Menu


Úvod

 Začínejte vždy zde


Z římského martyrologia
 

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

Vzpomínka na zbožného kapucína otce Marca d 'Aviana úctyhodné památky k výročí jeho smrti (13. srpna 1699). Předchozí: zde - zde 

Zdá se, že americké dispozice konkretizují záměr Svatého stolce, který se oproti dvěma předchozím pontifikátům radikálně změnil, ale je totožný se záměrem před padesáti lety: usilovat o to, aby tradiční liturgie zmizela z povrchu zemského. Tehdy se o to pokoušeli, téměř na pokraji úspěchu, ale ono "introibo ad altare Dei", které se stále vynořuje jako krasová řeka, se zdá být tvrdohlavější než ti, kdo by ho chtěli potlačit.

 Nový  Indický kardinál a člen velké devítky  v bouři

Mocný indický prelát se dostal do problémů poté, co se na sociálních sítích začal šířit obsah telefonátu mezi ním a monsignorem Kannikadassem Williamem Antonym, biskupem z Mysore, který byl z mnoha stran těžce obviněn z morálního a ekonomického pochybení.

Kontemplativní mše - nenahraditelný zdroj duchovního života

Afirmace by mohla být formulována i obráceně: ti, kdo nechápou a nevykonávají kontemplativní život, jsou titíž, kdo bojují se starodávnou mší, zjevným vyjádřením, zdrojem a vrcholem, kontemplativního života i správné víry. Precedensy o zdejším kontemplativním životě  a o vážné krizi, která ho  odtud ohrožuje.

Zemřel hostitel mafie Sankt Gallen

V Otmarově kryptě katedrály v Sankt Gallenu byl dnes pohřben emeritní biskup ze Sankt Gallenu,  Ivo Fürer. Zesnulý byl chválen jako "otevřený biskup" a "člověk, který umí navazovat kontakty". Nezmíněno však zůstalo, že byl také hostitelem mafie ze St. Gallenu"

Svatý odpor: plán na obranu a propagaci autentické latinské tradiční mše

Nyní, když motu proprio Traditionis Custodes dopadlo jako palička na komunity spojené s latinskou mší tradice, není čas, aby tradiční katolíci propadali zoufalství, obviňovali ostatní nebo žebrali o zbytky u stolu modernismu. Kostka je vržena a všichni katolíci musí z lásky ke svaté Matce Církvi odolat jakémukoli pokusu zničit římský rituál mše, jak potvrdil a uchoval na „věčnost“ papež sv. Pius V.

Bergoglio v důležitém etapovém cíli

Poprvé promluvil zcela otevřeně - usoudil, že dozrál čas a může otevřeně přiznat barvu a příslušnost, kterou převzal po svém spolubratru, kardinálu Martinim. Jeho předvánoční vystoupení před kardinálským sborem je veřejným doznáním, že dosáhl, k čemu se vědomě a dobrovolně propůjčil, totiž realizace satanského záměru, který je jasně formulován v masonské permanentní instrukci Alta Vendita: využít církevní strukturu jako nástroj hlavních zednářských principů a cílů: úhlavní nepřátelé Božího království na zemi dosáhli toho, že byla tak dlouho vedena bludně formace seminaristů, kleriků a prelátů, až byl nakonec z jejich řad zvolen papež, který vede církev cestou „osvícenství a obnovy“.

František podporuje svého homoagenta

A každý den vás vítá svišť? Takto nebo podobně by se dala popsat nejvyšší homosexuální agentujra církve. Papež František opět napsal jezuitskému otci Jamesi Martinovi, aby podpořil jeho aktivitu ve prospěch hnutí homo. Americký jezuita obdržel od papeže poštu již loni v květnu.


