Menu


Úvod

 
 
 
 
 

Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.

  

DVACÁTÁ NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

 

K měsíci říjnu
 
 
 
 
 
 
 
* * *
 

o o o

 

Petice věřících


Na podporu „Synovského napomenutí“ byla iniciována petice věřících, kteří se obracejí na papeže se žádostí o jasnou odpověď a rozptýlení všech pochybností. Petice je na adrese:

viz

 o o o

Fotodokumentace z polské akce Růženec na hranici  

Kliknutím obrázky zvětšíte

 

Svědectví dívky vychované dvěma lesbami

 

Spadaro: Neexistuje   norma, kterou bychom museli v každém případě respektovat.

Spadaro mluví o AL v rovině právního pozitivismu, který vylučuje veškerá božská objektivní kritéria. Zda jde o regulérní nebo neregulérní situace, není v tom žádný rozdíl, je možné „žít v Boží milosti“, „milovat“ a „růst“.

 

Co se děje v Polsku?

Polská biskupská konference na svém podzimním zasedání v Lublině projednala podobné směrnice k aplikaci AL. Zprávy o zasedání   se však objevily jen na mimopolských sítích jako zprávy z důvěryhodných pramenů.

Trump a Orbán: ve hře je ztráta, nebo ochrana identity

Ve dnech končícího stého výročí fatimských zjevení pronesli představitelé dvou zemí zcela podobné projevy svědčící o skutečném zápasu, který se právě odehrává ve světě.

Po manželství přichází na pořad kněžský celibát

Tento cíl je tak starý jako modernistické hnutí ´68 v katolické církvi. Toto hnutí potřebuje pro elegantní odbourání celibátu nějaký vhodný precedent. Mimořádná situace v Amazonii, pro mnoho katolíků neznámá, je pro tento účel precedent jako stvořená.

Léta trvající tvrdošíjné mlčení

Všemohoucí Státní sekretariát odpovídá všem, včetně homosexuálních párů, kterým přeje všechno dobré, což je přinejmenším kopanec. Naopak katolíci nemají nárok na potvrzení o doručení

Nejen ze samých mostů žije člověk!

Bylo jich skutečně milion a byli to biskupové, kněží, řeholníci a věřící Poláci, kteří v sobotu 7. října o svátku vítězství u Lepanta a v roce stoletého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě se odebrali k hranicím své země a prosili za mír, za ochranu křesťanských kořenů Evropy a odvrácení hrozeb terorismu a islamizace.

Lyonští kněží odešli s nepořízenou

Velká část hodinové audience   byla věnována apoštolskému listu Amoris laetitia. Papež se přitom po celou dobu zdráhal podat přítomným jasná vysvětlení, jak mají podle AL postupovat.

Scalfariho katecheze na pokračování

Seznam teologicky sporných nebo neúnosných výpovědí, které Scalfari připisuje papeži, stále roste. Od odbourání hříchu až k absolutnímu primátu svědomí, od prohlášení, že se nehodlá obrátit, po požadavek „univerzálního promísení všech“ až ke komunistům, kteří smýšlejí jako křesťané.

Výzva P. Filipa M.  Stajnera katolickým voličům

Nelze volit strany, které podporují Evropskou unii, jež je řízena čistým Zlem k šíření protikřesťanských, protirodinných, protimorálních a protipřirozených ideologií. Současnou hrozbou ze strany EU je také pašování islámských imigrantů do zemí EU.

Pařížské prohlášení

Významné osobnosti podepsaly společné přiznání k pravé Evropě. Vypočítávají, co dělá Evropu Evropou a co nejde zaměňovat s Evropskou unií (EU): Naše milovaná vlast se nenaplňuje skrze Evropskou unii.

To co dnes sklízíme, není nic jiného, než plody 2. vatikánského koncilu

Stačí se vrátit ke kronikám   oné katastrofální události moderních dějin církve.

Další klášter s tradiční liturgií

V sobotu 14. října dojde k zasvěcení a osídlení kláštera Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Reichensteinu. Zatímco jinde se kláštery zavírají (ve Španělsku každý měsíc jeden) pro nedostatek povolání, ve městě Monschau v oblasti Eifel jižně od Cách ožije po 200 letech znovu klášter benediktinů tradičního ritu.

