Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ


 
 

Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina,poněvadž jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými ohyzdnými a ohavnými modlami, ani já ti nic neslevím a nebude mi tě líto, ani já nebudu znát soucit.

                                                                       (Ezechiel 5, 11)

Aktuální modlitba Benedikta XVI.

Naléhavá výzva čtyř exorcistů

 

Kdo byl dosud tím nejhorším papežem v dějinách církve?

Kdo se domnívá, že Duch Svatý volí a neomylně vede každého papeže, je usvědčen z omylu a riskuje, že poskytuje církvi tu nejhorší službu.

 

Církev v těžké krizi

Duch našich otců křičí z jejich hrobů, zatímco Řím pozvedá bílý prapor kapitulace a rezignace na katolickou víru. Toto věčné město, pokřtěné krví prvních mučedníků, tvých předchůdců, pod tvojí kontrolou se vrací ke svým pohanským kořenům.

Hnisající rána jménem synkretismus

Mystická Snoubenka Kristova v průběhu staletí nebyla nikdy poskvrněna a nikdy se nemůže se poskvrnit, jak říká sv. Cyprián: Nevěsta Kristova nemůže pozbýti cti. Je neporušená a čistá. Zná jen jeden dům a v cudné kázni udržuje svatost jediné komnaty“.

Nový advent v synodním Německu

S nástupem adventu vstupuje německá církev na svou synodní cestu, kam ji vedou němečtí biskupové a Ústředí německých katolíků; otevírají se brány pro nová ústřední témata: sexuální morálka, kněžská životní forma, správa církve a role žen v církvi.

Naši zesnulí jsou s námi a podporují náš zápas

Církev má kromě andělů a svatých v nebi také legii duší v očistci, které v jejím   boji mohou sehrávat rozhodující roli. Pro sebe nemohou vykonat nic, ale mohou konat mnoho pro nás, a činí tak svou přímluvou.

Žába na prameni

Největší a nejhanebnější zločin proti církvi a lidstvu, kterého se dopustili   papežové XX. století včetně svatořečených.

Bergoglio zasklil Hong Kong

Štáb pro aplikaci amazonských herezí

Generální sekretář amazonské synody oznámil zřízení zvláštní rady pro aplikaci jejích výsledků v praxi církve. Třináct jejích členů bylo zvoleno přímo na synodě, tři jmenoval Bergoglio.

Mladá Pakistánka k amazonským  modlám

Přicházím ze země, kde je nás křesťanů jen 1 procento. A toto procento je stále vystaveno riziku, že se dále zmenší z důvodu pronásledování, které nás obklopuje. Přicházím z míst, kde každý křesťan je připraven položit život za svoji víru.

Synodní podvod v celé nahotě

Synodní proces“ byl vymyšlenjakožto  nástroj, jak prosadit závažné změny v sebepojetí a katolické praxi, pro které neexistuje žádná garance  nauková, teologická ani pastorační.

Medjugorje ještě letos?

Polský arcibiskup Hoser se měl údajně 18. srpna vyjádřit, že prvních sedm zjevení v Medjugorje by mohlo být ještě letos církevně uznáno jako pravá. Žádný oficiální představitel Vatikánu nezašel ve svých vyjádřeních tak daleko.

Výzva arc. C. M. Viganò kardinálům a biskupům

C. M. Viganò vyzývá všechny preláty: Obraťte se na papeže s bratrskou výzvou k obrácení, protože neutvrzuje své bratry ve víře.

Konkrétní Eden zaslíbeného synkretismu

Bergoglio se zabydlil v Domu sv. Marty, aby  nejen překonal všechny rekordy herezí a odpadlictví, nýbrž aby nplnil své svrchované poslání mírotvůrce a stavitele mostů, sjednotitele i těch nejnesmiřitelnějších náboženských protivníků.