Srovnáme-li současný stav církve s vyhlídkou, jak o ní píše John Vernari, musíme konstatovat, že Bergogliova sedmiletka překonala a realizovala i ty nejčernější hrozby, před kterými autor ve svém textu varuje

V boloňské diecézi generální vikář pro synodalitu tvrdí, že neexistuje žádný rozpor, ale spíše shoda mezi katechismem (podle něhož jsou homosexuální akty "vnitřně neuspořádané") a SZO (která je naopak považuje za "přirozenou variantu"). Lidská láska je však založena na komplementaritě, která se nutně uskutečňuje pouze mezi mužem a ženou.

 Kde je zakopaný pes

Miliony zaměstnanců a rodin se ocitly v bídě, protože jim prudce stouply účty za energie a pohonné hmoty, zatímco nadnárodní ropné a energetické společnosti dosahovaly závratných zisků již dávno před rusko-ukrajinskou válkou. Obři však daně obcházejí tím, že navrhují ekologické investice.

Polský příklad k následování

V roce 2021 se počet legálních potratů v Polsku snížil o 90 % na 107 z 1076 v roce 2020. Pozitivní dopad rozhodnutí Ústavního soudu, které učinilo přítrž eugenickým potratům. Dobrý krok správným směrem.

Skutečnou katastrofou je kimatický katastrofismus

Změna klimatu není nic nového a má nejen negativní, ale i pozitivní prvky. Na tuto skutečnost zapomínají alarmisté, kteří samozřejmě viní z horka a sucha lidstvo. Není schopen způsobit déšť, ale je vinen tím, že déšť nezpůsobil: to je druhá strana prométheovské iluze.

Občanské náboženství amerikanistů

V posledním čísle "Bulletinu sociální nauky církve" uveřejnil profesor John Rao z New Yorku obsáhlou úvahu na toto téma, z níž přinášíme výtah, který zveřejňujeme níže. Zveme vás k zakoupení brožury s názvem "Evangelizace Ameriky proti kultuře Cancel"Fabio Trevisan napsal velmi inteligentní recenzi na knihu Federica Rampiniho Západní sebevražda [

 

Jeho přímluvě se připisují mimořádné události, zázraky a divy, kterých je opravdu nespočet. Vše je uloženo ve zvláštní matrice kláštera Annaya, kde odpočívá světcovo tělo. Tyto stránky obsahují stovky příběhů a tisíce dopisů z celého světa, které svědčí o zázračných uzdraveních na přímluvu libanonského světce

Svatý stolec zveřejňuje nepodepsané prohlášení, v němž uvádí, že synodní cesta není plně v souladu s Františkovými pokyny. Text vysvětluje, že německá církev nemůže vnucovat "nové doktrinální a morální přístupy", které nebyly dohodnuty. A doufá, že její návrhy se promítnou do synody o synodalitě. Přání, které není bez rizika.

Otevřený dopis Mons, Rocheovi
 
Následující „otevřený dopis“ Jeffa Ostrowskiho nemusí nutně odrážet názory Corpus Christi Watershed  (ale obsahuje velmi cílené citace a úvahy )  
 
 

Jak Edouard Philipe, tak Jean Castex měli ve svých funkcích státního tajemníka smysl pro děti a rodiny, který byl ještě schopen upoutat pozornost politického světa. S paní Borneovou naopak rodina zmizela z ministerského obzoru, upadla v zapomnění.
 

Protikatolický novinář prý po účasti na papežské audienci papeže Pia XII. provokativně požádal Svatého otce o jeho požehnání

Úhlavní nepřítel víry

Papež František často přirovnává katolickou církev k "polní nemocnici". Je to vskutku podivné přirovnání, vzhledem k jeho zálibě v šarlatánství a nedbalosti. V jeho polní nemocnici jsou nejzdravějším pacientům odřezávány končetiny, zatímco ti nejnemocnější dostávají stále větší dávky léku, který nezabírá. Papežovo pojetí zdraví v těle Kristově je opačné než bylo pojetí jeho předchůdců. Jestliže oni viděli absenci ortodoxie jako rakovinu v církvi, papež František vidí trvalou přítomnost ortodoxie jako jed.

