Menu


Úvod

 
 
 
 
 
 Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
 
 
 
 
 
 
*  *  *

Duch Svatý neslíbil Petrovým nástupcům, že jim bude pomáhat svou inspirací, aby zjevovali nějakou novou nauku, ale aby úzkostlivě střežili a věrně poznávali s jeho pomocí zjevení předané od apoštolů tj. poklad víry.

Pius IX.: Pastor aeternus 18.7.1870 1. vatikánský koncil

 
16. července: Památka Panny Marie Karmelské
 

o 0 o
 
 
 
 
V době krize víry a autority, ve které žijeme, mnohé duše hledají na poli mystiky to, čeho se jim nedostává od hierarchie: nauky o objektivní pravdě a bezpečné cestě ke spáse. Ale řešení krize nespočívá v zázračnosti a mimořádnosti, ale v bohumilém životě, založeném na tradičních svátostech, katechismu a praktikování ctností.
 

Nejnovější vydání Catholica se v hlavním článku zabývá „neuvěřitelným“ mlčením prakticky všech kardinálů a biskupů – s výjimkou čtyř signatářů dubií – k zrušení tradiční formy katolicity, jak to prosazuje Jorge Mario Bergoglio.

Druhá obří socha sv. Charbela v Libanonu

Na výšině u obce Hammana v Libanonu byla instalována 16 m vysoká socha světce Charbela. První vysoká 27 m s nachází v horách u Faraya.

Humanae vitae ve světle Casti connubii

Encyklika Pavla VI: Humanae vitae, jejíž 50. výročí připadá na 25. červenec 2018, má zásluhu na tom, že znovu zdůraznila neoddělitelnost dvou významů manželství a odsoudila jasně umělou antikoncepci, která se rozbujela v šedesátých letech minulého století spolu s komercializací pilulky doktora Pinkuse.

Nauka církve o manželství byla definitivě a závazně potvrzena v encyklice Pia XI. Casti Connubii z 31. prosince 1930. V tomto dokumentu papež připomíná celé církvi a celému lidskému rodu základní pravdy o povaze manželství, instituce pocházející nikoliv od lidí, ale od samotného Boha, a o jeho požehnání a přednostech, které z toho vyplývají pro společnost.

Mafie uplatňuje kontrolu v Medjugorje

Papežský vyslanec pro Medjugorje arcibiskup Henryk Hoser varuje před infiltrací neapolské mafie Camora  do podnikání na tomto místě

Další tři černé perly
 
Jeden kardinál, jeden biskup a jedna ministryně
 

Zatímco italská biskupská konference prosazuje nekontrolovanou imigraci, afričtí biskupové otcovsky napomínají své syny, aby neopouštěli vlastní zemi. Někteří pastýři, kteří mají na mysli dobro svých populací, povzbuzují mladé lidi, aby neopouštěli zemi svého původu, ale podíleli se na rozvoji své vlasti a nenechali se ošálit chimérami zámořských vládců, kteří nezodpovědně chtějí destabilizovat evropské národy a etnicky i nábožensky s nimi maninulovat

Ruský zakázaný film o Sodomě stojí za zhlédnutí, dokud je dostupný

Návštěva oněch tragických míst

 
Evidentní snaha současného pontifikátu přizpůsobit církev protikřesťanskému zaměření současné společnosti  nás opraňuje a zavazuje k rozhodnému odporu.
 

Pompejské Pride 2018 se koná provokačně ve městě, které za svou existenci vděčí růženci; pramálo scházelo, a bylo by dnes známé pouze jako mrtvé město. Pompeje v těchto staletích žily díky Madoně, která se však v sobotu stala objektem výsměchu a pobavení neapolských gayů.

Soud nad tímto světem

Kdo přijímá Kristovo slovo, stává se synem světla, ale kdo je odmítá, zůstává synem temnot. A tak i když Ježíš nepřišel, aby svět odsoudil, jeho příchod provokuje tento soud, neboť přináší uskutečnění velkého Božího plánu, který měl připraven od jeho stvoření: dát tvoru možnost, aby svobodně rozhodl, zda si chce zvolit Boží synovství spojené s nezrušitelným poutem lásky.

Jednoznačný postoj biskupa z Kazachstánu

Že by byl tento statečný bikup posledním Mohykánem?