Záměrné mlčení o masakrech na křesťany

Křesťanští mučedníci nemohou být připomínáni, aby nezastínili „perzekvované“ Židy, feministky, LGBT a komunisty, kteří mají svého eminentního zastánce i v papeži Bergogliovi.

Čelem vzad, soudruzi! Zabíjet Boha je omyl

Brzy budeme mít po boku ty nejostřejší nepřátele křesťanství, kteří budou s námi hájit potřebu nové evangelizace Západu počínaje manželstvím.

Věří Bergoglio v božství Ježíše Krista?

Bergogliův totem

Kdo je to Scalfari?

Ptal jsem se, jak mohl papež zvolit zahájení svého pontifikátu a jeho zdůraznění tím, že vzdal tak velkou poctu jednomu z nejzarytějších nepřátel církve.

Velechrám sv. Petra vyžaduje očištění exorcismem

Byla spáchána svatokrádež, to znamená, posvátné místo bylo znesvěceno   k nedůstojným účelům.

Nová postava v čele biskupů USA

Nejde o změnu kurzu, ale pouze o změnu jména

Boj o americkou pevnost

Biskupové USA jsou dnes v církvi velmi významným faktorem, protože zde existují dobře organizovaná společenství, která nehodlají kapitulovat před duchem času. Nebojí se panujícího kulturního boje, kterého se Bergoglio tak rád straní.Hlavní papežova zbraň jsou jmenování na vedoucí místa v církvi, na biskupské stolce a do kardinálského sboru

Individualismus a rozvody jsou pramenem smrti

Svět, který byl oloupen o univerzálně platné a závazné pravdy,vyvolává neustálé úzkosti. To jsou poměry, které nemohou být dlouhodobě tolerovány. Děsivé výsledky amerických výzkumů.

Tři aktuální postřehy

Události, které stojí za povšimnutí

Před uragánem a po něm

Na italské jónské pobřeží v Montino a Policoro zavítala v noci 11. září silná smršť. Přehnala se i přes středisko Opera di Don Grossi.

Existuje reálné řešení souasné kritické situace?

Paolo Pasqualucci reaguje na rozhovor, který vedl s kardinálem Burkem Ross Douthat. Kardinál Burke v něm prohlásil, že podle jeho názoru neexistuje žádný nástroj univerzální církve, který by mohl čelit současné kritické situaci.

Protest sdružení katolíků  z okruhu kléru a vědy proti rouhání papeže Františka

Méně dobrotivá tvář idealizované bohyně

Inkové představují někdejší nejvyspělejší domorodou kulturu v Jižní Americe. Právě na ni narazili Španělé při objevování nového kontinentu. Inkové uctívali Pachamamu jako „dračí bohyni", které byly přenášeny zvířecí a v důležitých případech také lidské oběti. Těmi podle dosavadních nálezů byly výlučně děti.

Mons. Athanasius Schneider: Amazonské ceremonie jsou rouhání a mají kořen v druhém vatikánském koncilu

Hnutí modernismu proniklo do církve. Dosáhlo zde svého vrcholu ve 2. vatikánském koncilu a využilo tohoto shromáždění jako nástroje k největšímu rozšíření teorie relativismu, antropocentrismu a naturalistické teologie v liturgickém životě a pastoraci v církvi.

Nová zpráva z Akity

Podle zprávy ENTW, sestra Agnes Sasagawa, která v roce 1973 přijala při třech různých příležitostech poselství od Panny Marie, přijala v posledních týdnech nové poselství prostřednictvím anděla.

Dvě osudová odmítnutí a jejich hrozivé důsledky

Nejdříve Francie a nyní katolická církev a s ní celý svět doplácí na svou sebejistotu.

Mexický kněz spálil satanskou figurínu Pachamamy

Emeritní biskup Henry Agraciace zdůraznil, že těhotná Pachamama nemá ve svém lůně nic jiného než Antikrista.