Dominikání starého ritu mají nového priora

Bratrstvo sv. Vincence Ferrerského zvolilo 22. září na generální kapitule svého nového priora. Na dobu šesti let byl zvolen zakladatel a první prior Père Louis-Marie de Blignières.

»S účinnou Boží pomocí zachránil Evropu«

Velitel Svaté ligy v námořní bitvě u Lepanta měl pouhých 24 let. Pod španělským jménem Don Juan de Austria narodil se v Řezně jako nemanželský syn císaře Karla V.

Už není doba zázraků?

Tvrzení - Už není doba zázraků - staré 150 let má ještě větší platnost v době, kdy prožíváme znesvěcování, které zachází až k pohrdání vším nadpřirozeným, neuznává království Krista, Pána nebe i země.

Pastýři sami znemožňují v církvi poslušnost

Poslušnost  není možná, když pastýři a především papež místo utvrzování ve víře svými myšlenkami, slovy a skutky víru křesťanů oslabují. V takovém případě musí s povinnou úctou vyslovit svůj nesouhlas. Plnou moc papeže nelze zaměňovat s absolutní mocí nad církví.

Correctio filialis - první bilance

Biskupové, kteří aplikují nauku papeže Františka, se neinspirují katechismem Pia X. ani novým katechismem Jana Pavla II. V jejich diecézích rozvedení a civilně sezdaní jsou si plně vědomi své situace a vyžadují přijímání na základě Amoris laetitia. Přijímání se jim povoluje jako legitimní právo.

Bergogliova nesmyslná politika

Marcello Pera bývalý předseda italského senátu a přítel Benedikta XVI. v Il Mattino prohlásil:Bergogliova migrační politika nemá ani racionální, ani biblické opodstatnění.

Nápadná příbuznost mezi Lutherem a jeho dnešním ctitelem

Bojovat proti Turkům znamená bojovat proti Bohu, byla   jedna z Lutherových tezí, které papež Lev X. odsoudil ve své exkomunikační bule. Luther neodvolal, nýbrž bulu hrdě veřejně spálil. Někteří protestanti tento jeho čin dodnes oslavují, ale bulu nikdo z nich nečetl.

Jedna z odpovědí panu kardinálovi

Pontifikát bez precedentu

Bergogliův pontifikát trvá již téměř 54 měsíců a soustavně se množí hlasy a znamení, že v církvi se zavádí kázeň založená na zastrašování.

Bergogliův konzultor

Kardinál Blase Cupich, arcibiskup v Chicagu, přispěchal na pomoc Jamesu Martinovi, který usiluje prosadit homosexualitu v církvi jako legitimní.

Bergoglio mobilizuje obranu proti  "úctyhodným komentářům"

Během pobytu v Kolumbii  setkal  Bergoglio s tamními jezuity. Z odpovědí na otázky účastníků vyplývá, že to, co mu leželo nejvíce na srdci, byla obhajoba jeho exhortace AL.

Tisíce naléhavých hlasů

Počet vědců a teologů, kněží, signatářů Correctio filialis se ze vstupních čtyřiceti rozrostl na čtyřnásobek (156). Iniciativa Life Site News dosáhla včera stavu 5025 a podpora věřících 10 624.

 Předseda Hnutí pro život obdržel papežský řád

Apostaze - utrpení současné církve

Fatima se naplňuje v utrpení mystického Kristova Těla, katolické církvi, která – to se děje před zraky všech – strádá pod odpadlictvím, trpí rozchodem s tím, co vždy, všude a všichni věřili, jedním slovem, rozchodem s Dogmatem.

 
Světový ohlas a význam Synovského napomenutí
 
Napomenutí adresované papeži Františkovi více než 60 odborníky a pastýři církve, má mimořádný celosvětový ohlas. Nechybí těch, kteří se pokoušejí iniciativu znehodnotit tím, že výběr signatářů označují za omezený a okrajový.
 