Přijímání ve vlnách a v bikinách

Litrugická podnikavost bez hranic

Jiný liturický horor

Ve farnosti San Giuseppe di Santa Marinella byl aplikován protestantský pojem „poslední večeře“ doslova tak, že při prvním svatém přijímání bylo prvokomunikantům servírováno Tělo našeho Pána a Boha na talíři. Kostel se proměnil na restauraci.

Potřebujeme matky feministky nebo světice? 

O kolik světců by byla církev ochuzena, kdyby jejich matky byly feministky?Mezi ty, kteří měli tu milost, že jejich matka byla rozhodujícím činitelem jejich cesty k pravému křesťanství, patří sv. Alois z Gonzagy.Byl prohlášen blahoslaveným ani ne 15 let po své smrti, zatímco jeho matka ještě žila.

Bůh si volá za své svědky mladé

Matouš  od malička toužil přinášet každému lásku, kterou cítil ve svém srdci, příbuzným, kamarádům, přátelům: doufám, že se mi podaří zachovat si radost, kterou mám, abych ji daroval všem těm, kteří ji potřebují - píše ve svém deníku.

Útoky na kněžství jsou útoky na Eucharistii

Eucharistie patřila vždy k preferovaným terčům těch, kteří nenávidí církev. Eucharistie totiž obsahuje v sobě církev, jak konstatuje teolog – pasionista Enrico Zofolli: Ona totiž zahrnuje všechny zjevené pravdy, je jediným zdrojem milosti, je předzvěstí ráje a epilogem všech zázraků Všemohoucího.

Bergogliův imigracionismus

Je to hereze, která pochází od kardinála Martiniho

Zázak života v italské porodnici

V nemocnici Carlo Poma v italské Mantově porodila zdravé dítě 33letá matka, která leží již téměř čtyři měsíce v kómatu. Porucha krevního oběhu vyvolala u ní mozkovou mrtvici a její zdravotní stav se neurologickým poškozením ještě zhoršil. Mezitím v jejím lůně dále rostla její dcera.

Vyhlášení duchovní mobilizace

Padesát let spouště v katolické církvi a pět let její pozitivní spolupráce s revolučními agenturami nabídly biřicům Zlého nevídanou aroganci, která nezná mezí a ničeho se neštítí. Mezi umělci, vědci, herci, zpěváky, novináři, vůdci, politiky, aktivisty, kněžími, protestantskými pastory existuje úplná soutěž v nestoudnosti, rouhání a znesvěcování.

Zázraky křesťanských světců

Převzato z časopisu ENIGMA

Proč se neoznačuji jako gay

Napsal jsem knihu, jakou bych byl rád četl, když mi bylo 19. Pospal jsem svůj život v naději, že pomohu osobám, především mladým, které se ocitají v podobné situaci.

Jsme svořeni pro věčnost, nikoliv pro tento svět

Přesvědčení, že život je pouhé putování a není třeba se potýkat s lákadly světa, stal se srdcem nové křesťanské psychologie. Tím se otevírají brány zesvětštění a vytrácí se všechno transcendentní, duchovní a mystické. Je to důsledek koncilního rahnerovského antropologického převratu.


Manuál na přežití post-humánní doby

Jak řekl Pirandello,  my lidé jsme loutky, které si nejsou vědomy velké komedie, která se nazývá život. Daleko realističtěji by se dalo říct, že jsme pokusná zvířata pro dnešní experimentování s člověkem, a přitom stejně nevědomí, jako opičky nebo krysy používané k laboratorním pokusům.

Nový Sión

Biskupové, kteří krouží jako korouhvičky při každé papežově novotě a podobně jak se mění vítr obecného mínění, podstupují riziko, které znamená ztrátu samotného Boha. Jejich přizpůsobování jim může posloužit k udržení jejich křesla, nikoliv však ke spáse duše.

Jde o obrácení Amazonie, nebo o církev s „amazonskou“ tváří?

V přípravném dokumentu k amazonské synodě 2019 jsou „viri probati“ stejně jako „jáhenky“ hotovou věcí. Baldisseri zdůrazňuje: I když téma se týká jednoho teritoria, úvahy překračují teritoriální hranice, protože se týkají celé církve.
 
 
Schvalovat nečistý hřích proti přirozenosti nebo ho jen tolerovat s omluvou, že jde o přijetí osob, nejen demoluje základy víry a katolické morálky, ale zcela staví na hlavu racionalitu, etiku, antropologii, psychologii i medicínu.
 

