Menu


Úvod

 
 
 
 
 
 Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
 
NEDĚLE SMRTNÁ

*   *   *
 
 
 

+  +  +
 
 
patrona uiverzální církve

 

 
Z dnešního Matutina

Homilie sv. Jeronýma ad Mt 1,18-21

Proč byl počat nikoliv v prosté Panně, ale zasnoubené? Za prvé, protože skrze Josefův rodokmen byl zjevný Mariin původ; za druhé, aby nebyla od Židů kamenována jako cizoložnice; za třetí, aby při svém útěku do Egypta měla ochranu. Mučedník Ignác připojil ještě čtvrtý důvod, proč byl počat v zasnoubené: aby jeho početí bylo skryto před ďáblem, který věřil, že bude plodem panny a nikoliv vdané. Dříve, než byli spolu, viděl Josef, že byla matkou skrze Ducha Svatého. Nezjistil to nikdo jiný než Josef, který pro budoucí zasnoubení byl o všem informován. Ze slov: Dříve než byli spolu, nevyplývá, že byli spolu později: ale Písmo tak ukazuje i to, co se nestalo.

Josef, její snoubenec, který byl spravedlivý, nechtěl ji vystavit hanbě, proti ji chtěl tajně propustit. Když se někdo spojí s cizoložnicí, stává se s ní jedním tělem. A v zákonu stojí, že se provinili oba, i její druh. Jak to tedy, že Josef, ačkoliv skrýval delikt snoubenky, se nazývá spravedlivý? Je to svědectví ve prospěch Marie, protože Josef, který znal její čistotu a obdivoval to, co se stalo, skrýval v tichosti tajemství které nechápal.

+  +  +                 

 
 
Překrucování Kristovy nauky chápe sv. Augustin jako rouhání, které působí jako druhé Ježíšovo bičování. Co by asi řekl na rouhání současných falešných pastýřů?
 

Matka Emanuela (Mele) Campostriniho, dítěte postiženého těžkou a vzácnou genetickou chorobou, zasahuje a vysvětluje, co to znamená být rodičem takových dětí, protože mons. Paglia musí být odvolán za svůj hanebný zásah v případě Alfieho.

K novému projevu negramotnosti  mons. Paglii

Již několikrát v minulosti zavdaly zásahy a rozhodnutí mons. Paglii podnět k protestům a k polemikám, ale to, co prohlásil v interview v listu Temp, jsou věty, které jsou naprosto neslučitelné s rolí obránce života, kterou má zastávat

Tajemství Božího Služebníka je tajemství smíru

Během babylonského zajetí objevil Izrael nejhlubší tajemství života: Smír za druhé. Je to tajemství Kříže, který se pro druhé stává požehnáním. Je to tajemství Kříže a Zmrtvýchvstání. Kdo to pochopí? A kdo je schopen to uskutečnit?

Jak vybřednout z krize?

Opodstatněná nespokojenost s průběhem a plody současného pontifikátu nutně ústila do opakovaných pokusů změnit jeho průběh. Všechny návrhy a pokusy o dosažení zásadní změny zatím ztroskotaly na absolutní neochotě Bergoglia reagovat na jakékoliv návrhy a podněty, a tím méně realizovat požadovanou změnu.

Habemus papam (?)

Máme za sebou pětiletku, která překonala všechna očekávání.

Současný pontifikát a Benediktův dopis k jeho výročí

Pro zhodnocení pěti let argentinského papeže je třeba použít kritérium, které stanovil sám Ježíš: „Každý dobrý strom nese dobré ovoce a každý špatný strom špatné ovoce … proto podle ovoce je poznáte (Mt 7,17-20).

»To, co se stalo zde, přijde zítra k vám!«

Po osvobození Mosulu se hromadí důkazy o pronásledování křesťanů během tříleté okupace ISIS. Jako poslední byl nalezen hromadný hrob s těly desítek zavražděných křesťanů. 90% kostelů bylo zbořeno.

Oběť a posel Ježíše Krista a jeho Matky

Marie Julie Jahenny zasvětila svůj život jako oběť za obrácení hříšníků a jejich spásu. Kdo se seznámí s jejím životem, nemůže zůstat lhostejný k nesmírnému morálnímu i fyzickému utrpení, které trvalo několik desetiletí. Marie Julie je výjimečnou, a přesto velmi prostou osobností, jejíž mystický život byl obdařen rovněž četnými extázemi a prorockými zjeveními.

Co s pastýřem, který nepase?