 Vydej účet ze svého správcovství!

Máme před sebou osvědčeného lháře, žalobce. Zde stojíme před nelítostným pronásledovatelem dobrých duchovních a věřících včera i dnes a před horlivým spojencem nepřátel Krista a církve. Je to zuřivý odpůrce katolické mše, ale ekumenický účastník satanských obřadů a pohanských ceremonií.
 
 
 
Jak je možné, že se více než sto devadesát vlád na celém světě nakonec vypořádalo s "pandemií" Covid-19 téměř stejným způsobem - všude jsou nyní na denním pořádku blokády, požadavky na masky a očkovací průkazy? Odpovědí může být škola Young Global Leaders, kterou založil a vede Klaus Schwab ze Světového ekonomického fóra a kterou na své cestě na vrchol navštěvuje mnoho dnešních vrcholných politických představitelů.
 

Mariánská úcta sv. Ignáce z Loyoly

Málo je známá   jeho úcta k Panně Marii. Přesto "mariánských stop" nacházíme nemálo: stejně jako v jeho životě, tak i v jeho spisech. Ve skutečnosti se v Duchovních cvičeních nejčastěji objevuje výraz Madre y Señora nuestra (Naše Matka a Paní), který má bohatý teologický obsah a zároveň velký citový náboj, dalo by se říci "synovskou náklonnost".
 

Bergoglio se sám nakonec vydá, do Astany - nyní Nur Sultan - aby se jako jeden ze šamanů zúčastnil Světového fóra náboženství. Zde jsou cíle centra, které navrhli účastníci jedné z posledních akcí.

Katastrofální pontifikát

Drazí přátelé Duc in altum, článek, který zde navrhuji, napsal španělský novinář, který rozhodně není milovníkem katolické tradice. Jak se dočtete, jde dokonce tak daleko, že si přeje zvolení "skutečně pokrokového" papeže. Jeho silná kritika Františka mi však připadá významná, protože ukazuje, i když ze zcela jiného úhlu pohledu než my, proč je nutno ze tento pontifikát pro ty, kteří si zachovali alespoň minimum intelektuální poctivosti, hodnotit jen jako zcela katastrofální.

Proti mediální propagandě

Musíme znát historii, abychom nepodlehli mediální propagandě, která často začíná záměrným překrucováním faktů z minulosti

V církvi bývaly časy, kdy se takový "přístup do posvátného kruhu duchů" nazýval přesným názvem, nekromancie. Byl odsouzen a stíháncírkevnímii úřady. Ale nyní, v nové koncilní církvi, je to také povoleno – skutečně, v první osobě, celosvětově, samotným římským papežem..

Arcibiskup Viganò: Pastorační rady kandidátům v politických volbách.

 Pastorační rady s přiloženým vademecum, které jsou velmi vhodné. Seznam mnoha předchozích a souvisejících intervencí.

Po kritice nezávislé zprávy se NHS rozhodla uzavřít londýnskou kliniku pro děti s "genderovou dysforií". Jde o podceněná rizika léků blokujících pubertu a léčbu psychologických problémů. Nyní je zapotřebí najít nový model založený na regionálních centrech, který však nepodléhá transexualistické ideologii

Jde o onu jednotu, kterou tolik deklaruje Traditionis custodes, s"odloučenými", ale ne s těmi, kdo milují autentickou mši svatou

 
Mladý prezident Gabriel Boric, zvolený 19. prosince 2021 a v úřadu od 11. března, rád prosadil novou komunistickou a protikřesťanskou, potratovou a progenderovou ústavu.

Čína se nemůže zbavit Covidu-19 ani politiky "Covid zero", která má za cíl ho vymýtit. Ironií osudu bylo objevení nového a zjištěno ve Wuhanu, ve městě původu viru, kde byla první výluka od 23. ledna 2020. Souhrnně se hodnotí boj proti pandemii a to, co jsme udělali špatně.

