Menu


Úvod


  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 0 0 0
 
 

 
 

 
Zaradoval jsem se, když mi bylo řečeno:
 
Půjdeme do domu Páně.(Ž 121)   
 
0 0 0

 
 
+ + +
 

ÚÚloha Panny Marie na konci časů

Křížová cesta sv. Leonarda z Porto Maurizio

Plodná duchovní praxe nejen pro postní dobu

Pokání, které nebe požaduje a svět nenávidí

+ + +

 

Naléhavý úkol: Obnovit pobožnost "prvních sobot"

Při třetím zjevení 13. července ukázala Panna Maria dětem peklo a oznámila strašný trest, který stihne lidstvo, pokud se neobrátí: Abych tomu zabránila, budu žádat zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a smírná přijímání o prvních sobotách. Modlete se, mnoho se modlete, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje.

Na žádost mnoha věřících

Biskupství Holandska a arcibiskupství v San Francisco v USA vykonají k stému výročí fatimských zjevení zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Obdivuhodně prorocký konvertita

Slova kardinála Newmana  o náboženství dneška pronesená takřka před 200 lety.

Proti diskreditaci Tovaryšstva Ježíšova

Katastrofální pontifikát papeže Františka nese s sebou dva spojené následky: zdeformování typicky křesťanské ctnosti poslušnosti a diskreditaci Tovaryšstva Ježíšova a jeho zakladatele.

Nejen pohlavní choroby, i hepatitida

Homosexuální Europride v Amsterodamu přivodila epidemii hepatitidy typu A

Dojmy z papežovy adorace

Soukromá Františkova pobožnost v kryptě milánského dómu

Jediná cesta k jediné Církvi. 

Pouhé kamarádství s odpadlíky není láska: nejspíše  podvádí bližního a uráží Boha. Trvale platný  příklad velkého světce k výročí tragického rozkolu.

Chmurné vyhlídky ateismu

Již v roce 2011 dospěla Friedrich-Schiller-Universität v Jeně pod vedením sociálního vědce Michaela Blumeho k závěrům, že společnosti, ve kterých převažují bezvěrci, jsou ohroženy vymíráním. Věřící národy mají zřetelně vyšší porodnost.

P. Pio trvá na  prozelytismu

Stigmatizovaný světec zasáhl  do náboženských poměrů rumunské pravoslavné farnosti.

I kvetoucí seminář zrušen

16. března zrušil biskup Wilhelm Steckling z Ciudad del Este v Paraguayi kněžský seminář Sv. Jana, který založil biskup Rogelio Livieres Plano. Jako k odvolání biskupa, tak i k zrušení semináře neuvedl Vatikán žádné důvody

Protikatolická etika a politika

Sanches Sorondo je mužem pro politiku Svatého stolce, kterou Bergoglio na rozdíl od svých předchůdců otočil zcela jiným směrem. Tuto novou politiku a s tím nutně spojenou i zcela novou víru realizuje Sorondo z hlubokého přesvědčení.

Překvapující výsledek návštěvy Ad limina

Chilský lis El Mercurio uveřejnil rozhovor s předsedou a sekretářem chilské biskupské konference. Ústředním tématem návštěvy Ad limina byla otázka přístupu k přijímání rozvedených a civilně sezdaných dvojic. Papež vyslovil jasné Ne!

Třetí tajemství v nové podobě

Dnes vychází ve Španělsku kniha José Marii Zavaly s titulem Tajemství lépe střežené ve Fatimě. Kniha má 330 stran. Rekapituluje zjevení ve Fatimě 1917 a Třetí tajemství. Autor je konvertita, ctitel P. Pia a ve Španělsku velmi známý novinář, autor třiceti děl o dějinách náboženství.

»Nepromluví spolu ani slovo.«

Papež František a jeho předchůdce Benedikt XVI. se zcela rozešli.  Toto je otřesná zpráva vatikanisty Andease Englische ze 16. března při přednášce v Limburgu.

Svatý Josef - patron Církve a rodiny

Dnes více než kdy jindy je třeba vzývat jeho přímluvu jak pro jednu tak pro druhou skutečnost.