Kromě potratů  dějiny jednou odsoudí naši dobu za naši neochotu uchránit děti před pornografií. Sám známý pornoherec řekl, že je znechucen tím, jak děti propadají pornografii.

Sylabus herezí současné církve

Z odpovědí mons. Athanasia Schneidera na otázky Maike Hickson v OnePetrFive

Protestantské rouhání na veřejné scéně

„Platím i se svou paní daň katolické církvi. Za to chci také oplatek, když jdu se svou ženou na mši.

 

Vloudili se totiž mezi vás jistí lidé, kteří byli už dávno označeni k tomuto odsouzení. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za prostopášnost a zapírají jediného vládce a Pána Ježíše Krista.


Soubor pomluv na adresu těch členů církve, kteří překážejí jeho velkým plánům.
 
 
Svatý Hilarius napsal během ariánské krize, že uši věřících, kteří interpretovali v pravověrném smyslu tvrzení teologů poloariánských, byly světější než srdce kněží. Křestané kteří po tři staletí vzdorovali císařům, nyní odporovali vlastním pastýřům, ba dokonce i papeži, že pokud se neproviňují zjevnou herezí, pak se proviňují těžkou nedbalostí.

Steven W. Mosher, ředitel Population Research Institute, opětovně varuje Vatikán před uzavřením smlouvy s Čínou. Podpis smlouvy s Čínou znamená, že Svatý stolec se stane komplicem plánu na zničení katolické církve v Číně.

Kardinál Jozef Kesel jako horlivý apoštol sodomie

Kardinál uvažuje o určité formě „slavení“ těchto svazků formou modlitby a náboženského znamení pro tyto zvrácené vztahy. Kardinál vyjádřli přaní vyjít vstříc požadavkům homosexuálních katolíků a poskytnout jim nějaké symbolické uznání ze strany církve.

Bůh se nenechá posmívat

Současné počínání kardinálů Kesela a Marxe & spol. a   jim podobných dokumentuje, že pětileté školení falešného proroka slaví dokonalý úspěch. Je to dovršení koncilního projektu, jak dát stranou teologii a nastolit humanismus, čili jak dát stranou Boha a na jeho místo nastolit samosprávu nikým neomezovaného člověka.

Jako matka musím konstatovat, že nechcete před státem hájit moje rodičovská práva, která stát ustavičně porušuje. Pokud nejste schopen a ochoten vést tento boj, pak přenechejte svůj úřad někomu, kdo je k tomu připraven.

Jsou lidé opravdu totožní s opicemi?

Ve své krvi máme zvláštní druh průkazu identity, který se nazývá DNA neboli genetické dědictví. Je pravda, že 98% našich genů sdílíme s opicemi, ale opice nejsou jediné toho druhu.

Příprava na   největší blasfémii v dějinách církve  1. část
                                                                                          2. část
                                                                                          3. část
 
 
Touto blasfémií má být "svatořečení" pseudopapeže Montiniho.
 

Přímo nad námi mohutné dunění předvídané metrology, očekávané, obávané, fantastická hradba mraků černých jako inkoust, obrovských, hrozivých a postupujících na horizontu přímo proti nám. Věděli jsme, že přijdou, a už jsou zde. Mohli jsme se snažit myslet na něco jiného, udělat nějaký zvrat, ale i když jsme věděli, že k tomu musí dojít, nyní se musíme s touto realitou vypořádat, ohlášený moment nadchází nyní, nikoliv zítra.

Udivuje mě velice, že mezi těmi, kdo četli Evangelii Gaudium s bláznivými parafilozofickými tvrzeními, která jsou v něm obsažena, nenašel se nikdo, kdo by upozornil na tuto otázku papežovy psychózy (…) Tento text je plodem chorobné mysli


 
Belgičané jsou v šoku. Jejich politická strana ISD ALM nabývá na svém vlivu a netají se svými záměry prosadit v této zemi právo Šaria. Neuvědomují si, že tento vliv islámu roste úměrně s tím, jak se Bergogliovi daří bourat to, co je katolické.
 

