Menu


Úvod

 
 
 
 
 
 Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
*  *  *

Duch Svatý neslíbil Petrovým nástupcům, že jim bude pomáhat svou inspirací, aby zjevovali nějakou novou nauku, ale aby úzkostlivě střežili a věrně poznávali s jeho pomocí zjevení předané od apoštolů tj. poklad víry.

Pius IX.: Pastor aeternus 18.7.1870 1. vatikánský koncil

 

+++++++++++++++

++++++++++++++Měsíc zasvěcený Ježíšovu Srdci

 

 

Útoky na kněžství jsou útoky na Eucharistii

Eucharistie patřila vždy k preferovaným terčům těch, kteří nenávidí církev. Eucharistie totiž obsahuje v sobě církev, jak konstatuje teolog – pasionista Enrico Zofolli: Ona totiž zahrnuje všechny zjevené pravdy, je jediným zdrojem milosti, je předzvěstí ráje a epilogem všech zázraků Všemohoucího.

Bergogliův imigracionismus

Je to hereze, která pochází od kardinála Martiniho

Zázak života v italské porodnici

V nemocnici Carlo Poma v italské Mantově porodila zdravé dítě 33letá matka, která leží již téměř čtyři měsíce v kómatu. Porucha krevního oběhu vyvolala u ní mozkovou mrtvici a její zdravotní stav se neurologickým poškozením ještě zhoršil. Mezitím v jejím lůně dále rostla její dcera.

Vyhlášení duchovní mobilizace

Padesát let spouště v katolické církvi a pět let její pozitivní spolupráce s revolučními agenturami nabídly biřicům Zlého nevídanou aroganci, která nezná mezí a ničeho se neštítí. Mezi umělci, vědci, herci, zpěváky, novináři, vůdci, politiky, aktivisty, kněžími, protestantskými pastory existuje úplná soutěž v nestoudnosti, rouhání a znesvěcování.

Zázraky křesťanských světců

Převzato z časopisu ENIGMA

Proč se neoznačuji jako gay

Napsal jsem knihu, jakou bych byl rád četl, když mi bylo 19. Pospal jsem svůj život v naději, že pomohu osobám, především mladým, které se ocitají v podobné situaci.

Jsme svořeni pro věčnost, nikoliv pro tento svět

Přesvědčení, že život je pouhé putování a není třeba se potýkat s lákadly světa, stal se srdcem nové křesťanské psychologie. Tím se otevírají brány zesvětštění a vytrácí se všechno transcendentní, duchovní a mystické. Je to důsledek koncilního rahnerovského antropologického převratu.

Co pohledává vysoký vatikánský prelát mezi „bilderbergy“?

Účast státního sekretáře Pietra Parolina na letošním setkání skupiny Bilderberg v Turíně vyvolala polemiky. Děje se tak poprvé a je to příležitost lépe pochopit, co tato elitářská skupina par excelence zamýšlí.

Manuál na přežití post-humánní doby

Jak řekl Pirandello,  my lidé jsme loutky, které si nejsou vědomy velké komedie, která se nazývá život. Daleko realističtěji by se dalo říct, že jsme pokusná zvířata pro dnešní experimentování s člověkem, a přitom stejně nevědomí, jako opičky nebo krysy používané k laboratorním pokusům.

Nový Sión

Biskupové, kteří krouží jako korouhvičky při každé papežově novotě a podobně jak se mění vítr obecného mínění, podstupují riziko, které znamená ztrátu samotného Boha. Jejich přizpůsobování jim může posloužit k udržení jejich křesla, nikoliv však ke spáse duše.

Jde o obrácení Amazonie, nebo o církev s „amazonskou“ tváří?

V přípravném dokumentu k amazonské synodě 2019 jsou „viri probati“ stejně jako „jáhenky“ hotovou věcí. Baldisseri zdůrazňuje: I když téma se týká jednoho teritoria, úvahy překračují teritoriální hranice, protože se týkají celé církve.
 