Vatikán zrušil liturgickou památku Přenesení svatého Domu do Loreta

Po nejnovějším dekretu kardinála Saraha bude památka slavena jen pod titulem Panny Marie, podobně jako na jiných místech (P. M. Karmelská, Ustavičné Pomoci apod.). Dekret de facto anuluje to, co po sedm staletí zastávali papežové.

Aktivní účast Jana Pavla II. na šamanské bohoslužbě

K zamyšlení nad předchozím textem

Pouhých 0,11% prelátů pozvedlo hlas

Katolická církev má v současné době 224 kardinálů a 5353 biskupů. Z tohoto počtu jen šest prelátů, tj. 0,11% se veřejně vyslovilo proti modloslužbě při amazonské synodě v Římě.

Koordinační centrum likvidace katolické církve

Proč musely Pachamamy skončit v Tibeře

Odsvěcení vatikánského pahorku

V pohanském obřadu, který se konal 4. října ve vatikánských zahradách, byl ritus sexuální magie se skrytým okultním obsahem. Proč se měla právě zde konat ceremonie, která přísluší ke kultu plodnosti?

Pachamama kontra Morenita: je to Maria, která přivádí k pravému Bohu

Přítomnost sošek nahých gravidních žen uctívaných Indiány, přenášených v procesí a představujících ústřední objekt, kterému se všichni klanějí, figuríny, které jsou vystavovány v katolickém chrámě a konají se zde před nimi modlitby, nemohou být zdůvodňovány motivy inkulturace.

Co se stalo na synodě? Kam nás to zavede?

Němečtí biskupové budou fungovat jako průkopníci vytvoření nové církve s amazonskou tváří, která nebude nic jiného než církev Pachamamy, lépe řečeno náboženství idololatrie Pachamamy, zavedené v jediné Kristově církvi. Všechno je nyní odhaleno. V duchu Pachamamy jsme dospěli k okamžiku, kdy se církev postaví proti svatému prorokovi Eliášovi.


Oficiální biskupské odsouzení idololatrie amazonské synody

Mons. Athanasius Schneider oficiálně odsuzuje modloslužebné ceremonie konané v rámci amazonské synody ve vatikánských zahradách a chrámech.

Byli jsme před Bergogliem, budeme i po něm!

Autentičtí křesťané

Muž znalý historie nám nabízí dva příklady k zamyšlení

Hořký humor

A je to!

Žádný kompromis, amazonská synoda skočila zcela jasným vítězstvím svých strůjců. Ještě před závěrečnou zprávou, než byl zveřejněn dokument s tabulkami o hlasování paragraf za paragrafem, biskup Erwin Kräutler, jeden z nejzavilejších hlasatelů reformy – ženatí kněží a jáhenky – jásal před novináři a vysvětloval, že všechno probíhalo tak, jak mělo.

Co si počít?

Není jiného východiska než návrat k autentickým zdrojům milosti

Kudy z falešné církve?

Izaiášova výtka

Na okraj dne

Žaluji

Precizní diagnóza Maurice Avrila

Dokonalá shoda

Nenaplnilo se Velmistrovo očekávání do slova a do písmene?

Úspěch karbonářské instrukce

Emeritní amazonský biskup demaskuje pohanské rituály ve Vatikánu

»V těch obřadech je ďábel a magie. Naší Paní není Pachamama, ale Panna z Nazareta. « Jsou to slova, která pronesl José Luiz Azcona , emeritní biskup z prelatury Marajó ve státě Pará. Je to biskup, který si dovolil kritizovat Instrumentum Laboris.

Rafinovaný import satanismu

Nový »Pakt z katakomb«: dovršení II. Vatikána?

Tajná závěť 2. vatikánského koncilu byla zveřejněna a stala se oficiální. 20. října 2019 v katakombách sv. Domicily byl totiž slavnostně obnoven Pakt pro církev služebnou a chudou, podepsaný na témž místě 42 koncilními otci roce 1965 několik týdnů před jeho uzavřením.

Nejedná se o Amazonii, v sázce je všechno!