Čím méně tvor vystavuje před Bohem svou bytost, tím více se do ní Bůh vlévá s velkodušnou dobrotou; čím více se tvor připoutává ke své vlastní bytosti, tím méně v něm působí, aby ani v nejmenším neomezoval jeho právo na život, které mu udělil. V tom spočívá ten nejhlubší pojem pokory a pýchy, povznesení a ponížení duší. (Z pokladnice pokorného kněze P. Dolinda Ruotolo)

Zcela neobyčejná aktuální mariánská zjevení, o kterých jsme ještě nemluvili

Blížící se sobota před Bílou nedělí je vhodnou příležitostí připomenout si stejnou sobotu v roce 1947. Ten den došlo k mariánskému zjevení, které si Panna Maria vyhradila přesně deset let předem a zajistila si k tomu i papežský souhlas.  Vypadá to  jako důmyslné preventivní opatření proti zadržení Třetího fatimského tajemství.

Třiadvacetiletá současnice, která směřuje na oltář
 
Vyznačuje se tolika ctnostmi, dnes zapomínanými a vysmívanými, že 6. března 2018 podepsal papež FRantišek  dekret, který ji prohlašuje za ctihodnou, a tím pro ni nastává období předcházející beatifikaci, ke které může dojít, jakmile se dostaví požadovaný zázrak.
 
Kdo z koho. Klíč k pochopení lidských dějin
Vždy jsme si kladli otázku, co se vlastně skrývá za neuvěřitelnou záští, v jaké se spojily všechny mediální světové establishmenty proti Mons. Richardu Williamsonovi, nejdříve v celé katolické církvi a nakonec i v FSSPX. Proč čekal jeho osudový rozhovor tři měsíce na své zveřejnění?
       
 
Překrucování Kristovy nauky chápe sv. Augustin jako rouhání, které působí jako druhé Ježíšovo bičování. Co by asi řekl na rouhání současných falešných pastýřů?
 
 Oběť a posel Ježíše Krista a jeho Matky

Marie Julie Jahenny zasvětila svůj život jako oběť za obrácení hříšníků a jejich spásu. Kdo se seznámí s jejím životem, nemůže zůstat lhostejný k nesmírnému morálnímu i fyzickému utrpení, které trvalo několik desetiletí. Marie Julie je výjimečnou, a přesto velmi prostou osobností, jejíž mystický život byl obdařen rovněž četnými extázemi a prorockými zjeveními.

Co s pastýřem, který nepase?

»Každý den se modlím za papeže Františka a téměř každý den papež vysloví papež nějaké zjištění, ze kterého odvozuji, že neschvaluje takové katolíky, jako jsem já a se mnou tisíce a tisíce dalších katolíků. Plísní mě za to, že vyznávám pravdy, kterým církev vždy věřila a učila.“

Chorobná sebekritika katolické církve

Velké ponaučení od velkého neznaboha

Jak jsem poznal krásu tradice

Tradice naší víry, naší liturgie, naší modlitby, našeho mysticismu...to jsou mimořádná dobra a dostupná, ale našim lidem jsou neznámá, z velké části zapomenutá. A mladí lidé tato dobra nevidí. Vidí jiné církevní manifestace, jaké se praktikují po koncilu a jsou příliš orientované horizontálně k pozemskému životu, málokdy k transcendenci.

Veliké tajemství

Ze všech tajemství je křesťanské manželství nejžalostnějším způsobem zbaveno nadpřirozeného prožívání. Je třeba se vrátit k jeho posvátnosti a vznešenosti, má - li se vůbec uzdravit lidská společnost.
,
 

 
Kdyby tomu tak bylo, nebylo by to se světem tak zlé.

Modlitba papeže Klementa XI.
 
Jedna z nejkrásnějších modliteb, zvaná univerzální, vzácný přechod od ranní pobožnosti ke každodenní práci

Nová liturgie - nový Bůh - nová morálka

Je to jako spojité nádoby a to, co je spojuje, je otevření se  světu, a tím i tělu a ďáblu. Je to jeho vrcholný triumf.Poté, co biskupové v Reggio Emilia vyhlásili heretickou interpreataci AL, reagoval farář z podhorské farnosti přísahou věrnosti věčné a neměnné víře církve.
 

 
Je nám líto, že musíme protiřečit papeži Montinimu v tom, co pronesl ve slavnostním projevu na závěr 2. vatikánského koncilu - s obsahem, mírně řečeno skandálním: »Náboženství Boha, který se stal člověkem, se setkalo s náboženstvím, neboť jím skutečně je, člověka, který se činí Bohem«.
 

Don Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta zasvětil svůj život obrácení muslimů. Žívotní zkušenost ho přesvěčila o velkém podvodu pod jménem koncil.

Jasná slova biskupa, který se nutně musel znelíbit