 
Schvalovat nečistý hřích proti přirozenosti nebo ho jen tolerovat s omluvou, že jde o přijetí osob, nejen demoluje základy víry a katolické morálky, ale zcela staví na hlavu racionalitu, etiku, antropologii, psychologii i medicínu.
 

Drazí poutníci, jste přijali jediné světlo, které neklame: světlo Boží. Tři dni jste putovali, modlili se, zpívali a snášeli horko, slunce i déšť: přijali jste světlo do svých duší? Opustili jste opravdu temnotu? Zvolili jste si jít cestou následování Ježíše, který je světlem svět

Kromě potratů  dějiny jednou odsoudí naši dobu za naši neochotu uchránit děti před pornografií. Sám známý pornoherec řekl, že je znechucen tím, jak děti propadají pornografii.

Sylabus herezí současné církve

Z odpovědí mons. Athanasia Schneidera na otázky Maike Hickson v OnePetrFive

Protestantské rouhání na veřejné scéně

„Platím i se svou paní daň katolické církvi. Za to chci také oplatek, když jdu se svou ženou na mši.

 

Vloudili se totiž mezi vás jistí lidé, kteří byli už dávno označeni k tomuto odsouzení. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za prostopášnost a zapírají jediného vládce a Pána Ježíše Krista.


Soubor pomluv na adresu těch členů církve, kteří překážejí jeho velkým plánům.

Barbarský vpád do slavného Panteonu

Před 1409 roky byla nejslavnější stavba Říma změněna na katolický chrám. Letošního roku bylo toto výročí „oslaveno“ zvláštním  způsobem.

 
Svatý Hilarius napsal během ariánské krize, že uši věřících, kteří interpretovali v pravověrném smyslu tvrzení teologů poloariánských, byly světější než srdce kněží. Křestané kteří po tři staletí vzdorovali císařům, nyní odporovali vlastním pastýřům, ba dokonce i papeži, že pokud se neproviňují zjevnou herezí, pak se proviňují těžkou nedbalostí.

Steven W. Mosher, ředitel Population Research Institute, opětovně varuje Vatikán před uzavřením smlouvy s Čínou. Podpis smlouvy s Čínou znamená, že Svatý stolec se stane komplicem plánu na zničení katolické církve v Číně.

Pařížští seminaristé na tradiční mši  svaté

80 seminaristů pařížské arcidiecéze se 2. února 2018 účastnilo tradiční mše svaté, kterou celebroval v kostele Saint-Louis-en-l’Île opat Louis-Marie de Geyer d’Orth. Den předtím účastnili se seminaristé formačního dne v kostele Saint-Eugène-Sainte-Cécile.

Kardinál Jozef Kesel jako horlivý apoštol sodomie

Kardinál uvažuje o určité formě „slavení“ těchto svazků formou modlitby a náboženského znamení pro tyto zvrácené vztahy. Kardinál vyjádřli přaní vyjít vstříc požadavkům homosexuálních katolíků a poskytnout jim nějaké symbolické uznání ze strany církve.

Bůh se nenechá posmívat

Současné počínání kardinálů Kesela a Marxe & spol. a   jim podobných dokumentuje, že pětileté školení falešného proroka slaví dokonalý úspěch. Je to dovršení koncilního projektu, jak dát stranou teologii a nastolit humanismus, čili jak dát stranou Boha a na jeho místo nastolit samosprávu nikým neomezovaného člověka.

Jako matka musím konstatovat, že nechcete před státem hájit moje rodičovská práva, která stát ustavičně porušuje. Pokud nejste schopen a ochoten vést tento boj, pak přenechejte svůj úřad někomu, kdo je k tomu připraven.

Jsou lidé opravdu totožní s opicemi?

Ve své krvi máme zvláštní druh průkazu identity, který se nazývá DNA neboli genetické dědictví. Je pravda, že 98% našich genů sdílíme s opicemi, ale opice nejsou jediné toho druhu.