 Bergogliovy  (p)omluvy

Katolická církev, věrná pověření svého božského Mistra: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření" (Mk 16,15), od svého založení vykonává velké misijní dílo, kterým světu přináší nejen víru, ale i civilizaci, posvěcuje místa, národy, instituce a zvyky. Díky tomuto dílu církev zcivilizovala i národy obou Amerik, které byly ponořeny do pohanství a barbarství

Je  to jasné všem, dokonce i soudcům, kromě biskupů, a to vypovídá o tom, jak se v posledních letech snížila úroveň ostrahy pravověrnosti, až na jeden konkrétní případ: vsadíme se, že kdyby o. Bernasconi celebroval latinsky v sousedním kostele bez biskupova svolení, vyprávěli bychom si dnes o horké kanonické sankci pro něj.

 

Neapolská řeholnice udělala spontánně to, co mnozí biskupové nedělají, rozhodně ani po dlouhém rozmýšlení.

McCarricovi odchovanci boří tradiční obřad

era, 22. července, vydal kardinál Gregory - od roku 2019 arcibiskup prestižní washingtonské diecéze, do níž spadá i federální hlavní město USA - prováděcí předpisy k Motu proprio Traditionis custodes. Nové směrnice zakazují slavení tradičního obřadu ve farních kostelech arcidiecéze

Mše sloužená ve vodě, s celebrantem v plavkách a s malou matrací jako oltářem, je vyvrcholením desítek let experimentů, při nichž se každý cítí být otcem- pánem bohoslužby, s nímž lze libovolně manipulovat za lhostejnosti hierarchie, která pouze sankcionuje Tradici.

 

"Jesliže vyhlašuji mezinárodní stav nouze, v tuto chvíli se jedná o epidemii, která se zaměřuje na muže mající sex s muži, zejména na muže, kteří mají více sexuálních partnerů“.

Ve třech amerických diecézích nastupuje nekompromisní likvidace nežádoucího obřadu

V USA se zvoní na umíráček latinské mši a zvonění přichází z Říma. Poučný případ v Savannah v Georgii, dekret ve Washingtonu a pravděpodobné zvěsti z Chicaga rok po vydání motu proprio Traditionis Custodes objasňují těm, kteří to dosud nepochopili, deklarovaný záměr Svatého stolce a (ne od nynějška) části hierarchie: ne pouze regulovat starobylý obřad, ale přivést ho k zániku.

Mons. Viganò k Cupichovu postupu proti Institutu Krista Krále Velekněze

KARDINÁL BLASE CUPICH s byrokratickým autoritářstvím, kterým se vyznačují představitelé bergogliánské církve, nařídil kanovníkům Institutu Krista Krále Velekněze, kteří vykonávají svou službu v chicagské arcidiecézi, aby od konce července pozastavili veřejné bohoslužby ve starobylém ritu a zrušil fakulty, které jim byly uděleny na základě Motu proprio Summorum Pontificum.

 Bergoglio a Kuba

Co se stalo na Kubě 11. a 12. července 2021? Poprvé od roku 1994 (demonstrace na Maleconu v Havaně) vyšly do ulic desetitisíce lidí (tentokrát po celém ostrově), aby protestovaly proti komunistické diktatuře. Důvody? Represivní politika režimu a hospodářské, zdravotní a sociální podmínky v zemi, zejména nedostatek potravin, léků a elektřiny.

Pride cristiana
 
 Před dvěma lety byla po článku Bussola vynechána, letos se uskuteční setkání mezi Zanem a Moiou z Avvenire. Novinář z biskupského deníku, který se stal svědkem katolicko-gayské kauzy, bude přivítán se všemi atributy Padovské obce, letní gay party, kterou vymyslel zástupce signatáře zákona o roubíku. Rouhání proti pýše zatím pokračuje. Souhlasí s tím biskupové?

