Menu


Úvod

 
 
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.

 
 

 
 
 
 
 

Pastýři církve, vyzývám Vás jménem Ježíše Krista, máte-li ještě jiskřičku víry, myslete na Soud (který bude pro vás mnohem přísnější než pro vaše ovečky), proberte se ze svého žalostného ochromení.

Nesouvislost jako program

Uvažovat o podmínkách dnešní církve je hotové utrpení. Každý den nám Bůh sesílá dostatek materiálu pro nová pohoršení.Poslední ošklivý příklad je způsob, jakým Bergoglio podrazil nohy americkým biskupům.

Ovšem nikoliv ona marně očekávaná   od papeže Františka, nicméně významná: od jednoho z novinářů, kteří jsou součástí jeho blízkého okolí. Autorem je Andrea Tornielli, vatikanista deníku Stampa a odpovědný za web Vatican Insider.

Jde do tuhého
 
Tisíce katolíků v USA vyrazilo do Baltimore, aby se účasnili manifestace „Mlčení nyní skončí“, která se koná v Baltimore Interferon Marionet, kde rokují biskupové USA na jednom ze dvou každoročních shromáždění.
 

V průběhu dějin církve, kdykoliv místa kontemplativních sester upadala, vystupovali se silou a rozhodností světci, aby znovu uzdravili skutečnost, která ve světě představuje potenciálně nejdokonalejší společenství mezi nebem a zemí

Bergoglio fandí gayům

Slova a gesta papeže Františka jsou zcela jasná. Je to otevření církve světu a LGBT; je to zřejmé také ze jmenování biskupů, kteří jsou „gay friendly“. Hlásá to James Martin, velký agitátor za přijetí homosexuality v církvi.


Don Elia klauzurním sestrám

Nastupuje proti vám útok z vrcholů samotné církve, od těch autorit, které vždy bezpečně chránily vaše vzácné povolání jakožto neocenitelnou pomoc k dobrému zdraví veškerého Božího lidu a nezrušitelné znamení vašeho definitivního povolání.


Povolání pro naši epochu

Mladé lidi XXI. století nemohou lákat pozvání ke kompromisům se světem, ale žádají od církve výzvu k heroismu. Povoláním naší epochy je odpovědět na touhu nebe, kterou zjevila sama Panna Maria: Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Příští rok tomu bude 60 let

Při přípravě druhého vatikánského koncilu rozeslal kardinál Tardini dopis, v němž požadoval návrhy od všech biskupů světa. Zde je jeden z nich.

Pomocnému biskupovi z Astany Mons. Athanasiu Schneiderovi bylo Vatikánem uloženo, aby omezil četnost svých cest do zahraničí.

Tajemství  nepravosti

O okázalém předstírání římského papeže osobou, která sedí na jeho stolci jako Satanův komplic a ztělesnění jeho odpadlictví.

Výstup ze synodu: o věčném životě ani slůvko
 
»Jedná se o novou variaci církve, tedy o změnu, která se jeví tak radikální, že potřebuje přinést a zavést zcela nový jazyk«.
 

Je tomu letos 30 let, kdy 23. června 1988 se akademické odhady a teorie o globálním oteplování staly předmětem politické agendy a všudypřítomného veřejného mínění. Vědec NASA James E. Hansen ve veřejném slyšení v americkém senátu před komisí pro energii a přírodní zdroje dal povel k poplachu..

Na prahu celoamerického vyšetřování zločinů v katolické církvi
 
Podle sdělení agentury Church militant Ministerstvo spravedlnosti USA zaslalo předsedovi biskupské konference USA dopis velmi závažného obsahu, který předchází velké celoamerické vyšetřování v oblasti pohlavního zneužívání ve všech katolických diecézéch USA.
 
 
31 sester mu nevyhovuje, mají příliš rigidní praxi a příliš tradiční hábit.
 

Prohlášení pronesená při návratu z Buenos Aires nepředstavují pouze první explozi v procesu kontrolované demolice katolické církve, ale  rovněž vyznání a potvrzení  osobní identity zastánce homosexuálního smýšlení, kterého levicoví představitelé uznali za nesporného světového lídra.

Mladičký světec František de Jesus Marto, kanonizovaný 13. května 2017 ve Fatimě papežem Františkem, nesvědčil o konfrontaci s různými kulturami, ideologiemi, o senzibilitě a domnělých lidských právech, nýbrž o Evangeliu a trvalé nauce církve všech dob, jak to zdůrazňovala Panna Maria, když vyzývala lidi i samotnou církev k 1obrácení a modlitbě.