»Každý den se modlím za papeže Františka a téměř každý den papež vysloví papež nějaké zjištění, ze kterého odvozuji, že neschvaluje takové katolíky, jako jsem já a se mnou tisíce a tisíce dalších katolíků. Plísní mě za to, že vyznávám pravdy, kterým církev vždy věřila a učila.“

Další kardinál se postavil za dubia

Kardinál Eijk žádá od papeže magisteriální dokument, který by ukončil zmatek, vyvolaný skrze AL Byl bych velmi rád, kdyby v tom papež udělal jasno, především přímo v samém dokumentu.

Kardinál Kasper  na obranu svého životního díla

Z interview   u příležitosti jeho 85. narozenin 5. března. Bylo to právě těchto pět březnových dnů, které tomuto arcilháři umožnily účastnit se konkláve a Bergogliovy volby.
 
 
I kdyby Bergogliovy omyly byly pouze plodem neschopnosti, je zcela jasné, že je třeba zabránit, aby v tom pokračoval. Ale tady se nejedná o vůli neujasněnou, krajně pomýlenou, ale o vůli, která se nechce líbit Bohu, ale lidem, a to především výslovným nepřátelům Krista a Církve.

Polonia semper fidelis

Petice polských věřících adresovaná předsedovi polské biskupské konference mons. arcibiskupovi Stanislawu Gądeckému o potvrzení trvalé platnosti nauky podle Familiaris Consortio polskou biskupskou konferencí.

 Bergogliův politický debakl

K výsledku italských voleb

Ukřižovaná Církev

»Bohužel, kolik je Jidášů Iškariotských – kteří za nabízenou odměnu nějakého časného prospěchu prodávají pravdu a zrazují bližního, běda, celé Kristovo mystické Tělo, jakým je Církev, je znovu křižováno a usmrcováno.« (sv. Antonín Paduánský, Kázání o postní neděli)

Chorobná sebekritika katolické církve

Velké ponaučení od velkého neznaboha

Otazníky nad papežem Františkem

S blížícím se pátým výročím jeho zhoubného vpádu do církve stojí zato přečíst si,   co se o něm psalo před pěti lety.


Jak jsem poznal krásu tradice

Tradice naší víry, naší liturgie, naší modlitby, našeho mysticismu...to jsou mimořádná dobra a dostupná, ale našim lidem jsou neznámá, z velké části zapomenutá. A mladí lidé tato dobra nevidí. Vidí jiné církevní manifestace, jaké se praktikují po koncilu a jsou příliš orientované horizontálně k pozemskému životu, málokdy k transcendenci.

Veliké tajemství

Ze všech tajemství je křesťanské manželství nejžalostnějším způsobem zbaveno nadpřirozeného prožívání. Je třeba se vrátit k jeho posvátnosti a vznešenosti, má - li se vůbec uzdravit lidská společnost.
 
M. Heesemann k abdikaci Benedikta XVI.

 

 

Politika spolupráce s Čínou, kterou nastoupil papež František, má své předchůdce v tzv. Ostpolitice Jana XXIII. a Pavla VI. Ale včera stejně jako dnes má Ostpolitika své oponenty, kteří zasluhují, abychom je připomněli.

Steven W. Mosher je specialistou v oboru sociálních věd, aktivistou „pro život“ a spisovatelem. Jeho specializací je Čína, zvláště aspekty týkající se růstu populace a demografie. Je prezidentem Population Research Institute a zabývá lidskými právy v Číně


 
Je to neuvěřitelné, ale součástí postní přípravy na největší svátek církevního roku se stala rafinovaná agitace pro sodomský hřích.
 
 
Kdyby tomu tak bylo, nebylo by to se světem tak zlé.

Hrozí roztržení církve
 
Santiago Martín varuje
     
 
Tyto koncepty v podstatě zcela rozvrátí katolickou morálku. Je to závažný materiál
ze samého počátku Bergogliovy rozvratné kampaně, jejíž plody dnes přímo dusí církev.
 
 
Církev tak zahájila sebezničující proces
 
 
Jedna z nejkrásnějších modliteb, zvaná univerzální, vzácný přechod od ranní pobožnosti ke každodenní práci
 

Zatímco kurie se na „exerciciích“ opájela novodobými morálními nesmysly, italská církev se otřásá sexuálními skandály. Homosex je strašně slizká věc a snadno se vymkne veškeré kontrole. Je třeba si s hrůzou uvědomit, že to, co bylo zatím  odhaleno v jedné oblasti Itálie, platí prakticky pro všechny oblasti Evropy a Ameriky. Místo modliteb a obětí kněží stoupá k nebi ohavný dým nejohavnějího hříchu v provedení Bohu zasvěcených osob.

