objevil v lodžii chrámu Sv. Petra Jan Pavel II., pronesl slova: „Neboje se!“ Dnes s odstupem 39 let ve světle událostí, které postihly současný katolicismus, jeví se tato slova nejen jako prorocká, ale také jako výzva připravit se k boji.  

Kdo vraždí, věří v určitou přesnou doktrínu

Musel přijít muslim, aby nám řekl o islámu slova, která papež a biskupové nemají odvahu vyslovit, nebo je vyslovit nechtějí.

Polští biskupové jednoznačně: na nauce o manželství se nic nemění

Tento oficiální postoj celé biskupské konference po zcela opačném rozhodnutí biskupů v Německu a Belgii demonstruje zcela evidentně, jaký zmatek vyvolávají v církvi dvojznačnosti a dokonce poznámky v AL

Jak pohřbít Benedikta

Ačkoli Benedikt ještě žije, František hledá způsob, jak ho pohřbít. František od počátku svého působení praktikuje agendu, proti jaké se Josef Ratzinger stavěl po celý svůj život.

Nehorázné útoky Angrea Grillo

Grillo pracuje za zády prefekta kongregace  pro liturgii kardinála Saraha a se souhlasem Bergoglia na závažných změnách liturgie, které směřují k liturgické revoluci a k „ekumenické protestantsko-katolické mši“.

Nastal nástup anticírkve

Když se 16. října 1978 objevil v lodžii chrámu Sv. Petra Jan Pavel II., pronesl slova: „Neboje se!“ Dnes s odstupem 39 let ve světle událostí, které postihly současný katolicismus, jeví se tato slova nejen jako prorocká, ale také jako výzva připravit se k boji.  

 

Vstoupili dveřmi?

Z homilie sv. Augustina v Matutinu na svatodušní úterý

Po odpadu k marxismu nastoupila kapitulace před islámem

Nový předseda italské biskupské konference kard. Gualttiero Bassetti reagoval na vraždu 35 egyptských křesťanů slovy: »To, co provokuje násilí a terorismus, nejsou náboženství«.

Svatý Mikuláš v Moskvě

Do Moskvy zavítala relikvie sv. Mikuláše, kterou poskytla italská diecéze Bari, a tři kilometry dlouhé fronty věřících čekají celé hodiny, aby mohly uctít tuto relikvii v nově zbudované bazilice Božského Spasitele v Kremlu.

Rusko se obrátí

To je nápis, který se nachází na hrobě Řehoře Augustina Marie Šuvalova na hřbitově Montparnase v Paříži. Tento ruský barnabita se obětoval jako oběť za obrácení Ruska

 

Pravda si pomáhá na světlo

Opětovné setkání se sympatickou americkou konvertitkou

Plánovitá destrukce s překážkami

Z italských biskupských jmenování je možno vyčíst Begogliovu taktiku: čím významnější stolec, tím progresivnější biskup.Biskupská jmenování jsou klíčovým prvkem Bergogliovy strategie

Kardinál Arinze: Berte vážně fatimské poselství o pekle

Lidé, kteří pokládají peklo za vynález církve, aby zastrašila lidi, měli by se vážně zamyslet nad poselstvím, které nám zjevila sv. Panna ve Fatimě před sto lety.

Belgický episkopát vzorem jednoty

V Belgii mohou nezákonně sezdaní přistupovat ke svátostem podle svého subjektivního svědomí. Celý episkopát táhne s Bergogliem jako jeden muž.

Satanova poslední a rozhodující výzva

Satan vystoupil s poslední a strašnou výzvou, aby dokázal, že je schopen zkonstruovat „proti-stvoření,“ a lidstvo bude jeho podvodem tak uchváceno, že uvěří více jemu než Bohu, který je stvořil.  (Kardinál Caffara 19. května v hotelu Columbus v Římě)

Prezident Macron a jeho věrný kmotr

Za čím vastně stojí vlivný pán, který se umí velmi dobře pohybovat v mocenských kruzích.

Když prozelytismus, tak na nejvyšší úrovni

Bergoglio rozhodl, že při setkání 24. května přesvědčí a  získá Trumpa na svou stranu, nikoliv ovšem ve věci pravé víry, ale v záležitosti agend, které zdědil po Obamovi, obsahujících inkluzivně i potratové šílenství a decimování světového obyvatelstva.


Přišel do Fatimy přesně proto, aby pronesl slova, která jsou v protikladu ke všemu, co bylo dosud v této svatyni proneseno jinými papeži, kteří sem přišli jako poutníci.

Bergogliovská reinterpretace fatimského poselství

12. května v Kapli Zjevení se představil jako »bíle oděný biskup« a řekl: »Přicházím jako prorok a hlasatel, abych umyl nohy všem u stejného stolu, který nás spojuje«. Překročme všechny hráze, jděme jako poutníci po všech cestách, zbořme všechny zdi a překonejme všechny hranice, vyjděme na všechny periferie, zvěstujme Boží spravedlnost a pokoj«.

Pozvání do Svaté Poustevny

V této době velkého soužení máme jedno velké privilegium: Můžeme žít ve Svaté Poustevně, jakou je Neposkvrněné Srdce Panny Marie, obklopené vůní svatých a blahoslavených v očekávání, že očištění srdci, které Bůh dovede k naplnění, přinese světu období míru, ve kterém rozkvete Jednota Církve.

Zázrak v procesu svatořečení bl. Hyacinty a Františka

Zázrak, který je součástí procesu svatořečení fatimských dětí, se udál v roce 2013 v době, kdy Lucas Maeda de Oliveira neměl ještě šest let.

