Menu


Úvod

     

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově přícho

Z Římského martyrologia
 

13. června 


Měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

11. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

    3. neděle po Duchu Svatém 

13. června sv. Antonína Paduánského 


 
Ďáblův pohůnek ohrožuje klášter sester cisterciaček
 
v Porta Coeli u Tišnova
 
Budujte hráz modliteb!
 

Oba se prezentují jako proroci postmoderního chaosu a staví se proti katolické církvi, protože je strážcem onoho božského a přirozeného zákona, který zásadně odmítají. Z tohoto důvodu se Soros a Dugin jeví jako dvě strany téže mince, a proto proti nim stavíme jedinou Pravdu Toho, který dal světlo temnotám a Svůj řád chaosu (Genesis 1: 4-5)


Mariin úřad, i když vyvolal kritiku určitého počtu teologů, kteří se obávali, že jde o tvrzení rovnosti Marie s Ježíšem. Jelikož však Kristus je Vykupitel, a nikoli spoluvykupitel; jednoduše to naznačuje roli spolupráce při vykoupení. Ve skutečnosti je celá církev spoluvykupitelkou a každý křesťan je spolukupitelem. O svém apoštolském poslání sv. Pavel neváhal říci: „Jsme Boží spolupracovníci“ (1 Kor 3,9).

Blahořečení mučednice oběti satanského rituálu

Dne 6. června 2021 byla blahořečena sestra Maria Laura Mainettiová, oběť satanistického rituálu, který uskutečnily tří mladé dívky. Jakmile byly zatčeny, přiznaly, že ji nabídli Satanovi, "aby udělaly něco jiného než obvykle a prožily silné emoce".

A já, pravoslavný, vám říkám:  Zachovejte římskou liturgickou tradici!“

Rozhovor s reverendem Vasiliosem Koutsourasem, protopresbyterem pravoslavné církve v Řecku: „O hodnotě liturgické tradice Západu svědčí nespočet svatých, kteří se jí posvětili“. V roce 2007 gruzínský patriarcha Alexis II. blahopřál papeži Benediktovi XVI. k vyhlášení motu proprio, které liberalizovalo předkoncilní mši.

František Pio - čtyřleté dítě jako Boží posel

Ve světě, který zahazuje vše, co není efektivní, který nenávidí všechny formy utrpení a vidí smrt jako počátek nicoty, nás nutí přemýšlet o tom, že Bůh si vybírá děti, stále menší a často vážně nemocné, aby projevil svou přítomnost ve světě a sděloval veškerou svou Lásku, která je věčnou spásou pro každého člověka.

Poplach v New York Times: Máme více pohřbů než narozenin

Po celá léta, ba desetiletí zůstávala demografická zima zájmem jen těch nejkonzervativnějších katolických kruhů. Jako by to byla sektářská fixe, myšlenka poněkud podivných lidí. Dnes se však hudba změnila a téma, kdysi výlučné si získává pozornost.

 Změna pohlaví bolí

V časopise The Journal of Sexual Medicine, oficiálním orgánu ISSM, byla nedávno zveřejněna studie o chirurgických výsledcích dvou postupů, phaloplastiky a metoidioplastiky, používaných pro konstrukci mužských pohlavních orgánů v případě dysforie a přechodu pohlaví, a „změna pohlaví“ ze ženy na muže

Varování otcům, matkám a prarodičům

Smyčka se utahuje

Komunální modlitebna pro tři náboženství

V Belíně položili základní kámen pro společný chráím, mešitu a synagogu

Kdo předsedá církvi, je loutkou v rukou loutkáře“

Projev arcibiskupa C. M. Viganò u příležitosti prvního festivalu na památku mons. Antonia Livi v Benátkách. Mocná freska reality, jejíž politické a církevní aspekty jsou přísně propojeny, která hovoří o svobodném a odvážném svědomí, aby shromáždila kolem slova pravdy všechny lidi, kteří se nehodlají poddat šíření nepravosti, která již každého obklopuje poté, co hluboce pronikla do vůdců Církve

Rodí se trans-komunismus s papežem jako vojenským kaplanem

Transkomunismus vynalezl svůj nový jazyk známý jako politicky korektní, ve kterém jsou pravdy zkreslené, podrobené cenzuře, až převrácené: vše, co je skutečné a přirozené, se jeví jako hodné zrušení a převrácení, věrné podstatě komunismu, který je, jak jsme řekli, zrušením reality.