 Chaos v letecké dopravě k radosti zelených

Pokud se vám v těchto letních dnech stane, že zmeškáte cestu, protože vám zruší letadlo, ztratí se vám zavazadla na letišti nebo odletíte s několikahodinovým zpožděním, nejste v tom sami. Tento fenomén je celosvětový. A příčina je také politická: environmentalismus, který se "stydí" za leteckou dopravu a začíná se promítat do politiky namířené proti leteckým společnostem.

 Proč byl zmařen liturgický mír?

V tomto měsíci červenci jsou dvě významná data: patnáct let od Summorum Pontificum a první výročí Traditionis Custodes .

 Otázky kolem náboženské svobody

Probuzená kultura, politická korektnost, omezení křesťanské svobody na Západě. Rozhovor s profesorem Pablem Pérezem Lópezem, profesorem soudobých dějin na Navarrské univerzitě a držitelem magisterského titulu v oboru Cristianismo y cultura contemporánea.

Svatý Jeroným Emilia
 
Z vojáka se stal zakladatel řádu a vychovatel opuštěné mládeže
 

V květnu přišla zpráva, že dva mniši z kláštera Saint-Benoît v diecézi Fréjus-Toulon ve Francii, veřejného sdružení věřících, které slaví výhradně tradiční liturgii a žije tradiční benediktinskou obřady, přijali svěcení od anonymního " vysoký prelát v plném společenství se Svatým stolcem

 
Komise, která má reinterpretovat encykliku Humane vitae, odpověděl Bergoglio, že to není komise, ale „pracovní skupina“. Na utajení pravdy se používají nejen lingvistické triky, ale také hra se slovy....
 

Jedná se o odsouzení praxe, která stavěla koncil nad papeže, z čehož se v dnešní době 
vyvinul Berogliův zamillovaný synodalismus, který tak dlouho omílá novodobé akktuální bludy, až tyto bludy zdomácní a zcela otupí smysl pro pravou víru a správné mravy. Ve velkém tento šrotovník s Berogliovým mlčenlívým zalíbením šrotí v Německu.
 

Komentář k úmrtí Eugena Scalfariho
 

Ženy prý mají mít možnost vyjádřit se k výběru kandidátů na biskupská místa. Vatikánský tiskový úřad dnes oznámil jmenování tří žen do římského biskupského dikasteria

Svatý Kamil Lelis rozmlouvá s Krucifixem
 
V římském kostele Santa Maria Maddalena jsou uloženy vzácné relikvie svatého Kamilade Lellis. Mezi nimi je i dřevěný krucifix, který ve chvíli velkého zmatku svatého ošetřovatele
 
 
 V posledním rozhovoru, který papež František poskytl v posledních týdnech (tom nejdelším) - hlava církve potvrzuje to, co svět, včetně katolického, již provedl: odkládá do archivu svou apoštolskou exhortaci Gaudete et exsultate
 
 
Prokurátorka Maria Soledad Filtrin Cuezzová hovoří o "závažném sexuálním zneužívání" dvou obětí bývalým oranským biskupeuklidnil a m Zanchettou a nyní zaměstnancem římské kurie. Podle státního zástupce je přitěžující okolností skutečnost, že trestné činy spáchal vysoce postavený církevní činitel, který zneužilžil vztahu důvěry.
 

V minulosti jsem si myslel, že konstituce 2. vatikánského koncilu o posvátné liturgii, Sacrosanctum Concilium , je „přijatelná“, je-li brána doslovně, a že problémy nastávají, když ji lidé ignorují nebo si ji vykládají jednostranně či zkresleně. Věřil jsem, že počínaje přísnou aplikací Sacrosanctum Concilium by mohla být zahájena „reforma reformy"

 
Kající hříšník, který založil klášter ve Vallombrose a stal se patronem italských lesníků.
 