Čtvrté výročí volby papeže Františka

Katolická církev je prožívá zraněná hlubokými předěly. Média, která na začátku vyjadřovala Bergogliovi mohutnou podporu, začínají projevovat rozpaky.

Gottfried Kiniger: Dementi Vatikánu si neumím vysvětlit

Kiniger  je v Rakousku znám jako obránce katolické víry a bojovník proti rouhavým filmům a pornografii

Co nedokázala staletí, Bergoglio zvládne levou rukou

13. března se konaly v bazilice sv. Petra v 15. hod. s papežským souhlasem první nekatolické, tedy nikoliv podle katolické liturgie vedené nešpory. Během této ceremonie heretiků a schizmatiků v bazilice modlila se skupina skutečných katolíků před bazilikou smírný svatý růženec.

Postní praxe před 90 lety

Stránka z lidového kalendáře březen 1927.

Křížové procesí v Petrohradě

12. září 2016 konalo se v Petersburgu velké procesí, které vedlo z Kazaňské katedrály přes Něvský prospekt do kláštera Alexandra Něvského.

Don Elia: Něco jako Lutherova apologie

Že by virus napadl i mne? Doufám, že ne. Je však třeba zkompletovat obraz s důrazem na situaci církve v době protestantské revoluce.

Vítězství života a mateřské péče

Dítě při narození nemělo paže a nožičky byly velmi krátké. Lékaři jí dávali málo naděje na přežití. Její biologická matka ji po porodu odmítla.

Zbloudilé kroky zaslepené církve

Hrozivé plody dlouho pěstovaného svůdného falešného ekumenismu

Papež František - Anti-Trump

New York Times počítá v Begolgliem v řadách Tumpovy opozice

Odchod jako projev nespokojenosti s poměry v kurii

Proslulá kariéra Bergogliova vyvolence

Jak arcibiskup Paglia zvěčnil sebe i své zcela nové pojetí posledníno soudu

Papa - Pop

Papež František opět figuruje na titulní stránce revue Rolling Stone jako „Papa-Pop“

Výzva kazašských biskupů k modlitbám

Aby papež František potvrdil neměnnou praxi Církve, pokud jde o pravdu o nerozlučitelnosti manželství

Masonský plán zničení církve

Konfrontace tohoto plánu se současnou krizí církve dokazuje plnou shodu a prozrazuje konkrétně systematickou vnitřní spolupráci vedení církve s dlouhodobými iniciátory jejího zničení. Počínaje posledním koncilem podrobuje se církev rafinovanému diktátu svých úhlavních nepřátel.

Pod mocí pekelných bran 

Jistá a zaručená pravdivost slov Ježíše Krista, že mocnosti zla neovládnou Církev, kterou založil na Petrově skále, neznamenají, že ať se děje v instituci, která sídlí ve Vatikánu, cokoliv, nikdy to nebude znamenat, že ji mocnosti zla ovládly. Ale jestliže jsme svědky toho, že se v ní dějí věci s posláním Církve Ježíše Krista neslučitelné, musíme si položit otázku  jinak: co je to za instituci, která ovládla Vatikán.

Jezuitsko - marxistický přínos k destrukci církve

Byl by to div, kdyby se zkušený marxista, nyní v roli generála zbloudilé  jezuitské armády nezapojil do soutěže o nejúčinnější reinterpretaci evangelia ve prospěch bergogliovských projektů.

Není reformátor jako reformátor
 
Reformátor, který plně pochopil ducha obnovy a pod vedením Ducha Svatého dal všechny své síly do služeb obnovy církevního života.
 
 
Arcibiskupství Ottawa v Kanadě se připojilo k provincii Alberta a severozápadní teritoria, kde platí jednoznačné pastorační směrnice k AL.
 

V této době prožívá církev to, co podstoupil Ježíš během svého čtyřicetidenního postu na poušti: tři pokušení Satana, který se snažil Božího Syna zlomit, učinit konec jeho postu, přimět ho k pýše, sklonit ho až k zemi, aby se klaněl knížeti tohoto světa.