Modlitba na odčinění za zabíjení a vykořisťování nenarozených dětí

Laici musí mít jasné povědomí nejen o příslušnosti k církvi, ale také o tom, čím jsou církví.“ Laici jsou povoláni na základě biřmování, aby sdíleli apoštolát církve, vydávali svědectví o Kristu před těmi, kdo ho neznají, být proroky a učiteli v nevěřícím světě a společně s duchovenstvem nabízet svá těla jako duchovní oběť nebeskému Ot

Odkud se bere Bergogliova nenávist k autentické liturgii?

Bergoglio nastoupil jako horlivý absolvent po dvě staletí organizované přípravy na funkci pseudopapeže, podle podvratného projektu Alta Vendita. Běda tomu člověku, skrze něhož bude zmařena třeba jen jediná tradiční mše svatá!


Byl to sám kardinál Ratzinger, který dal liturgické reformě ostrými a velmi přiléhavými slovy zasloužený šleh až do krve.
 
 
Zarputilý odpor k autentické Kalvarské oběti je přímým plodem ďáblovy setby. Copak není  Luther Bergogliova stěžejní modla?

Zatímco v Německu se rozvíjí rozkol za nedůstojného mlčení Vatikánu, potvrzuje se nestravitelnost starověkého římského obřadu pro papeže a biskupy. V současné době probíhá přetahování mezi Kongregací pro naukou víry a státním sekretariáte

To co 24.5.2021 papež řekl při zahájení k italským biskupům při výročním shromáždění IBK (a na následném setkání s jejich skupinou),znamená ohlášení bezprostřední reformy Motu proprio Summorum Pontificum k horšímu.

Více než článek je to návrh od našeho přítele Sergia Russo, kterým se budou zabývat i další weby, které ho, jak doufám, co nejvíce rozšíří mezi katolickými čtenáři s nadějí, že se rozšíří daleko za národní hranice. Je to skutečně malý (a zároveň skvělý) návrh modlitby, zrozený ze srdce svatého kněze, spolu s dalšími přesvědčenými věřícími, ke kterým se také můžeme připojit, sjednoceni horlivou synovskou důvěrou ve Velkou Matku Boží .

Homilie Jeho Svatosti Pia XII. 14. května 1942 o 15. výročí jeho biskupského svěcení

Kulhavý pokus o kulhavou rovnoprávnost

Córdobský biskup Demetrio Fernández uvedl, že od úřadů očekává, že k veřejným demonstracím víry, které se budou konat mimo jiné v podobě procesí, bude přistupováno stejně jako k býčím zápasům, které se konaly v Córdobě minulý víkend

Zasvěcení Duchu Svatému

 Z pokladnice bl. Conchity Armidy
 

Svatá Rita z Cascie, jedna z nejuznávanějších světic v Itálii a v katolickém světě, byla blahořečena 180 let po své smrti a prohlášena za svatou až 453 let po smrti.

Deset pravidel sociální kontroly Noama Chomského

Noam Chomsky, jeden z nejvýznamnějších intelektuálů současnosti, sestavil seznam 10 strategií manipulace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Nepovažujeme za těžké je rozpoznat, protože je každý den servírována zdravotní diktaturou, která se může konsolidovat, pokud nedojde k účinným reakcím.

Tento „Deník z vězení“ je příběhem částečně a smutně naplněného proroctví, příběhu kardinála Františka Georga, chicagského arcibiskupa, který než zavřel oči navždy, varoval ostatní biskupy: „Připravte se: já zemřu v posteli, můj nástupce zemře ve vězení a jeho nástupce bude umučen“.

 
Ratzinger se mýlí. Existuje papež, který oficiálně  rezignoval, a je zařazen mezí světce.
 
Stop vakcinám z plodů

»Hlas žen v obraně nenarozených dětí a v opozici vůči očkování potratem« je název mimořádné výzvy k probuzení ochromeného svědomí v těchto dlouhých měsících pandemické a jednostranné propagace vakcín.

„Jemné pronásledování“ proti křesťanům postupuje!

Také na Západě se náboženská svoboda stává problémem, a to vážným. Jak zastavit toto „zdvořilé pronásledování maskované za kulturu, modernost a pokrok“? Kardinál Antonio Cañizares Llovera: „Křesťanská identita není něco, co by se mělo skrývat nebo maskovat“.

Proč by Benedikt organizoval neplatné rezignace?

O neplatných rezignacích se hovořilo od roku 2013, ale teprve loni v Libero, jsme zveřejnili teze mnicha Alexisse Bugnoly, který jako první upozornil na latinské chyby obsažené v PROHLÁŠENÍ o „odstoupení“.Ze severní Evropy přichází zpráva, která je plně v rozporu s genderovým dogmatem „změny pohlaví" jako cesty ke štěstí. Švédsko se rozhodlo zastavit blokátory puberty pro děti mladší 16 let.