Od zlosti k horlivosti
 
Kolosální barbarsttví spáchané na nevinném dítěti  odhalilo stejně hanebný postoj, jaká zaujala anglická katolická církev.

Alfie překonal odnětí životní podpory, ale nemocnice mu zakázala poskytovat kyslík a nechávala ho bez výživy. Thomas byl přesvědčen, že už je jednou nohou z nemocnice venku. Krátce před smrtí mu byla podána neznámá farmaka.

Příprava na   největší blasfémii v dějinách církve  1. část
                                                                                          2. část
                                                                                          3. část
 
 
Touto blasfémií má být "svatořečení" pseudopapeže Montiniho.
 
 
Na Bílou neděli navštívil Bergoglio římskou čtvrť San Paolo alla Croce a Corviale; Na programu v této čtvrti na periférii Říma bylo setkání s dětmi.

Přímo nad námi mohutné dunění předvídané metrology, očekávané, obávané, fantastická hradba mraků černých jako inkoust, obrovských, hrozivých a postupujících na horizontu přímo proti nám. Věděli jsme, že přijdou, a už jsou zde. Mohli jsme se snažit myslet na něco jiného, udělat nějaký zvrat, ale i když jsme věděli, že k tomu musí dojít, nyní se musíme s touto realitou vypořádat, ohlášený moment nadchází nyní, nikoliv zítra.

Udivuje mě velice, že mezi těmi, kdo četli Evangelii Gaudium s bláznivými parafilozofickými tvrzeními, která jsou v něm obsažena, nenašel se nikdo, kdo by upozornil na tuto otázku papežovy psychózy (…) Tento text je plodem chorobné mysli

Král Šalomoun

V letošním roce připadly na stejné datum Svátek Zvěstování Panny Marie a Květná neděle. Proto se tento svátek oslavoval až o dva týdny později, po skončení velikonočního oktávu. Letošní shoda data, jakkoliv náhodná, hovoří i o významné duchovní nauce a navíc také o implikaci na politickou situaci.


 
Belgičané jsou v šoku. Jejich politická strana ISD ALM nabývá na svém vlivu a netají se svými záměry prosadit v této zemi právo Šaria. Neuvědomují si, že tento vliv islámu roste úměrně s tím, jak se Bergogliovi daří bourat to, co je katolické.
 

Čím méně tvor vystavuje před Bohem svou bytost, tím více se do ní Bůh vlévá s velkodušnou dobrotou; čím více se tvor připoutává ke své vlastní bytosti, tím méně v něm působí, aby ani v nejmenším neomezoval jeho právo na život, které mu udělil. V tom spočívá ten nejhlubší pojem pokory a pýchy, povznesení a ponížení duší. (Z pokladnice pokorného kněze P. Dolinda Ruotolo)

Zcela neobyčejná aktuální mariánská zjevení, o kterých jsme ještě nemluvili

Blížící se sobota před Bílou nedělí je vhodnou příležitostí připomenout si stejnou sobotu v roce 1947. Ten den došlo k mariánskému zjevení, které si Panna Maria vyhradila přesně deset let předem a zajistila si k tomu i papežský souhlas.  Vypadá to  jako důmyslné preventivní opatření proti zadržení Třetího fatimského tajemství.


"The Times" na titulní straně: Papež František ruší peklo“

Buďto Bergoglio podal tyto explozivní heretické informace nebo si toto sousto vymyslel Scalfari. Buď platí jedno, nebo druhé. Tertium non datur. Bylo by tu ještě třetí vysvětlení, které by mohlo vyspravit díru: Vatikán ale ten tuto možnost nezvolil.

Třiadvacetiletá současnice, která směřuje na oltář
 
Vyznačuje se tolika ctnostmi, dnes zapomínanými a vysmívanými, že 6. března 2018 podepsal papež FRantišek  dekret, který ji prohlašuje za ctihodnou, a tím pro ni nastává období předcházející beatifikaci, ke které může dojít, jakmile se dostaví požadovaný zázrak.
 