 
Synovské napomenutí papeži z důvodu šíření herezí
 
Papeži Františkovi byl zaslán 11. srpna dopis o rozsahu 25 stran podepsaný 40 katolickými kněžími i teology laiky.Vzhledem k tomu, že papež František dosud na dopis neodpověděl, byl dnes 24. září na svátek Panny Marie de Mercede zveřejněn a otevřen pro další podpisy.

 
 22. září odešla na věčnost další velká postava současné církve: Mons. Brunero Gherardini.
 
 

Velký kancléř nového institutu arcibiskup Vincenzo Paglia vysvětluje důvody radikální přestavby

Další spěšný krok k destrukci církve

Sotva dva dni po překvapujícím úmrtí kardinála Caffarry zlikvidoval současný mocipán jeho dílo a dílo svého předchůdce Jana Pavla II, Papežský institut pro studium manželství a rodiny.

 
 
Jasná slova biskupa Schneidera
 
 
 
Zemský soud nedal kancléři zapravdu a dospěl k závažným zjištěním v jeho neprospěch.
 
 

Žaloba obviňuje kardinála Kesela a frankofonní biskupy, kteří se kolektivně distancovali od profesora Stéphana Merciera, kterého propustila katolická univerzita v Lovani, protože definoval potrat jako vraždu

 
 
Svět spěje ke konci, dokládají to hurikány a zemětřesní, nikoliv kvůli CO2, nýbrž kvůli hříchům.
 

V uplynulých dnech představil kardinál Müller v Mannheimu svou knihu Il Papa. Missione e mandato. Poukázal při té příležitosti na skutečnost, že v současné době ve Vatikánu důležitější než Kongregace pro nauku víry je Státní sekretariát

 

Nový „Svatý stolec“ pro nové světové náboženství

Vedle dvoutisíciletého Svatého stolce apoštola Petra existuje totiž dnes také jiný „Svatý stolec“, který chce onomu prastarému stolci v Římě diktovat nový směr. Jedná se o OSN, která stupňuje svůj důraz, své ambice, svou řeč a moc jako agent globální gnóze.

 
Právě tehdy, kdy se zdálo, že svět má již jen krok k tomu, aby se stal křesťanským, propukla bezprecedentní krize víry .Koncilní církev zradila své poslání a vyvolala sama v sobě úpadek na všech úrovních.

Velké množství katolíků vzhlíželo v posledních letech ke kardinálu Caffarrovi jako k jednomu z mála světel v přítomných temnotách.  Antonio Socci k úmrtí kardinála Caffarry.


 

Ze známé čtveřici autorů dubií byl kardinál Caffarra hnací silou. Na jaře napsal papeži dopis, ve kterém žádal o audienci pro sebe a pro své tři druhy. Jako v celém případě i tentokrát zůstal Bergoglio svou odpověď dlužen.


 
6. září 2017 zemřel v Boloni emeritní boloňský arcibiskup Carlo kardinál Caffarra ve věku 79 let. Odešel tak na věčnost již druhý ze čtveřice kardinálů autorů tv. „dubia“.
(odkazy)
 
 
Migrace -Obraz realistický a pramálo povzbuzující. A co je ještě více znepokojující, politicky korektní činitelé ho ignorují, minimalizují nebo falzifikují paradoxně proti veškeré logice; spravedlnost je benevolentní vůči vrahům a nemilosrdná vůči obětem.
 

Farář Joseph Illo byl jmenován do této farnosti ve čtvrti Stella Maris před třemi roky. Nenavázal na dosud panující progresismus, ale zvolil zcela jinou cestu. Upřel svoji pozornost na tradiční aspekty. Každým rokem mu přibylo více než deset procent návštěvníků bohoslužeb.

Rozálie Celaková - posel Ježíšova Srdce

Se stoletým předstihem Ježíš proti Bergogliovi: Nečisté hříchy nejvíce zraňují Ježíše a hubí lidstvo.
 