 
 
O posledních věcech člověka dnes nikdo nemluví: o smrti, soudu, pekle, nebi. To je důsledek  relativismu a nihilismu, který se ve společnosti rozmohl. Člověk ztratil vědomí vlastní identity a svého vlastního konce a řítí se den co den do propasti nicoty.
 

K pochopení nesmlouvavého záasahu Bergoglia proti františkánům Neposkvrněné, musíme sestoupit na dno této jeho nelítostné psychologie. Komentář Francesca Lamendoly.
 
 
Pokus vrátit tradičnímu ritu plnoprávnost by se měl stát lékem, jak čelit kněžské krizi, a to nejen pokud jde o kněžská povolání (od počátku koncilu ve velkém úpadku), ale také pro uzdravení kněžské identity, která je krizí plně postižena; s ní je postižena i víra, s velkým dopadem na věřící a spásu jejich duší.
 

Viganò odpovídá na otevřený dopis kardinála Oulletta, prefekta Kongregace pro biskupy a opakuje žádost o zpytování svědomí na straně církevních špiček. Tento apel na papeže Bergoglia je v podstatě stejného obsahu jako první, jen ještě upřímnější: Nemluví se o demisích jako v prvním listě, ale o obrácení.

 
Praví a nepraví světci naší doby
 
Jejich kanonizace vyhlašuje hrdinský stupeň jejich ctností ve vedení církve. 2VK a pokoncilní doba popřely nauku církve ve jménu pastorace a ve jménu pastoralismu odmítli definovat pravdu a odsoudit blud. Jediná pravda, která se dnes slavnostně vyhlašuje, je nehříšnost koncilních papežů, a to jen ta jejich. Záměr větší než kanonizovat lidi se jeví uznat jako neomylná jejich politická a pastorační rozhodnutí.
 
 
Don Divo Barsotti je hluboce pobouřen sekularizací křesťanství, ale nestojí před ní s prázdnýma rukama, reaguje svými kázáními, projevy, články, knihami... Žádný proces sekularizace nebude mít schopnost v sekulárním smyslu vyřešit teologické ctnosti: nemá víru, nemá naději a ze všeho nejméně má lásku, protože sociální asistence nepředstavuje a nenahrazuje nikdy křesťanskou lásku. Ve skutečnosti termín ‚solidarita‘ nahradil i v široké oblasti církve katolické slovo láska.
 
 
Bergogliovská destrukce ženských klášterů se stává skutečností. Po „apoštolské konstituci“ o kontemplativním životě Vultum Dei quaerere přišel další krok v instrukci Cor orans o ženském kontemplativním životě, který představuje aplikaci předcházejícího dokumentu.
 

2VK není začátek zkázy. Zkáza se šíří pokaždé, když na prvním místě v církvi nestojí svatost. A to platí pro všechny časy. Pro dobrou církev nestačí jen dobrá a správná nauka. To nejnutnější je dobrý a svatý život

 
P. Pio je jediný nositel stigmat, tedy posláním spoluvykupitel  po dobu půl století, a je jím jakožto kněz. A to je důvod, proč jeho Mše byly strhující podívaná: on vystupoval na Kalvárii.

 
Chvála na oltářní mřížku
 
Kněží, kteří „tíhnou do středu shromáždění“, aby zvýšili familiaritu, riskují, že se centrum pozornosti zaměří jen na ně, ke škodě ústředního bodu bohoslužby.
 

Prefekt Kongregace pro biskupy by měl k tomu všemu především podat náležité vysvětlení, a nikoliv chrlit hrozby na toho, kdo přistihl vrcholnou hierarchii v nedbalkách.

 
Homosexuální party  se účastnil také sám kardinál Francesco Coccopalmerio, blízký spolupracovník Bergoglia. Překvapila ho přitom vatikánská policie.
 
 
 
Úhlavnimi nepřáteli otce Pia byly již před  sto  lety špičky hierarchie, které propadly  ohavné nemravnosti, papeže nevyjímaje.  Současné skandály mají hluboké a  dlouhodobé kořeny
 

Theodor McCarrick dožívá v kapucínském klášteře

Umístění v klášteře bylo nezbytné poté, co František vyslovil McCarrickovi zákaz vykonávat jakékoliv veřejné úkony svého úřadu a odsoudil ho k domácímu vězení.

Bergogliovo pokračující mlčení tváří v tvář pravdě

C. M. Viganò podruhé: Ani papež ani žádný z kardinálů v Římě nepopřeli skutečnosti, které jsem prokázal ve svém svědectví. Rčení, „Kdo mlčí, souhlasí“, se jistě vztahuje na tento případ, protože i kdyby chtěli popírat mé svědectví, nemohli pro to předložit žádné důkazy. Jak je možné nedojít k závěru, že důvod, proč je nemohou předložit,  je ten, že dobře vědí, že doklady by jen potvrdily moje svědectví?