Nová liturgie - nový Bůh - nová morálka

Je to jako spojité nádoby a to, co je spojuje, je otevření se  světu, a tím i tělu a ďáblu. Je to jeho vrcholný triumf.

Když papežova slova poslouží jako rozsudek smrti...

Britský soudce, který nařídil odpojit ventilátor malého Alfia, použil pasáž z dopisu, který papež poslal na vatikánskou konferenci o konci lidského života. Tento text je evidentně dvojznačný a britští lékaři použili mylnou interpretaci.

O čem byly bergogliovské exercicie

Vedle oficiálního exercitátora Jose Tolentina Mendoçy ve skutečnosti vystupovala ještě další vlivná osoba.
 
 
Známý obraz z tzv. exercicií
 

Po dvou letech žádostí přijal papež František na audienci matku Asia Bibi.

Katolická morálka podle Bergoglia

Jakmile byl zvolen, již byla v knihkupectvích k dispozici kniha, která shrnovala celou jeho ideu katolicismu a jeho vůli zreformovat církev, a to i v jakém směru, jakými prostředky, ve světle jakého přesvědčení: Knížka má titul »Nebe a země«

Koncelebrují protestantské biskupky

Stalo se tak v Brazílii při procesí Romario da Terra
 

Poté, co biskupové v Reggio Emilia vyhlásili heretickou interpreataci AL, reagoval farář z podhorské farnosti přísahou věrnosti věčné a neměnné víře církve.
 
 
Prorocký hlas sv. Petra Damiána
 
 
Bergogliovu radikální změnu paradigmatu je údajně třeba pokládat za z nebe seslanou. Tvrdí to jeho referent Cupich
 

22. ledna byl v Bruggách zahájen soudní proces proti nemocničnímu ošetřovateli a bývalému jáhnu jménem Ivo Poppe O procesu velmi obšírně informoval všechen belgický tisk a média. Velmi málo se psalo o církevním a sociologickém pozadí.

 
28. února 2018 uplyne deset let od smrti Dom Gérarda Calveta O.S.B. (1927 – 2008), zakladatele a prvního opata kláštera Sainte-Madeleine du Barroux.
 

Nové náboženství, nový kult, nové modlitby.  K modifikaci víry bylo zapotřebí najít nové způsoby, jak vzdávat poctu božstvu (které v tomto případě jako lidská projekce nevyžaduje žádné obřady – pojem zastaralý a překonaný – a touží jenom po svém infantilním štěstí, a to zde, v tomto životě. (Je snad ještě nějaký jiný?!?)

Jen Maďarsko nám pomohlo!

Slova vděčnosti jsou současně obžalobou vlád jiných západních států.


Přijímání na ruku zblízka 
 
Časopis Info Vaticana zveřejnil informaci o experimentu, který provedl jeden seminarista.
 

Netýká se tato posedlost  právě těch lží, které tvrdí, že církev nedělá politiku? Dělá ji, dělá, a to jen ve prospěch určité oblasti politiky.

Nekompromisní kritika vatikánské politiky v Číně
 
Kardinál  Zen jako neúnavná šedá eminence katolické církve trpící v Číně nekompromisně vystoupil proti současné vatikánské politice a jmenovitě proti státnímu sekretáři Parolinovi. Reaguje zde na Parolinův interview v deníku La Stampa. Parolin v něm znovu  vyslovil, co opakuje to do omrzení.
 
 
Je nám líto, že musíme protiřečit papeži Montinimu v tom, co pronesl ve slavnostním projevu na závěr 2. vatikánského koncilu - s obsahem, mírně řečeno skandálním: »Náboženství Boha, který se stal člověkem, se setkalo s náboženstvím, neboť jím skutečně je, člověka, který se činí Bohem«.
 

Chilský skandál se sexuálním zneužíváním se stal putovní minou, která hrozí výbuchem i v Římě. Fakta jsou nyní známá a točí se kolem pikantních odhalení především chilských - ale nyní také římských


 »V tomto okamžiku ti, kteří nejlépe uskutečňují sociální nauku církve, jsou Číňané.« To je přesvědčení mons. Sorondo, kancléře Papežské akademie věd a sociálních věd.
 

Zatímco se blíží 5. výročí zvolení papeže Františka, slyšíme často, že se ocitáme před dramatickou stránkou absolutně nikdy nevídanou v dějinách církve. Tři aktuální příklady

 

Po decentralizovaném infikování   ilegální praxe do církve nastupuje nyní závazná centralizace konečné revoluční změny jako plodu Bergogliova „milosrdenství“. 
 