V roce 1938 napsala služebnice Boží Rozálie Celaková naléhavou výzvu lékařům, ve které varuje před hříchy nečistoty

Záchrana nebo záhuba

Ve svých sděleních své služebnici Rozálii Celakové Pán Ježíš opakovaně zdůrazňoval, že hříchy, které mu působí nejvíce utrpení a které současně nejvíce ničí člověka, mezilidské vztahy a vedou do věčné záhuby, jsou hříchy nečistoty, vraždy (potraty) a nenávist.


 

Mají nyní v plánu bořit i zde významné katolické chrámy. První evropský chrám, který má být postižen, je chrám Sagrada Familia.

 

Bergoglio vnucuje Evropě morální řád naprosté a bezpodmínečné otevřenosti hranic a národnosti komukoliv, kdo chce přijít a usadit se zde.

Opět dvě stručné zprávy
 

Dvě stručná sdělení z hlavního města křesťanství
 
 Jedna z nejkrásnějších  děkovných modliteb po mši svaté.
 


 

»Ale proč se ti tolik líbí „Missa latina“«?

Úspěšný projektant "magické jednoty"

Biskup Marcelo Sanches Sorondo, současný kancléř Papežských akademií a politické rámě papeže Františka, pochází z vrstev argentinské politické smetánky. Jeho dědeček byl ministrem vnitra a jeho otec Marcel Sanches Sorondo starší, známý politický publicista a pravicový nacionalista, patřil k vedoucím osobnostem politického puče 1955.

Rušení kostelů a postupující islamizace ve Francii

Ve výročí vraždy P. Jacquese Hamela, kterému islámské komando 26. července 2016 podřezalo hrdlo, byl jeho kostel sv. Martina v Sablé-sur-Sarthe zrušen a začala jeho demolice. 
 

Svědectví o Lutherově smrti

Svědectví osobního sluhy Martina Luthera, které publikoval 1606 v ad Aversa historik Henricus Sedulius.

»Jsem pevně přesvědčen, že postižená novorozeňata jsou ďáblem podstrčené kusy masa bez duše, které je třeba utopit«.

Událost, ke které došlo v roce 1944 v americkém státě Mississippi, velmi jasně ukazuje mateřské prostřednictví milostí skrze Pannu Marii. P. Robert O’Leary SVD (1911–1984), misionář verbista ve státě Mississippi, byl osobním účastníkem těchto událostí a vydal o nich vlastní svědectví. 

Sanchez Sorondo: »Lidstvo prožívá magický okamžik, kdy poprvé nauka papeže, která „vychází z evangelia“, souhlasí s „učitelským úřadem“ OSN«..

Obžalovací spis současného pontifikátu

1. března 2017 vyšel na LiveSiteNews Obžalovacví spis čtyřletého Bergogliova pontifikátu

Ostrov světla a pravdy

Odejdi, satane!

 

»Bergoglio nenávidí Západ a chce ho zničit«

Ve svém interview pro Il Mattino řekl významný vědec a teoretik Marcello Pera, že postoj papeže Františka je v rozporu s rozumem i s evangeliem.

Neuvěřitelná liturgická inovace

Quo vadis, Bergoglio?

Deset let od Summorum Pontificum

Anti-církev potřebuje přiměřené anti-tovaryšstvo

Pater James Martin patří k nejznámějším jezuitům v USA. Pokládá se stavitele mostů mezi katolickou církví a LGBT- komunitou. Nemá zájem prezentovat homosexuálům biblickou nauku o homosexualitě, nýbrž naopak přivést katolickou církev k uznání a přijetí homosexuality.


Bergoglio nehodlá vstoupit do dějin   jako přechodný papež

  "Satan bude vládnout falešné církvi."  Bude, nebo  už vládne?

Za nedlouhou dobu, kdy skočil v koši druhý kardinálský dopis papeži Františkovi, došlo k ještě většímu prohloubení vnitrocírkevního zmatku. Biskupové a biskupské konference se vyslovují protikladně k základním otázkám víry a morálky a svědčí tak o vnitřním rozkolu. Papeže Františka je možno zcela oprávněně obvinit, že neplní primární funkci svého úřadu.

Výroba světového náboženství na běžícím pásu

Šokující video s Bergogliem mezi dalšími náboženskými pohlaváry