Bergoglio sabotuje velmi žádoucí tribunál

Benjamin Leven: Podle vatikánských pramenů má Viganò ve své zprávě zcela pravdu, ale věci jsou ve skutečnosti daleko horší. Je mnoho osob, kterým se velmi nelíbí současné poměry, a pokud se některá z nich odváží promluvit, nezůstane ve Vatikánu kámen na kameni.

Otec Pio proti bergoglianismu

Pravda se lidem nesděluje tak, že ji přizpůsobíme aby je lákala. Klerikální progresismsus se domnívá, že probudí pozornost tím, když chytrácky přizpůsobí nauku a morálku světu. Tak jen sůl ztrácí svou slanost a nehodí se k ničemu, než aby byla pošlapána.

Jak se stát velikánem bez přispění médií

Autentická svatost zůstává nesmazatelně  aktuální navzdory proměnám času

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě

Zdá se, že katolická církev sedí v této chvíli na časované bombě a jejím vrcholku   sám papež František.

Sylabus Pia IX. a dogma o Neposkvrněném Početí

Moderní kultura je postavena na ideologii pokroku a zbožštění člověka,  proto nestrpí žádný kritický hlas a připravuje pro vás jakobínské gilotiny, koncentrační tábory nebo gulagy, anebo, v klidnější době, hluboké pohrdání ve jménu politické korektnosti.

Salesiáni nebo sodomiáni?

Skandál v oratoři Dona Bosca

V kause McCarrick musí skládat účty i Vatikán

Je nutné předložit transparentní obraz případu McCarrick, a jelikož je do něho těžce zapleten také Státní sekretariát, bylo by nezbytné ustavit nezávislou komisi z laiků, kněží a biskupů, která by dala přiměřené odpovědi na otázky, které kladou věřící.

Der Spiegel: Neúprosná kritika na adresu Bergoglia

Spiegel přistoupil k Bergogliovi s neobyčejnou kritičností, ať už se to týká výkonu jeho arcibiskupského úřadu nebo rozporuplných postojů v jeho vedoucím postavení, např. o podávání přijímání protestantům nebo párům v neplatném manželství, a připomíná slova, připisovaná Bergogliovi, jimiž sám vyslovil „obavy, aby nevstoupil do dějin jako někdo, kdo rozpoltil církev“.


 
Nová Bergogliova konstituce „Episcopalis Communio“ jak se zdá, ratifikuje těžké synonymum ke sutečnému   významu synody. Totiž že existují synody, které vyrábějí pravdu, a nikoliv naopak. Ale problémem dnešní církve je právě episkopát, který ztratil smysl pro to, co znamená být nástupcem apoštolů.
 
 
 Zapomeň na na chvíli na rohy a síru. To je satanismus starého ražení,  Skutečnost je dnes zcela jiná. Před tváří světa, který se mění, mění se také pravidla klamu. Tím se vyznačuje současná perioda, která radikálně mění slovník, hovořící o satanismu
 
 
Svatý Benedikt uprchl z Říma, protože viděl, že jeho přátelé se utápějí v nemravnosti, a byl natolik realistický, že začal mít strach o svou duši. Proto utekl do jeskyně v Subiaku, kde tři roky žil v modlitbě, postu a četbě Písma, dokud ho Bůh nepovolal, aby zbudoval nový svět.
 

Odvážné odhalení vnitrocírkevních skandálů, se kterým vystoupil arcibiskup Carlo Maria Viganò, se setkalo se souhlasem velkého množství věřících, ale současně vyvolalo nevoli těch, kteří jsou přesvědčeni, že celá záležitost se měla přikrýt mlčením, protože to představitele církve diskredituje.

Podstata a plody Bergogliovy zvrácené morálky

Na 30 000 amerických katolíků požadovalo papežovo stanovisko k pohlavnímu zneužívá ze strany jeho nejbližšího poradce. Odmítnutí odpovědi je samo o sobě arogantní projev klerikalismu.

Jezuitské tažení za LGBT ve Westminsteru

Kromě kontroverzního  Jamese Martina, který vystupoval na Světovém setkání rodin v Dublinu, byla zde prezentována další forma jezuitské „pastorace LGBT", která si vytkla za cíl smířit katolicismus a aktivní homosexualitu.