Don Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta zasvětil svůj život obrácení muslimů. Žívotní zkušenost ho přesvěčila o velkém podvodu pod jménem koncil.

Jasná slova biskupa, který se nutně musel znelíbit
 
 
 
Slavný režisér a producent Steven Spielberg se připravoval k natáčení filmu o „případu Mortara“, který je známý po celém světě. Podle této verze chlapec Edgardo Mortara byl z nařízení Pia IX. jako sedmiletý krutě vytržen z náruče židovských rodičů.
 
 
Je to již více než týden, co papež opustil Chile, ale v této andské zemi zůstává hlavním tématem případ biskupa z Osorno Juana Barrose, který zůstává centrem polemik pro svou blízkost k jednomu diecéznímu knězi, těžce zapletenému do pohlavního zneužívání.
 
Dokumentace

o mimořádné lásce, jakou chovají na celém světě úhlavní nepřátelé církve Kristovy k její současné hlavě papeži Františkovi I. ( První vydání)

Bergogliův domino efekt se nezadržitelně rozjel

Biskupové oblasti Emilia Romagna povolují znovusezdaným přístup ke svátostem. 23. ledna byly zveřejněny směrnice pro aplikaci osmé kapitoly AL. Vyjadřují se ještě zřetelněji a jednoznačněji než argentinští biskupové. Bergogliem nastavený proces se rozvíjí jako domino efekt.

V těchto dnech vyvolala vážné starosti zpráva, že papež František vyzval řádné a Římu věrné biskupy, aby uvolnili svá místa pro exkomunikované biskupy věrné režimu.

Svým postojem k islámu zrazuje Borgoglio církev
 
Pod dopisem, který adresovali papeži Františkovi někdejší muslimové, je již více než 3600 podpisů. Z Itálie, Francie, Německa a Velké Británie ustavičně přichází podpora a signatáři doufají, že budou moci předat svou žádost papeži, protože nedokážou pochopit, jak může někdo sloužit současně církvi i islámu.

Bergoglio naléhavě požaduje "morálku rozlišování"

Bergoglio se v Santiago de Chile opět sešel s chilskými jezuity na „soukromé návštěvě"".  Jezuitskou kazuistiku nazval "rodinným darem Ducha Svatého" a naléhá na její uplatnění. "Morálku rozlišování" označil za ústřední  bod  AL.
 
Země, v níž se zrodil Římský klub, začíná sklízet jeho trpké ovoce. K  zamyšlení před vstupem do volební mísnosti.
 
 

Odkud se vzala Bergogliova pověstná posedlost zaplavit křesťanskou Evropu pohanskými migranty? Nemá ji ze sebe ani z evangelia.

Údiv, pohoršení a pobouření, jaké vyvolalo vyznamenání belgické ministryně, je dokladem o tom, jak velká je propast mezi tím, čemu věří a slouží Bergoglio, a mezi tím, co je po dva tisíce let předmětem víry každého věrného katolického křesťana a co je autentickým posláním a působením církve.

Pastorační akce Bergogliova poradce
 
Katechismus katolické církve navádí mladé vyznavače LGBT k sebevraždě.
 
Plné znění dopisu z 31. prosince 2017
 
 
Posudek generála jezuitů zmizel z římského archvu. Autor knihy Papež diktátor v interview pro list La Verità.
 

"Církev potřebuje ke své obraně jediné, aby byla poznána a představena světu a dějinám tak, jak ji Ježíš skutečně zamýšlel a založil“. To ostatní, co se týká církve, „je vyzařování její vitality a výkupné síly, anebo selhání a zrada nehodných synů, ve kterých má svět poznat a odsoudit pouze sám sebe“.

Nač ještě čekáme?

Existuje nejen hereze slov, ale také hereze do očí bijících skutků a plodů. Je to v dějinách církve zcela bezprecendentní situace rozvratu evidentně dlouhodobě rafinovaně připravovaného smečkou vlků v rouše beránčím.

Dopis schválený samotným nebem

Po zralé úvaze posílen z nebe, napsal kapucín  P. Weinandy dopis. V polovině léta ho doručil papeži Františkovi a o svátku Všech svatých ho zveřejnil ve Spojených státech na portálu CRUX a v Římě ve čtyřech jazycích na  blogu Settimo Cielo.

To co dnes sklízíme, není nic jiného, než plody 2. vatikánského koncilu

Stačí se vrátit ke kronikám   oné katastrofální události moderních dějin církve.