Je to rafinovaná zástěra k vyhlášení programu, který je zaměřen na celou církve a jehož kořeny sahají až k počátkům dvacátého století.

Démonická dimenze pohanských náboženství

Instrumentum diaboli neboli nástroj ďábla

Věhlasný katolický filozof Paolo Pasqualucci podrobil zevrubné kritice INSTRUMENTUM LABORIS k tzv. Amazonské synodě. Učinil tak v elaborátu s výmluvným  titulem

Když jezuité byli ještě jezuity

Před více než 400 lety začalo v srdci Jižní Ameriky největší misijní dílo katolické církve, které vedlo kechristianizaci celého kontinentu. V „Jezuitském státě v Paraguayi“ svedli jezuité dosud jako nomádi žijící Indiány do pevných sídlišť, do tzv. redukcí, ve kterých společně žili a společně pracovali.

Palčivá a krajně naléhavá otázka všem věřícím

Součaná krize v církvi  způsobená apostatickým a heretickým Instrumentum laboris pro Amazoniistaví všechny věřící do velmi vážné situace.

Liturgická řeč církve s »amazonskou tváří«

V chrámě Santa Maria in Transpontina se za účasti novopečeného kardinála Czerneho konala tzv. mše „za Zemi bez zla“, která vzešla z teologie osvobození

Diskuzní fórum „Hlasu rodiny“: Vyslovit jasné „ne“ falešné církvi

Papež František těžce poškodil víru, a je třeba prohlásit to velmi hlasitě. Musíme volat ze střech: Stačí§ Věrný klérus, který bojoval na obranu Kristova učení, byl od papeže pošlapán, zatímco ti, kteří obhajují hereze, jsou povyšováni.

Staré poselství nového světce

Třicet, čtyřicet, padesát let jsem se snažil ze svých nejlepších sil klást odpor duchu liberalismu v náboženství. (sv. John Henry Newman)

Věří papež František v Ježíše Krista Bohočlověka?

Papež František měl údajně říct Eugenio Scalfarimu, že nevěří v božství Ježíše Krista. Je to fakt neuvěřitelné závažnosti, který nebyl Svatým stolcem náležitě dementován. Analýza a komentář Roberto de Mattei

Ježíš a Maria odcházejí ze scény

Na jejich místo nastupuje socha nahé těhotné indiánky, uctívaná jako Naše Paní Amazonská v paraliturgii a reji domorodců. A to všechno před svatostánkem, kde je Sanctissimum.

Kardinál Hummes, hlava „církve s amazonskou tváří“

Kardinál Hummes sehrává na synodě podobnou roli jako Walter Kasper na synodě o rodině. Oba se těší plné důvěře papeže a účastnili se 25. června přípravy ultraprogresivní strategie pro další měsíce. Jejich vliv na destrukci církve je třeba náležitě dokumetovat pro paměť budoucnosti.

Don Luigi Villa píše kardinálům

Vatikán - místo, kde Satan již dávno trvale přebývá

Za hradbami Vatikánu není Satan hostem, ale pánem

Nastupují pohanské hrůzy

Domnívali jsme se, že jsme na dně pohanských hrůz ve vatikánských zahradách. Ale jak vidíte na snímku, animistická bohyně »Pacha mama« byla v slavnostním původu vnesena přímo do chrámu Sv. Petra... Není to zpustošení na místě Božím?

Fiat lux bergogliana

Pro připomínku: Předzvěst budoucích hrůz

Kde je Satan jako doma

Veřejná pohanská ceremonie ve vatikásnkých zahradách

K otázkám, které si kladl kardinál Urosa

Diagnóza Instrumentum Laboris od venezuelského kardinála Urosy výstižně postihuje zbloudilé stránky tohoto dokumentu. Problém však není v dokumentu, problém je v jeho duchovním otci¨¨

Amazonská synoda: čtyři teze hluboce protikatolické

Exkluzivním dokument, který Coetus internationalis Patrum předkládá papeži a synodním otcům,    má podporu četných kněží a biskupů, které vážně znepokuje směr, jakým se má synoda o Amazonii ubírat.