Dovoluji si tím tvrdit, že vystoupení Jamese Martina v Dublinu nemá nic společného se sv. Ignácem z Loyoly, ba že je to něco přímo objektivně ďábelského.

Jakou váhu má lobby gay ve Vatikánu?

Demonstruje to malá epizoda z návratu papeže Bergoglia z Dublinu. Při odpovědi na dotaz jednoho novináře, co by řekl rodině, která zjistí, že má homosexuální dítě, papež odpověděl, že to mezi jiným záleží na věku, »kdy se projevuje toto znepokojení«. Pokud se jedná o dítě, jsou zde různé věci, které je možno udělat s pomocí psychiatra. Jiná věc je, když se to projeví po dvacátém roce věku. Ale v oficiálním komuniké, které dokumentuje text z tiskové konference, je zmínka o psychiatrovi smazána.

Revolucionář kardinál Maradiaga
 

Mons. Jean François Lantheaume, někdejší první poradce na nunciatuře ve Washington DC, písemně potvrdil, že výpovědi o tom, že František zrušil trest uložený McCarrickovi Benediktem XVI. a povýšil ho na svého důvěrného poradce, odpovídají pravdě.

Svědectví Carla Maria Viganò, bývalého   nuncia ve Washington DC

Žádám všechny, a zvláště biskupy, aby prolomili mlčení a odhalili tuto kulturu bahna, tak zmatenou, a sdělili médiím a všem civilním autoritám případy zneužívání, o kterých mají informace.

Homosexuál a zrádce "blahoslavený" Montini, velký exportér homosexu do USA

Jasná slova amerického biskupa

Robert Morlino, biskup v Medisonu, promluvil jasně. V pastýřském listě v diecézních novinách nazývá věci pravým jménem. »Je na čase uznat, že vznikla homosexuální subkultura, která pustoší vinici Páně.«

Ve viděních Kateřiny Emmerichové se nacházejí také apokalyptické předpovědi, které se týkají naší současnosti. Kateřina mluví o mši, která byla krátká a na závěr se nečetl úvod evangelia sv. Jana.

 
 
Podívat se pravdě do očí je tím těžší, čím více se tato pravda týká také mne.
 

V současné epoše zmatků, mystifikace, podvodů a bludů víry je velmi zajímavé věnovat pozornost tomu, co napsal P. Pio z Pietrelciny svému zpovědníkovi otci Agostinovi 7. dubna 1913.

Dva skuteční mučedníci:

       Patronka Evropy a pravého ekumenismu

       sv. Maximilián Kolbe

Kardinál Guglielmo Massai

Světec, jehož proces postupuje hlemýždím tempem, protože je bergogliovsky nekorektní.

Oprávněná stížnost našeho Pána

»Jsem svým kněžím na obtíž. Kněží svatokrádežníci by chtěli, aby svatostánky na zemi ani neexistovaly, rozmrzele utíkají od jediné věci, která by je mohl zachránit: od Mojí společnosti.«

 
 
Pro člověka je nemožné pochopit, kde všude se odrážejí hříchy pohoršení, které působí moji kněží.

 

Funkce nejvyššího pastýře se  sekularizovala v tom smyslu, že její nositel se stal světský leadership (dříve manažer), který v masách znovu zavádí kult osobnosti připomínající komunistické režimy, který nemá pranic společného s autentickou katolickou tradicí.


Soud nad tímto světem

Kdo přijímá Kristovo slovo, stává se synem světla, ale kdo je odmítá, zůstává synem temnot. A tak i když Ježíš nepřišel, aby svět odsoudil, jeho příchod provokuje tento soud, neboť přináší uskutečnění velkého Božího plánu, který měl připraven od jeho stvoření: dát tvoru možnost, aby svobodně rozhodl, zda si chce zvolit Boží synovství spojené s nezrušitelným poutem lásky.

Útoky na kněžství jsou útoky na Eucharistii

Eucharistie patřila vždy k preferovaným terčům těch, kteří nenávidí církev. Eucharistie totiž obsahuje v sobě církev, jak konstatuje teolog – pasionista Enrico Zofolli: Ona totiž zahrnuje všechny zjevené pravdy, je jediným zdrojem milosti, je předzvěstí ráje a epilogem všech zázraků Všemohoucího.

Manuál na přežití post-humánní doby

Jak řekl Pirandello,  my lidé jsme loutky, které si nejsou vědomy velké komedie, která se nazývá život. Daleko realističtěji by se dalo říct, že jsme pokusná zvířata pro dnešní experimentování s člověkem, a přitom stejně nevědomí, jako opičky nebo krysy používané k laboratorním pokusům.