Vždy jsme si kladli otázku, co se vlastně skrývá za neuvěřitelnou záští, v jaké se spojily všechny mediální světové establishmenty proti Mons. Richardu Williamsonovi, nejdříve v celé katolické církvi a nakonec i v FSSPX. Proč čekal jeho osudový rozhovor tři měsíce na své zveřejnění?
       
 
Překrucování Kristovy nauky chápe sv. Augustin jako rouhání, které působí jako druhé Ježíšovo bičování. Co by asi řekl na rouhání současných falešných pastýřů?
 

Během babylonského zajetí objevil Izrael nejhlubší tajemství života: Smír za druhé. Je to tajemství Kříže, který se pro druhé stává požehnáním. Je to tajemství Kříže a Zmrtvýchvstání. Kdo to pochopí? A kdo je schopen to uskutečnit?

Jak vybřednout z krize?

Opodstatněná nespokojenost s průběhem a plody současného pontifikátu nutně ústila do opakovaných pokusů změnit jeho průběh. Všechny návrhy a pokusy o dosažení zásadní změny zatím ztroskotaly na absolutní neochotě Bergoglia reagovat na jakékoliv návrhy a podněty, a tím méně realizovat požadovanou změnu.

Habemus papam (?)

Máme za sebou pětiletku, která překonala všechna očekávání.

Oběť a posel Ježíše Krista a jeho Matky

Marie Julie Jahenny zasvětila svůj život jako oběť za obrácení hříšníků a jejich spásu. Kdo se seznámí s jejím životem, nemůže zůstat lhostejný k nesmírnému morálnímu i fyzickému utrpení, které trvalo několik desetiletí. Marie Julie je výjimečnou, a přesto velmi prostou osobností, jejíž mystický život byl obdařen rovněž četnými extázemi a prorockými zjeveními.

Co s pastýřem, který nepase?

»Každý den se modlím za papeže Františka a téměř každý den papež vysloví papež nějaké zjištění, ze kterého odvozuji, že neschvaluje takové katolíky, jako jsem já a se mnou tisíce a tisíce dalších katolíků. Plísní mě za to, že vyznávám pravdy, kterým církev vždy věřila a učila.“

Chorobná sebekritika katolické církve

Velké ponaučení od velkého neznaboha

Jak jsem poznal krásu tradice

Tradice naší víry, naší liturgie, naší modlitby, našeho mysticismu...to jsou mimořádná dobra a dostupná, ale našim lidem jsou neznámá, z velké části zapomenutá. A mladí lidé tato dobra nevidí. Vidí jiné církevní manifestace, jaké se praktikují po koncilu a jsou příliš orientované horizontálně k pozemskému životu, málokdy k transcendenci.

Veliké tajemství

Ze všech tajemství je křesťanské manželství nejžalostnějším způsobem zbaveno nadpřirozeného prožívání. Je třeba se vrátit k jeho posvátnosti a vznešenosti, má - li se vůbec uzdravit lidská společnost.
,
 

 
Kdyby tomu tak bylo, nebylo by to se světem tak zlé.

Hrozí roztržení církve
 
Santiago Martín varuje
     

 
Církev tak zahájila sebezničující proces
 
 
Jedna z nejkrásnějších modliteb, zvaná univerzální, vzácný přechod od ranní pobožnosti ke každodenní práci

Nová liturgie - nový Bůh - nová morálka

Je to jako spojité nádoby a to, co je spojuje, je otevření se  světu, a tím i tělu a ďáblu. Je to jeho vrcholný triumf.