Kardinál Jorge Urosa Savino: Problém je v Instrumentum laboris

Je to velká utopistická emfáze o povaze domorodých obyvatel, ale zcela zde schází skutečná evangelizace. Jakoby Krista už nebylo vůbec zapotřebí a postačí utopie o přirozené harmonii.

Poznámka: Problém je v Instrumentum jenom zapsán. Ale jinak je zosobněn v   Bergoliovi

Videozáznam z včerejší akce "Acies ordinata"

Tichá modlitba "acies ordinata"

V Římě se v předvečer svátku sv. Michaela archanděla shromáždilo více než 150 věřících laiků z celého světa sdružených ve společenství Acies ordinata ( seřazený šik) před Andělským hradem  v tiché modlitbě.

George Weigel: "Nesmysly nad Tiberou"

Wojtylův životopisec George Weigel připomíná rozořčen konstatuje, že Institut Jana Pavla II.upadl do rukou sebranky Vandalů, kteří přivodili nové »sacco di Roma«.

Účastníci církevní synody o Amazonii z necírkevní i anticírkevní sféry

Příznaky nastupující změny paradigmatu církve

Projevují se jako samozřemosti věci dříve nemyslitelné

Burke: »Náš úkol je hlásat Krista a bránit víru«

»Pán nám řekl, abychom šli do celého světa a křtili všechny národy. To je naprosto jasné, to je náš úkol.« »Jestliže nemluvíme o Kristu, proč by se lidé měli nás na něho ptát|? « Tak uvádí kardinál Burke téma evangelizace, které bude na programu Dne NBQ 6. října v komunitě Shalom Regina della Pace sull' Oglio.

 

Přede dveřmi je Amazonský synod, na kterém se se bude hledat způsob, jak zavést ženatý klérus. Jeho proroci začali svá hlásání. Příkladem je do Giovanni Nicolini, který přednáší o nezbytnosti zrušit celibát. Má zalíbení v dialogu, ale jeho řečnění je málo dialogické a příliš poručnické.

Matka Veronika píše kněžím

Nejsme posláni, abychom hlásali sebe a své osobní názory, ale Kristovo tajemství, v Něm je míra pravého humanismu. Nejsme pověřeni, abychom říkali mnoho slov, ale abychom se stali nositeli jen jednoho „Slova“, které je Slovem Boha, které se vtělilo pro naši spásu. ( Z dopisu Matky Veroniky kněžím)

Nástup do školy Antikrista

Nepřekvapuje, že papež jako Jorge Mario Bergoglio, který je členem Tovaryšstva Ježíšova – po staletí velkého vychovatele vedoucích tříd, má na srdci školení a formaci nových generací. Ale zarážející je, že projekt vykazuje naprostou absenci jakékoliv křesťanské výchovné specifikace.

 
 
Převládající tvář Amazonie je v mnoha aspektech skutečná kultura smrti. Stačí vzít v úvahu, že „vražda dítěte a sebevražda jsou součástí tradiční kultury v mnoha oblastech Amazonie a jsou magickou vizí mnohého krutého chování“.
 
 

V čem se  Solovjovův výklad jeví zvláště originální a překvapující a aktuální a zasluhuje naši prohloubenou úvahu – jsou vlastnosti Antikrista, kterého kvalifikuje jako pacifistu, ekologistu a ekumenistu.

 
 
»Moje moc je modlitba, mým vládcem je Boží vůle, kterou se nechávám vést za ruku. Mojí jistotou na hrbolaté cestě je nebeská Matka Maria!« Tato slova plná důvěry odměnil Bůh ze své strany velkou důvěrností, s jakou hovořil s duší   pokorného kněze jménem Dolindo Ruotolo
 
Spoluvykupitelka proti revolucionářům

Jedno z kázání ctih. Fultona Sheena