Ty jsi Petr: opravdová úcta Petrovu stolci - Roberto De Mattei

Čelíme jednomu z nejkritičtějších okamžiků, které církev ve své historii poznala, ale jsem přesvědčen, že skutečná oddanost nástupci svatého Petra nám může nabídnout zbraně, abychom z této krize vyšli vítězně.

Konec světa je na dosah

Kolik nám ještě zbývá do konce světa? Velmi málo, dalo by se říci při poslechu projevů na „Summitu lídrů v oblasti klimatu“, který svolal americký prezident Joe Biden u příležitosti Dne Země oslavovaného 22. dubna. „Jsme na pokraji propasti,“ řekl Biden

Svatá Kateřina Sienská, mocná patronka Evropy

Jedním z charakteristických znaků totalitarismu je přizpůsobení mas oficiálnímu psychopatickému příběhu: přinejmenším ne souvislý příběh, jako je například „studená válka“ nebo „válka proti teroru“, ale klamná ideologie, která má malou nebo žádnou souvislost s realitou a která je v rozporu s fakty.

 Bergoglio a jeho »světové náboženství«

Řekněte čtenáři: „Na fotografii vidíte „Palác míru a usmíření“, známý také jako „Pyramida míru a dohody“ .

Víra musí být veřejná a  infikovat život

Podívejme se na krátký výňatek z pastýřského listu 2021–2022, který biskup z Maceraty, monsignor Nazzareno Marconi, napsal své diecézi s významným názvem: „Za živou církev, která se nepřežila“.

Francouzský týdeník Valeurs uvádíme odvolávací dopis adresovaný prezidentovi republiky Macronovi a všem zástupcům parlamentu. Dramatický a bezprecedentní dopis z iniciativy Jeana-Pierra Fabre-Bernadaca, důstojníka a ředitele webu Place Armes, ke kterému se připojilo asi dvacet generálů, sto vyšších důstojníků a více než tisíc dalších vojáků. Situace, která nás nenechává lhostejnými, protože ji bohužel sdílíme.

Německé schizma a konec papežké autority

Média, a nejen konzervativní katolíci, ale i laici, již několik měsíců varují před bezprostředností možností německého rozkolu po synodě, kterou v této zemi církev provádí. Uvidíme, co se stane, ale situace se jeví jako nezvratná.

 

Na akci - pořádané Papežskou radou pro kulturu  bude kromě věrohodných představitelů lékařské vědy přítomno i mnoho ateistů, propagátorů potratů a pansexuality, i představitelů new age.

Poslední proroctví BXVI o humanismu Antikrista

Zlý duch tedy pracuje na plné obrátky, aby ničil a znepokojoval lidi; a to tím, že se skrývá za »všeobecnou diktaturu zdánlivě humanistických ideologií, a činí to tak, že vylučuje základní soluhlas společnosti«

Bergoglio jako světapán

Bergoglio píše MMF a Světovíé bance: Potřebujeme velký reset pravidel pro novou správu věcí veřejných¨. Navíc, soukromé blastnictví není právo

Ve Fatimě, od května do října 1917, Svatá Panna se zjevovala třem dětem na dubu. Zjevení byla uznána Církví jako pravdivá. Ve zjevení 13. července 1917, poté co ukázala peklo, Panna Maria odevzdala Lucii, Giacintě a Františkovi proslulé „třetí tajemství“. Od toho data až k dnešním dnům, toto tajemství charakterizuje dějiny, které my prožíváme v Církvi. S tímto tajemstvím, pravděpodobně z důvodu jeho mimořádného obsahu  církevní hierarchie špatně nakládala.

Není to april

Vatikánské noviny, dokonce i ve velikonočním triduu, velmi výraznými akcenty připomněly muže, který zaprodal Ježíše jeho katanům za třicet stříbrných, a činí tak přímo v den, kdy si tuto zradu připomínáme.

Století vzdoru proti Božímu milosrdenství


Ve škole malé Terezičky, velké učitelky církve

Otec Camel nám představuje malou Terezii jak dar církvi pro naši dobu odpadlictví.

Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává?

Skutečnost zcela jasně popírá ideologii. Tvrzení aktivistů LGBT, která měla doložit normalitu homosexuality, byla založena na vědecky neudržitelných tvrzeních. Homosexualita nemá nic společného s geny a není nic „přirozeného“.

 

Stovky dětí byly sťaty islamistickými milicionáři v Mosambiku v severní provincii Cabo Delgado.