Jakmile byl zvolen, již byla v knihkupectvích k dispozici kniha, která shrnovala celou jeho ideu katolicismu a jeho vůli zreformovat církev, a to i v jakém směru, jakými prostředky, ve světle jakého přesvědčení: Knížka má titul »Nebe a země«

Koncelebrují protestantské biskupky

Stalo se tak v Brazílii při procesí Romario da Terra
 

Poté, co biskupové v Reggio Emilia vyhlásili heretickou interpreataci AL, reagoval farář z podhorské farnosti přísahou věrnosti věčné a neměnné víře církve.
 
 
Prorocký hlas sv. Petra Damiána
 
Nekompromisní kritika vatikánské politiky v Číně
 
Kardinál  Zen jako neúnavná šedá eminence katolické církve trpící v Číně nekompromisně vystoupil proti současné vatikánské politice a jmenovitě proti státnímu sekretáři Parolinovi. Reaguje zde na Parolinův interview v deníku La Stampa. Parolin v něm znovu  vyslovil, co opakuje to do omrzení.
 
 
Je nám líto, že musíme protiřečit papeži Montinimu v tom, co pronesl ve slavnostním projevu na závěr 2. vatikánského koncilu - s obsahem, mírně řečeno skandálním: »Náboženství Boha, který se stal člověkem, se setkalo s náboženstvím, neboť jím skutečně je, člověka, který se činí Bohem«.
 

Chilský skandál se sexuálním zneužíváním se stal putovní minou, která hrozí výbuchem i v Římě. Fakta jsou nyní známá a točí se kolem pikantních odhalení především chilských - ale nyní také římských


 »V tomto okamžiku ti, kteří nejlépe uskutečňují sociální nauku církve, jsou Číňané.« To je přesvědčení mons. Sorondo, kancléře Papežské akademie věd a sociálních věd.
 

Don Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta zasvětil svůj život obrácení muslimů. Žívotní zkušenost ho přesvěčila o velkém podvodu pod jménem koncil.

Jasná slova biskupa, který se nutně musel znelíbit

Biskupové oblasti Emilia Romagna povolují znovusezdaným přístup ke svátostem. 23. ledna byly zveřejněny směrnice pro aplikaci osmé kapitoly AL. Vyjadřují se ještě zřetelněji a jednoznačněji než argentinští biskupové. Bergogliem nastavený proces se rozvíjí jako domino efekt.

V těchto dnech vyvolala vážné starosti zpráva, že papež František vyzval řádné a Římu věrné biskupy, aby uvolnili svá místa pro exkomunikované biskupy věrné režimu.

Svým postojem k islámu zrazuje Borgoglio církev
 
Pod dopisem, který adresovali papeži Františkovi někdejší muslimové, je již více než 3600 podpisů. Z Itálie, Francie, Německa a Velké Británie ustavičně přichází podpora a signatáři doufají, že budou moci předat svou žádost papeži, protože nedokážou pochopit, jak může někdo sloužit současně církvi i islámu.

Bergoglio naléhavě požaduje "morálku rozlišování"

Bergoglio se v Santiago de Chile opět sešel s chilskými jezuity na „soukromé návštěvě"".  Jezuitskou kazuistiku nazval "rodinným darem Ducha Svatého" a naléhá na její uplatnění. "Morálku rozlišování" označil za ústřední  bod  AL.
 
Země, v níž se zrodil Římský klub, začíná sklízet jeho trpké ovoce. K  zamyšlení před vstupem do volební mísnosti.
 
 

Odkud se vzala Bergogliova pověstná posedlost zaplavit křesťanskou Evropu pohanskými migranty? Nemá ji ze sebe ani z evangelia.

Údiv, pohoršení a pobouření, jaké vyvolalo vyznamenání belgické ministryně, je dokladem o tom, jak velká je propast mezi tím, čemu věří a slouží Bergoglio, a mezi tím, co je po dva tisíce let předmětem víry každého věrného katolického křesťana a co je autentickým posláním a působením církve.

Plné znění dopisu z 31. prosince 2017
 
 
 
Posudek generála jezuitů zmizel z římského archvu. Autor knihy Papež diktátor v interview pro list La Verità.