Teologové vybraní Papežskou akademií pro život ospravedlňují užívání antikoncepce ve jménu rozlišování a staví na roveň užívání přirozených metod a jakékoli jiné antikoncepční techniky. To je popření Humanae vitae a magisteria Jana Pavla II., stejně jako konec katolické morální teologie s nemožností stanovit morální absolutno.

Autentičtí katoličtí kněží jsou pro církev zcela nezbytní
 
V Německu ještě existují  také nezbytní autetičtí biskupové. Paskovský biskup Oster je jedním z nich
 
Struktura, která pod rouškou filantropie propagovala nelidskou ideologii 

Podivný monument z monolitických stél, stojících na monolitických kvádrech a překlenutých dalším monolitem, navenek velmi vzdáleně připomínal Stonehenge, neolitické megalitické naleziště v Angli

Dopis Mons. Viganò otci Jesusmary Missigbètò
 
 Bratrské zastání nespravedlině postiženého misijního kněze.
 

Potrat jako základní lidské právo?

Evropský parlament se 324 hlasy pro, 155 proti a 38 se zdrželo hlasování vyslovil pro potrat jako základní lidské právo a vyzval ke změně evropských smluv tak, aby se do nich dostala zásada potratu jako základního lidského práva. Jedná se o reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA.

Prohlášení po apoštolském listu „Desiderio desideravi"

Pokrok chce, aby se vše změnilo, jen ne pokrok, který musí zůstat. Pokrok musí zachovat změnu jako něco nesporného a nikdy nekritizovatelného, nikdy nepřekonatelného, nikdy nesmazatelného. Totéž platí o revoluci: revoluce mění vše, jen ne neměnnou realitu revoluce, která zůstává absolutní. Taktéž „zrušení“ musí zrušit vše, ale rušení musí zůstat absolutní zásadou ».

Dvojí disciplinární standardy Vatikánu
To, co se děje v posledních letech, ukázalo, že katolický biskup může být odvolán z úřadu za pochybení, pokud se  ovšem netěší přízni papeže Františka. Téma ilustrovali dva novináři.

Zdá se také, že papež uvažuje o rozsáhlé reformě legislativy upravující uvolnění apoštolského stolce a volbu nového papeže, jak se zmínil na zasedání Rady kardinálů.

Nejnovější zprávy v tomto ohledu přicházejí ze Spojených států, konkrétně z Indiany, kde "katolická" (pouze na papíře...) univerzita Notre Dame nedávno převzala a na svém oficiálním Twitteru propojila články svých vlastních profesorů, kteří podporují, ospravedlňují a propagují legalizaci potratů jako formu "sociální spravedlnosti" a respektování "přirozené důstojnosti žen" a odsuzují jejich zákaz jako formu "násilí".

Bergoglio dále  rozdává svatokrádežná přijímání
 
Několik dní po senzačním rozhodnutí Nejvyššího soudu USA proti potratům vrazil papež František nůž do zad hnutí pro život a americkým biskupům. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová mohla včera přijmout svaté přijímání v bazilice svatého Petra, přestože jí místní biskup Salvatore Cordileone ze San Francisca před několika týdny zakázal přijímat - kvůli její politice potratů.
 

Sociologie je věda, která věnuje miliony stran zdůvodňování, že muži a ženy jsou sociální konstrukce, a nikoli biologická fakta, ačkoli by každému nezasvěcenému pozorovateli stačilo věřit vlastnímu zraku, aby zjistil, že příroda má o této věci své vlastní představy.

 
 Vyznačuje se tolika ctnostmi, dnes zapomínanými a vysmívanými, že 6. března 2018 podepsal papež dekret, který ji prohlašuje za ctihodnou, a tím pro ni nastupuje období předcházející beatifikaci, ke které může dojít, jakmile se dostaví požadovaný zázrak