Rozhořčený protest proti oficiální nehoráznosti vatikánského preláta

Požadujeme demisi Mons. Vincenza Paglii z postu Prezidenta Papežské akademie pro život a Kancléře Institutu Jana Pavla II. pro rodinu.

Nést svůj kříž

3. listopadu 1932 napsala si Žofie Cramerová do svého deníku: „Kde bychom byli, kdyby Král andělů nás nevyhledal tam, kam by žádný z andělů ani nedorazil, a kde by jako popelář svými božskými dlaněmi neposbíral nás, opravdové hadry, a neproměnil nás na svůj královský plášť".

 
Zřízení dvou nových benediktinských řádů s tradiční liturgií
 
 
 

27. listopadu 1969, tři dny před osudovým datem, kdy vstoupil v platnost Novus Ordo Missae, vyjádřil P. Roger Thomas Calmel OP jeho odmítnutí v jedinečném prohlášení, které publikovala revue Itineraires.


 
 
Bergoglio uklidil nepohodlného kardinála alespoň na čas k protinožcům.
 
 
Prý je třeba přísně potrestat neposlušné Polsko.
 

Neexistuje žádná spravedlnost, jestliže někdo, kdo má moc, tuto moc zneužívá.

 
 
Ruka vstřícná vůči FSSPX je tatáž ruka, která udeřila do Maltézského řádu a do řádu Františkánů Neposkvrněné.
 
Co chystá Bergogliova kurie
 
Podle zpráv z jezuitské revue American Magazine ze 17. ledna 2017 byla ustavena komise pro inovace v liturgii. Předsedou komise je biskup Arthur Roche, sekretář Kongregace pro božský kult a svátostnou kázeň.
 
Faktické schizma v církvi

Bergogliova okupace

Iniciativa z Malty inspiruje

Homosexuální kruhy nenechaly bez povšimnutí dokument, který pro „neregulérní svazky“ vydali maltézští biskupové.

Sorosovy nezdary a pikle

Mobilizující nástup Bergogliovy gardy

Bergogliův tým vystoupil s neuvěřitelným sebevědomím jakoby církevní dějiny začínaly 13. března 2013. Ekumenismus byl podle Kaspera ve slepé uličce, pak přišel František, „papež překvapení". Marco Impagliazzo, předseda San Egidio, vsadil na stejnou kartu a postavil Assisi proti Lepantu.

Kdo na místo současné odepsané hierarcie ?

Zhotovili jsme si nové „křesťanství“, snadné a líbivé, v souladu s krokem doby, citlivé na témata moderního světa a na očekávání současného člověka, bez pravidel, bez obětí, odříkání a pokání, bez dědictví temného středověku, v úplném protikladu k evangeliu; veselé hlásání osvobození, pokoje, lásky a všeobecného bratrství, které zůstalo zanedbávané téměř dvě tisíciletí. …

Bergoglio: Luterovým záměrem nebylo rozdělit církev

To, co říká Bergoglio o svém „chráněnci“, to můžeme říct stejně tak o Luciferovi, Jidášovi, Ariovi, Nestorovi atd. prakticky o všech hereticích a schizmaticích: (včetně Bergoglia) že měli „dobré úmysly“ a nechtěli „ rozdělovat“, chtěli jenom – ve své pýše – „obnovovat “ a „reformovat“

Skandální kontroverze na Maltě
 
 
Jeden z nejpodlejších triků implantovaných nepřáteli církve  na 2VK
                                                            
 
Věcný dotaz afrického kardinála

Lucie není Lucie

Je to až neuvěřitelné, jak málo pozornosti se věnuje skutečnosti, že oficiálně představovaná Lucie v  roce 1917 v Cova da Iria nikdy nebyla a se skutečnou Lucií má společné jen falešné jméno.

Bergogliova "nulová tolerance"

Vyhlašovanou "nulovou toleranci" k pedofilii praktikuje  argentinský papež  podle toho, jak blízcí jsou mu  provinilci.  K potratům je zcela tolerantní.

Zásah typický pro despotu
 
 
 
 

K tomu existuje zvláštní vynález zvaný kreativní,neboli tvořivá věrnost.</span