»Beze mne nezmůžete nic«

Lidé dnes chápou své zabezpečení jako samozřejmost a ani je nenapadne, jak je právě tento současný systém zásobování zranitelný. Scénáře blížící se pohromy mluví o tom, že velká kalamita začne právě v této oblasti.

Nový Borgogliův poradce

Americký jezuita James Martin je populární svým neúnavným úsilím sbratřit oheň s vodou a řeholní život s popularizací LGBT. Při tomto jeho tažení mu nic nepřipadá jako nechutné a tím méně rouhavé.

Sešli se, aby si potvrdili svoje nesmysly

 

Protestantské doznání

Protestanští teologové dospěli po 500 letech k uznání, že katolickou církev založil Ježíš Kristus.

A Ježíš? Nikde ani zmínka

Právě jsem shlédl vaše měsíční video pro světovou síť modlitby. Bylo věnována mladým. Nikde ani jedna zmínka jména Ježíš. Nikdy, ani omylem, ani jako příklad velkého člověka.

Dikasterium pro aplikaci Bergogliovy faktické víry

27. dubna se objevily nové internetové stránky, které spravuje jediné oddělení, pracující pod osobním Bergogliovým vedením, aby aplikoval svou skutečnou „víru“.

Nad novou knihou kardinála Roberta Saraha „Síla mlčení“

Africký kardinál umlčený pro svou nepohodlnost umí i svým mlčením jasně promlouvat:„Člověk se bojí dát odpověď na obtíže, utrpení, na hrůzy, které postihují lidstvo. Je tomu tak již od časů Jobových. Ale zapomínáme, že naše zla mají počátek v iluzi, že jsme něco více než prach.

»Vezměte to jako fakt: papežství v tuto chvíli nefunguje«

Podstané části z vystoupení Anny Silvas na jednání v hotelu Columbus

Nové poslání katolické církve

Je třeba pomáhat muslimům, aby se stali dobrými muslimy.

Zakalené červánky

Když eroduje pojetí svátostí a z víry ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii zbude jen přátelská hostina, pak roste tlak, abychom k přijímání připustili kohokoliv.  (2012)


Pastorační počin Bergogliova kardinála

Arcibiskup  Tobin, kterého Bergoglio nedávno jmenoval kardinálem, svolal na 21. května do své katedrály v Newark   pouť LGBT. Po mši bude prohlídka katedrály a pak večeře v portugalské restauraci. Pozvání je adresováno „členům katolické LGBT a jejich rodinným příslušníkům“.

Důrazný apel na papeže u bran Vatikánu

 

Běda tomu, skrze koho přichází pohoršení

Roberto de Mattei k současné situaci: Po promulgaci apoštolské exhortace Amoris laetitia se to, co církev vždy prohlašovala za pohoršení, pokládá za přijatelné jednání, které je prý třeba provázet s pochopením a milosrdenstvím.

Nevšední kniha nevšedního autora

Bergogliova fixní idea

Mantra Vatikánu, především pak Bergoglia zní nadále: „Islám je náboženství míru“. Je přísně zakázáno mluvit o „náboženské válce“ nebo o „islámském terorismu.

Za kritiku papeže suspendován

Indický kněz působící v Itálii kritizoval současného papeže a se zlou se potázal

Koptický ministrant - mučedník

Na Květnou neděli při bombových atentátech ve dvou chámech zahynulo 44 křesťanů

Požadovat diakonát pro ženy je heretické

Prezentace knihy Tajemství lépe střežené ve Fatimě

Grafoložka trvá na své expertíze: První a Třetí tajemství psala tatáž ruka.

Něco, co přesahuje všechny meze

Na žádost mnoha věřících

Biskupství Holandska a arcibiskupství v San Francisco v USA vykonají k stému výročí fatimských zjevení zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Obdivuhodně prorocký konvertita

Slova kardinála Newmana  o náboženství dneška pronesená takřka před 200 lety.

Proti diskreditaci Tovaryšstva Ježíšova

Nejen pohlavní choroby, i hepatitida

Homosexuální Europride v Amsterodamu přivodila epidemii hepatitidy typu A

Dojmy z papežovy adorace

Soukromá Františkova pobožnost v kryptě milánského dómu

Jediná cesta k jediné Církvi. 

Pouhé kamarádství s odpadlíky není láska: nejspíše  podvádí bližního a uráží Boha. Trvale platný  příklad velkého světce k výročí tragického rozkolu.

Chmurné vyhlídky ateismu

P. Pio trvá na  prozelytismu

Stigmatizovaný světec zasáhl  do náboženských poměrů rumunské pravoslavné farnosti.

I kvetoucí seminář zrušen

Protikatolická etika a politika

Třetí tajemství v nové podobě

Dnes vychází ve Španělsku kniha José Marii Zavaly s titulem Tajemství lépe střežené ve Fatimě. Kniha má 330 stran. Rekapituluje zjevení ve Fatimě 1917 a Třetí tajemství. Autor je konvertita, ctitel P. Pia a ve Španělsku velmi známý novinář, autor třiceti děl o dějinách náboženství.

Svatý Josef - patron Církve a rodiny

Dnes více než kdy jindy je třeba vzývat jeho přímluvu jak pro jednu tak pro druhou skutečnost.

Čtvrté výročí volby papeže Františka

.

Vítězství života a mateřské péče

Dítě při narození nemělo paže a nožičky byly velmi krátké. Lékaři jí dávali málo naděje na přežití. Její biologická matka ji po porodu odmítla.

Zbloudilé kroky zaslepené církve

Hrozivé plody dlouho pěstovaného svůdného falešného ekumenismu

Proslulá kariéra Bergogliova vyvolence

Jak arcibiskup Paglia zvěčnil sebe i své zcela nové pojetí posledníno soudu

Papa - Pop

Masonský plán zničení církve

Pod mocí pekelných bran