Tisíce úmrtí na oltáři vakcíny

Výzkum provedený Institutem Mario Negri, o kterém dnes referujeme  nejen definitivně ukazuje úspěšnost a nezbytnost domácích terapií pro boj s Covid-19 ale také usvědčuje ze špatného postupu politiky (vlády především) - zaměřit se výhradně na vakcínu.

Světový episkopát a německé odpadlictví
 
Je třeba připomenout německým biskupům „víru, která byla jednou provždy předána věřícím“ (Juda 1: 3). Tato odpovědnost však se netýká jenom samotného papeže.

Bergoglio do třetice

Co podněcuje papeže, aby neustále v homiliích a katechezích "rehabilitoval“ Jidáše a diskreditoval Pannu Marii? Faktem je, že papež František se minulou středu, v předvečer slavnosti Zvěstování,opět vrátil ke svému obyčeji, aby hodil bláto na titul Spoluvykupitelky.

Příkaz státního sekretariátu Vatikánu, který se stal rovněž známým v médiích, nařizuje, že jednotlivý kněz již nemůže slavit mši svatou v bazilice svatého Petra, ale musí se účastnit koncelebrace. Ve Vatikánu na to panuje všeobecné překvapení, nedorozumění a mrzutost.

 Pravda nad strachem

Neupravovaný automatický překlad materiálu, se kterým arcb. Viganò vystoupí na sumitu 30.4 - 1.5.

Po návštěvě papeže v Iráku

Útoky na papeže Františka kvůli jeho návštěvě Iráku v novinách spojených s ISIS. Expert na islám Robert Spencer v tomto článku vysvětluje, že důsledky cesty mohou být velmi odlišné od těch, v které doufal papež.

Nevole proti dokumentu k "homosňatkům"

Messainlatino.it  píše o „velmi silných stížnostech“ proti zveřejnění, pocházejících z vatikánského dikastéria pro laiky, rodinu a život (v čele s kardinálem Kevinem Farrellem) „i od mnoha, bohužel, zahraničních biskupů“.

Bl. Conchita Armida před svatostánkem

Jedna ze 100 modliteb mexické matky kněží

Léčíme Covid doma a úmrtnost je téměř nulová

„Síť lékařů, kteří léčí koronaviry doma, podnítil jednoho z nás, který se divil, proč bylo v Africe dosaženo tak skvělých výsledků. Řešení spočívalo v lécích a raných terapiích, takže naše podnikání začalo: reagujeme na žádosti zaslané e-mailem: překročili jsme 6000 ošetřených případů. Úmrtnost je prakticky nulová“.

Svět nemůže být evangelizován mší ze šedesátých let

Jeden z nejvýznamnějších předpokladů  k uchopení status questionis jsou rozdíly mezi dvěma obřady, které vyjadřují dvě různé teologie: starodávná christocentrická a antropocentrický novus.

Stockholmský syndrom ve Vatikáně

Závažný rozhovor Radio Spada s Mons. C. M. Viganò o uálostech v roce 2013
 

Viganò nechť nám pomůže odhalit záhady kolen abdikace BXVI.

Francouzských muslimů se zmocňuje islamismus

Po popravě učitele Samuela Patyho za to, že ve třídě předvedl Mohamedovy karikatury, Francie přemýšlí, jak vyřešit problém islamismu. Počátky a cíle fanatické ideologie ve spojení s marxistickou levicí: vysvětluje Jean Pierre Obin, bývalý generální inspektor veřejného školství, autor slavné (a skandální) zprávy z roku 2004 o stavu radikalizace ve školách.

Irák: Absence Ježíše i Židů

Papežova cesta do Iráku, která skončila, je v mezináboženském klíči označena jako akce „ve znamení Abrahama“, což nám zní jako naprosté nedorozumění ohledně monoteismu, neboť se konala za naprosté absence Ježíše i Židů

Odpovědnost katolíků tváří v tvář generální zkoušce diktatury

Protihráč papeže Františka v situaci, kdy síly temnoty sahají po neomezené moci

Reakce na Viganò: Vakcíny: mnoho problémů, žádost o zastavení

Mediální teroristická kampaň kolem pandemie covid-19, která zdaleka neposkytuje správné informace, zneužívá náš instinkt pro přežití, který nás vede vyhýbat se rizikům jestliže existuje nebezpečí.

Svatý Josef, modernismus a senus fidei Božího lidu

Vynález feministické preference způsobil tragické narušení toho, čím je matka, čím je otec, což podkopává koncept rodiny v její přirozené podstatě. I církev byla podkopána feministickou revolucí, která jako každá revoluce přináší destrukci a sutiny. Jsme společnost často osiřelá po otcích.

Z galérie Satanových služebníků

Degradovaný katolický kněz se zodpovídal před federálním soudem jako jako zločinec, jehož oběti - nyní dospělí muži - stejně jako někteří z jejich rodičů - popisovali svůj dlouholetý zármutek a hořkost nad jeho zradou.

Světové zednářství proti Karlu I. Rakouskému, králi a mučedníku

Poslední rakouský císař Karel I. (1887-1922) vládl také pod titulem uherského krále Karla IV. a českého krále Karla III. Tento panovník rodu Habsburků-Lotrinských-Este byl blahořečen sv. Janem Pavlem II. dne 3. října 2004.

Horentní nežádoucí účinky vakcín

EudraVigilance, evropská databáze pro správu a analýzu hlášení podezření na nežádoucí účinky registrovaných léčivých přípravků, aktualizovala od 27. února 2021 zprávu o nežádoucích příhodách zjištěných v Evropě na vakcínu Pfizer / BioNtech Covid.

Úpadek liturgie a jeho důsledky

„Už to nejsou ateisté, antiklerikálové, volnomyšlenkáři, bezbožní, kteří chtějí za každou cenu zbavit věřící toho, co mají nejcennějšího; jsou to biskupové, kteří se věnují tomuto úkolu “.

Covid a homosexuálové

La Spezia ASL 5 spáchala neodpustitelný zločin, dnes nejhorší ze zločinů. Řekla pravdu. Lidé s homoerotickým chováním jsou vystaveni většímu riziku.

Ze skrytého pokladu Veroniky Giugliani

Svatokrádeže kněží z pohledu Ježíše Krista.

Veliký příběh malé Sáry Mariucci

Tragická smrt dcerušky ve věku pouhých tři a půl roku zraní těžce srdce celé rodiny. Příběh Sáry Mariucci a »Mammy Moreny« se však postupem času projevuje jako neuvěřitelný dar Boží lásky všem jeho dětem, počínaje matkou Annou.

Světové zednářství a jeho plány v Evropě

To, co zednář Kalergi nazýval „Duchem Evropy“, je úsilí omezit svrchovanost evropských států, při čemž pokládá  zavádění určitých politik  proti homosexualitě, gender a potratům podle   křesťanských zásad za neslučitelné s novou Evropou.

Přátelé a nerpřátelé života

K této rozhodujcí otázce pro budoucnost lidstva přicházejí dobré i opačné zprávy

Všezahrnující pastorační péče

Šílený zásah univerzity v Turíně, která dokonce zakazuje náboženské symboly i při zkouškách na dálku

Tajemná síla mše svaté pro dobro lidské společnosti.

Pius XII.: Výsek z Projevu k novým kardinálům, 2. února 1946

Nepokojný poustevník

Stal se mnichem (společně se svým otcem) po krvavé bitvě, do níž byla zapojena jeho rodina, nastoupil těžký život pokání, modlitby a meditace. Ale často ho zatěžují církevními a politickými povinnostmi kvůli jeho vztahům s velkými rodinami té do

 
Ve zjeveních svatých čteme, že sobota, den zasvěcený Panně Marii, je v očistci zvláštním svátkem, protože ten den Matka milosrdenství sestupuje do toho bolestného vězení, aby navštívila a utěšila své oddané sluhy. 
 
 

Velmi staré, ale také legendární martyrologium připomíná dva mučedníky Dorotu a Teofila.

 
a Tovaryšstvo sloužilo Bohu a ne ďáblu. „Nový Xaverský“nazývali Indové sedmnáctého století   portugalského misionáře Jana de Britto, narozeného v Lisabonu, který prolil svou krev pro víru Krista v Oriuru v Maravá (Indie). (viz Martyrologium 4. 2) O něčem takovém se Bwergolgiovi ani nesnilo.
 

Pokud institut založený Janem Pavlem II. dává dnes přednost Bidenovi před Janem Pavlem II., tak zde vyvstává problém, a ne malý.

Zhoubné plody psychologického terorismu

Od premiéra dolů se nemluví o ničem jiném než o mrtvých, infikovaných a epidemiologických křivkách. Psychologický terorismus takového rozsahu tu ještě asi nikdy nebyl.
 

Ideologická zuřivost měst spravovaných španělskou levicí vyvolává znepokojivé epizody likvidací křesťanských symbolů odůvodněnou antifrankismem. Poslední kříž byl demontován a hozen na skládku v provincii Cordoba před zraky šokovaných občanů.